Op 17 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017–2019 in werking getreden. Het besluit houdt in dat aan scholen met veel achterstandsleerlingen subsidie kan worden verstrekt, gericht op het vrijroosteren van leraren voor deelname aan coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van leerlingen.

In deze regeling staan de criteria en regels voor het verstrekken van subsidie aan scholen om mee te doen aan een pilot in het kader van het actieplan ‘Gelijke kansen in het onderwijs’. De voormalig staatssecretaris van OCW Sander Dekker heeft in een aanvullende regeling van 18 oktober 2017 aangegeven dat het voor de onderwijspraktijk wenselijk is om de Beleidsregel op twee punten te wijzigen.

Uit een voorlopige inventarisatie van de subsidieaanvragen blijkt dat subsidieaanvragers geen behoefte hebben aan het maximaal beschikbaar gestelde subsidiebedrag. Dit betekent dat het subsidieplafond mogelijk niet wordt bereikt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om extra aanvragen toe te kennen. Met inachtneming van dezelfde lotingsregels kunnen binnen dezelfde loting meer besturen in aanmerking komen voor subsidie tot het subsidieplafond is bereikt.
Het blijkt onwenselijk om geen subsidie te verstrekken aan scholen die in het kader van het actieplan ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ al een andere subsidie ontvangen. Scholen zijn bereid om breed in te zetten op het actieplan en diverse initiatieven te ontplooien. Om hen in staat te stellen ook subsidie aan te vragen om leraren vrij te roosteren, is de anticumulatiebepaling geschrapt.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd