In het verlengde van de Regeling stimulering invoering Passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012/2013 heeft de staatssecretaris van OCW besloten om ook voor het schooljaar 2013/2014 een aanvullende bekostiging toe te kennen.

De aanvullende bekostiging heeft tot doel de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en het voortgezet onderwijs, de instellingen cluster 1 en de instellingen cluster 2 i.o. te ondersteunen bij de invoering van Passend onderwijs.
De aanvulling omvat een bedrag van € 10,00 per bekostigde leerling op een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs per samenwerkingsverband of een instelling cluster 1 of een instelling cluster 2 i.o.
De geplande invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft tot gevolg dat de samenwerkingsverbanden, de instellingen cluster 1 en de instellingen cluster 2 i.o. nog één schooljaar hebben om Passend onderwijs zowel inhoudelijk als organisatorisch vorm te geven. Daarbij valt te denken aan het goed in kaart brengen van de leerlingenpopulatie, het opstellen van een ondersteuningsplan, het tijdig betrekken van – en afstemmen met – gemeente(n), ouders en leraren, etc.
Er hoeft voor de aanvullende bekostiging geen aanvraag ingediend te worden. De middelen worden ambtshalve toegekend. Dit in tegenstelling tot de regeling van 2012/2013.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws