Aantal brede scholen po is gegroeid

Het aantal brede scholen in Nederland is in het primair onderwijs gestegen van 1600 (in 2011) naar 2000 (in 2013). Het percentage brede scholen in het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren stabiel gebleven (17 procent van het totaal aantal vestigingen). Dit staat vermeld in het Jaarbericht brede scholen in integrale kindcentra 2013, uitgevoerd door Regioplan. Ook de uitkomsten van de landelijke effectmeting brede scholen 2009-2013 (‘De brede school in een veranderend tijdsgewricht’) zijn nu beschikbaar.

Veel scholen die zichzelf als brede school kwalificeren, profileren zich niet als zodanig. Op de websites van iets minder dan de helft van de scholen die zichzelf als brede school zien, is geen enkele informatie te vinden over de brede school. Een kwart van de ouders en een kwart van de leraren is niet bekend met de naam van de brede school. Dit is een van de conclusies van het Jaarbericht, die zijn gebaseerd op een landelijke screeningsronde (respons van 2.466 scholen) en een analyse van de websites van 601 scholen die zichzelf een brede school of IKC noemen. Verder concludeert het jaarbericht dat de dalende lijn, waarbij de rol van de gemeente in de ontwikkeling van brede school ‘kleiner’ wordt, zich voortzet.
Van alle scholen in dit onderzoek kwalificeert 14 procent (328 scholen) zichzelf als IKC. Slechts 36 van hen voldoen echter aan de vier criteria die in dit onderzoek voor een IKC gehanteerd worden. Dit duidt erop dat er onduidelijkheid bestaat over de term. Een groot deel (tweederde) van de ouders en de leraren is niet bekend met de naam van het IKC. Het jaarbericht spreekt wel de verwachting uit dat het aantal IKC’s in de komende jaren zal toenemen.

Geen effect
De landelijke effectmeting brede scholen 2009-2013 van Oberon, ITS en Sardes, in opdracht van het ministerie van OCW, onderzoekt de effecten van de brede school. De effectmeting concludeert dat de intensiteit van de brede school geen effect heeft op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. De verschillen die er zijn tussen brede scholen en controlescholen ligt aan het feit dat er op brede scholen meer leerlingen van allochtone afkomst en leerlingen met een leerlinggewicht zitten. Wel blijkt uit het onderzoek dat kinderen zich sociaal-emotioneel beter ontwikkelen naarmate ze vaker aan bredeschoolactiviteiten meedoen.
Het Landelijk Steunpunt Brede scholen (http://www.bredeschool.nl/) biedt ondersteuning bij het realiseren van een effectieve aanpak. Ook kunnen brede scholen veel hebben aan de ervaringen van anderen. In het boekje ‘De brede school. Successen delen werkt!’, in opdracht van het ministerie van OCW, zijn acht voorbeelden van brede scholen gebundeld.

Downloads
Jaarbericht brede scholen en integrale kindcentra 2013
De brede school in een veranderend tijdsgewricht
Boekje ‘De brede school. Successen delen werkt’
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.