Uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion blijkt dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Ondanks de krimp in veel regio’s worden er de komende jaren toch tekorten aan leraren verwacht.
 
De achttien analyses, waaronder vier voor de G4, geven inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs. Vanwege de regionale verschillen die die arbeidsmarkt in het vo kent, is het belangrijk niet alleen inzicht te hebben in landelijke ontwikkelingen, maar ook een goed beeld te hebben van ontwikkelingen in de regio. In de analyses is informatie te vinden over: leerlingen, werkgelegenheid; samenstelling van het personeel; bevoegdheid; lerarenopleidingen en arbeidsmarktprognoses.
 
Leerlingendaling
In bijna alle regio’s wordt de komend jaren leerlingendaling verwacht. Zo wordt in Friesland tussen 2017 en 2021 een daling van ruim 7 procent voorspeld. In de G4 neemt het aantal leerlingen nog wel toe. Ondanks de leerlingendaling is er de komende jaren toch sprake van lerarentekorten. Ook dit verschilt per regio. In Zeeland wordt in 2023 een tekort van 18 fte verwacht, terwijl het tekort in Amsterdam in hetzelfde jaar oploopt tot 51 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, wiskunde en natuurkunde.
 
Scenariomodel-VO
Om conclusies aan de cijfers te verbinden, kunnen besturen gebruikmaken van het Scenariomodel-VO. Daarmee kunnen zij hun eigen leerlingenprognoses en formatieramingen kosteloos inzien. Vanaf medio mei is een geactualiseerde versie van het Scenariomodel-VO beschikbaar met een module voor strategische personeelsplanning.

Sterkte en zwaktes op de arbeidsmarkt vo
Voion heeft een SWOT-analyse voor de arbeidsmarkt in de sector door onderzoeksbureau Ecorys laten uitvoeren. Ecorys stelt een aantal strategische keuzes voor die de sector kunnen helpen om knelpunten in de personeelsvoorziening aan te pakken. Afgaande op de sterke punten wordt aangeraden in te zetten op werkzekerheid, (nadruk op) zinvol werk en ontwikkelmogelijkheden voor leraren. Zwakke punten als de hoog ervaren werkdruk, een relatief hoog ziekteverzuim en een verminderde status en imago van het leraarsberoep moeten worden aangepakt. Ook voor de begeleiding van jonge leraren dient structureel aandacht te zijn, geven de onderzoekers aan. In de werving van nieuwe leraren moet vooral aandacht blijven bestaan voor de intrinsieke motieven om voor het leraarschap te kiezen. Ook regionale samenwerking zou uitkomst kunnen bieden.

Links

Gerelateerd nieuws