Met de invoering van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen een zorgplicht. Het boek ‘Aansprakelijkheid van scholen’ plaatst de zorgplicht van scholen in een ruimer kader. Vanuit het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ of ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ wordt beschreven waar scholen nog meer zorgplicht hebben.

Een school heeft ook een zorgplicht voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen die aan haar zorg zijn toevertrouwd en onder haar toezicht staan. Wat de precieze reikwijdte is van deze zorgplicht en hoe deze er voor een school concreet uitziet is niet echt duidelijk. Mr. dr. Brechtje Paijmans geeft scholen een handvat om het onderwijs goed in te richten en inzicht in de mogelijke aansprakelijkheid van scholen.

Aansprakelijkheid van scholen wordt meestal gegrond en beoordeeld op de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Een leerling die schade lijdt, kan zijn school met succes een onrechtmatige daad verwijten als aan vijf elementen is voldaan: onrechtmatig handelen of nalaten, toerekenbaarheid, schade, causaal verband en relativiteit. Er is sprake van onrechtmatig handelen als scholen nalaten wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, zoals bijvoorbeeld in de rij staan als je ergens voor moet wachten en het is druk. Dit wordt ook wel de zorgvuldigheidsnorm genoemd en voor scholen kortweg ‘de zorgplicht’. De zorgplicht is een open norm, die van geval tot geval moet worden geconcretiseerd. Oftewel: hoe dient een school volgens de zorgplicht te handelen? In het boek staat beschreven hoe de zorgplicht te hanteren bij:

• gebouw en de inrichting
• (gym)ongevallen
• pesten, misbruik, geweld
• kwaliteit onderwijs

Eerst beschrijft Paijmans wanneer de zorgplicht geldt. Uitgangspunt is de primaire verantwoordelijkheid van de ouders op aansprakelijkheid van scholen grond van artikel 1:247 BW. De zorgplicht van een school geldt alleen als ouders deze verantwoordelijkheid overdragen aan de school en de school de verantwoordelijkheid aanvaardt. In de publicatie staat beschreven tot wanneer een school de feitelijke zeggenschap heeft over de leerlingen. Scholen kunnen die zeggenschap hebben tijdens en rondom schooltijd, maar ook buiten schooltijd. Hoe zit het bij de naschoolse opvang en bij vervoer van en naar de gymzaal, een zwembad of een andere locatie van de school? En als een kind moet nablijven? En bij een excursie of schoolkamp?

Bij al de genoemde thema’s wordt de zorgplicht behandeld en aan het einde van ieder hoofdstuk geconcretiseerd met uitspraken van de rechtbank. De zorgplicht, en daarmee het risico van scholen op aansprakelijkheid, is in iedere categorie anders.
Zorgplicht is een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis. Als een leerling schade lijdt, dan is een school hiervoor alleen aansprakelijk als die zich niet voldoende heeft ingespannen. Iedere keer moet beoordeeld worden wat er redelijkerwijs van de school mocht worden verwacht in de concrete situatie tegenover een specifieke leerling.

Ik kan het boek iedere schooldirecteur aanbevelen. Het is geen werk dat je van a tot z leest, maar een handig naslagwerk in geval van twijfels over de voorwaarden voor de zorgplicht. De publicatie kan gebruikt worden om op school de specifieke categorieën in de protocollen tegen het licht te houden, om te bezien of er geen mogelijke risico’s zijn waardoor de school aansprakelijk gesteld kan worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws