Scholen kunnen tot 1 augustus 2020 een aanvraag indienen voor het experiment samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Minister Slob heeft hiervoor een beleidsregel opgesteld. De intensieve samenwerking tussen reguliere en speciale scholen past in een bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen.

De beleidsregel Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs maakt het mogelijk om intensieve samenwerking tussen reguliere en speciale scholen aan te gaan. Met een geïntegreerde voorziening die meerdere onderwijssoorten aanbiedt, kunnen scholen kinderen een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Scholen kunnen zelf het initiatief nemen om de samenwerking te zoeken om samen te komen tot een geïntegreerde voorziening waarin aan een breed scala aan leerlingen onderwijs wordt gegeven. Door het steunpunt passend onderwijs worden in samenwerking met het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) de initiatieven en experimenten ondersteund en begeleid.

Met dit experiment is het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd, terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden tijdens het experiment hun BRIN-nummers. Het ministerie van OCW meldt dat gedurende het experiment, op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen, gewerkt wordt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Het indienen van een aanvraag voor het experiment kan dit jaar tot 1 augustus 2020.

Meer informatie: AVS Helpdesk, helpdesk@avs.nl of 030-2361010.

Links

Gerelateerd nieuws