Aanvraagronde Lerarenbeurs 2012/2013 gestart

De nieuwe aanvraagronde voor een Lerarenbeurs in het studiejaar 2012/2013 is gestart op 2 april en loopt tot en met 1 juni 2012. Vanaf dit jaar kan de Lerarenbeurs niet meer gebruikt worden voor korte opleidingen, maar alleen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding.

De lerarenbeurs voor bachelor- en masteropleidingen -eventueel voorafgegaan door een premaster of schakelprogramma- kan bestaan uit een beurs voor:

  • collegegeld: de werkelijke collegegeldkosten, voor de duur van de opleiding met een maximum van drie jaar tot een maximum van € 3500, – per jaar wanneer het wettelijk collegegeld betaald moet worden en een maximum van € 7000,- per jaar wanneer het instellingscollegegeld betaald moet worden.
  • studiemiddelen: 10% van het bedrag voor collegegeld tot een maximum van € 350,- per jaar;
  • reiskosten: 10% van het bedrag voor collegegeld tot een maximum van € 350,- per jaar;
  • studieverlof: een vast bedrag per onderwijssector per verlofuur met een maximum van 160 klokuren per jaar bij een volledige aanstelling. Bij een deeltijd aanstelling wordt het aantal verlofuren vastgesteld naar rato van de aanstellingsomvang. Is er bijvoorbeeld een betrekkingsomvang van 0,50, dan wordt maximaal 160 x 0,50 = 80 verlofuren toegekend.

De lerarenbeurs voor postinitiële masteropleidingen kan bestaan uit een beurs voor:

  • collegegeld: de werkelijke collegegeldkosten, voor de duur van de opleiding met een maximum van drie jaar tot een maximum van € 3500,- per jaar;
  • studiemiddelen: 10% van het bedrag voor collegegeld;
  • reiskosten: 10% van het bedrag voor collegegeld;
  • studieverlof: een vast bedrag per onderwijssector per verlofuur met een maximum van 160 klokuren per jaar bij een volledige aanstelling. Bij een deeltijd aanstelling wordt het aantal verlofuren vastgesteld naar rato van de aanstellingsomvang. Is er bijvoorbeeld een betrekkingsomvang van 0,50, dan wordt maximaal 160 x 0,50 = 80 verlofuren toegekend.

De beurs voor studiekosten (collegegeld, studiemiddelen en reiskosten) wordt uitbetaald aan de leerkracht die de studie gaat volgen. De beurs voor studieverlof wordt aan de werkgever uitbetaald, die hiermee de vervanging kan bekostigen. Subsidie voor studieverlof is alleen mogelijk als het bevoegd gezag verklaart het studieverlof te willen verlenen. Werkgevers van leerkrachten met een fl exibel contract kunnen géén subsidie voor studieverlof krijgen. Ook de onderwijsinstellingen waar leerkrachten via een andere werkgever te werk gesteld zijn, kunnen géén subsidie voor studieverlof krijgen.

Voorrang voor leerkrachten (v)so

Als onderdeel van het convenant Mobiliteit Passend onderwijs wordt van de beschikbare 40 miljoen euro voor de Lerarenbeurs in 2012 16 miljoen bij voorrang beschikbaar gesteld aan leerkrachten in het (voortgezet) speciaal onderwijs die met ontslag worden bedreigd. Veel leerkrachten maken volgens staatssecretaris Zijlstra sowieso nu al de keuze om zich via de Lerarenbeurs op het terrein van Passend onderwijs te professionaliseren. Van 2008 tot en met 2011 zijn 8.500 beurzen (= een derde) toegekend voor bachelor- en masteropleidingen Passend onderwijs en Omgaan met verschillen. Het overgrote deel voor de studie SEN (Special Educational Needs).

Het aanvraagformulier voor de lerarenbeurs is te vinden op www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/lerarenbeurs/aanvragen.asp. Oude aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.