Landelijk gezien is er veel gebeurd op de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. De betrokken partijen proberen samenwerking tot stand te brengen en op veel plekken in het land zijn pilots opgestart om jeugdhulp en onderwijs beter met elkaar te verbinden. Desondanks ervaart vrijwel iedereen knelpunten, heerst er veel ontevredenheid en is er op veel punten verbetering gewenst.

Dat zijn enkele conclusies uit het rapport  ‘Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018 – evaluatie Passend onderwijs’ van Oberon en het Kohnstamm instituut.
Het merendeel van de gemeenten en samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is op weg om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp tot stand te brengen. Ongeveer de helft zit in de opbouwfase en ongeveer een kwart is bezig met verankering van de samenwerking. Toch verkeert een kwart tot een derde deel van de samenwerkingsverbanden en gemeenten nog in de start- of oriëntatiefase. De aansluiting van jeugdhulp op speciaal onderwijs loopt volgens beide partijen achter op die met het reguliere onderwijs.
 
Meerwaarde
De helft van de samenwerkingsverbanden en twee derde tot driekwart van de gemeenten heeft de indruk dat de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp op dit moment al meerwaarde genereert. Zij zien als opbrengsten onder andere meer thuisnabije hulp en ondersteuning (dicht bij de eigen leefomgeving), minder thuiszitters en meer maatmerk. Ruim de helft van de gemeenten ziet nog meer opbrengsten, bijvoorbeeld op het vlak van tevredenheid van ouders, preventie van problematiek bij leerlingen en tijdige inzet van hulp en ondersteuning.
 
Verbeter- en knelpunten
Gemeenten en samenwerkingsverbanden vinden dat de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp (nog) geen resultaten laat zien als het gaat om vermindering van de werkdruk, van de administratieve lasten en van het aantal verwijzingen naar gespecialiseerde zorg. Vrijwel alle gemeenten en samenwerkingsverbanden ervaren knelpunten in de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs, onder andere op het gebied van:

  • Onderwijs en jeugdhulp zijn gescheiden werelden;
  • De rolverdeling is onduidelijk, het is niet duidelijk wie waar over gaat;
  • Financieringskwesties spelen op, het is niet duidelijk wie wat betaalt, budgetten zijn te krap;
  • Er is onvoldoende afstemming en er zijn geen goede afspraken gemaakt;
  • Kinderen krijgen niet de juiste hulp of moeten daar te lang op wachten;
  • Te veel personele wisselingen en te weinig tijd, kennis en competenties.

Mogelijke acties om tot verbetering tussen onderwijs en jeugdhulp te komen liggen op het vlak van werken aan een gedeelde visie, stimuleren van onderling vertrouwen, gebruikmaken van elkaars deskundigheid, zorgen voor een heldere taakverdeling en afspraken tussen betrokken partijen, goede monitoring en borging.

Gerelateerd nieuws