Aantal spijbelende leerlingen weer toegenomen

In 2007 steeg het aantal 5- tot en met 17-jarige leerlingen dat jaarlijks verzuimt. In totaal verschenen 50.504 leerlingen zonder opgegeven reden niet op school. Sinds 2005 stijgt het verzuimpercentage. Dat meldt het Databoek Kinderen in Tel 2009, een uitgave van het Verwey-Jonker instituut.

Verzuim vindt niet alleen plaats in de grote steden, maar ook om kleinere gemeenten als Vlieland (eerste plaats) en Hattem (tweede plaats). Nieuwkomers in de top tien zijn de gemeenten Moerdijk, Maarssen, Geertruidenberg, Stadskanaal en Amsterdam. Hoewel de hogere cijfers kunnen samenhangen met een verbeterde verzuimregistratie bij gemeenten, blijft een hoog geregistreerd verzuim zorgwekkend. Tegelijkertijd is geconstateerd dat het bovenhalen van de juiste registratiecijfers complex en tijdrovend is. De registratie van schoolverzuim is nog steeds niet op orde. De gebrekkige registratie staat een helder beeld van de aard en omvang van verzuim in de weg, en daarmee van oplossingen. De Onderwijsinspectie gaat vanaf augustus 2010 controleren of scholen een verzuimbeleid hebben en daar naar handelen. Op dit moment is dat toezicht versnipperd. Ook de leerplichtambtenaar in een gemeente heeft dat in zijn takenpakket zitten. De inspectie krijgt verder de bevoegdheid om boetes op te leggen aan scholen die zich in dit opzicht niet houden aan de Leerplichtwet. Om registratie en afhandeling van spijbelgevallen soepeler en overzichtelijker te laten verlopen, komt er met ingang van het nieuwe schooljaar een digitaal spijbelloket. De IB-Groep beheert dat loket. Scholen kunnen leerlingen die zonder geldige reden verzuimen via een digitaal formulier bij het loket aanmelden, in plaats van, zoals nu, bij de gemeente. Via dat loket komt die informatie beschikbaar voor de leerplichtambtenaren. Scholen zullen ook verplicht gaan worden om in de schoolgids of de onderwijsovereenkomst duidelijk uiteen te zetten wat het verzuimbeleid is, zodat ouders en leerlingen weten waar ze zich aan te houden hebben. Andere – zorgwekkende – conclusies uit Kinderen in Tel zijn dat meer kinderen verwezen worden naar de geïndiceerde jeugdzorg en dat het aantal kinderen dat vanwege een delict voor de rechter verschijnt iets is toegenomen.

Meer informatie
http://www.kinderenintel.nl/
www.trouw.nl/kinderenintel
http://www.verwey-jonker.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.