Kabinet en abp pleiten voor veranderingen binnen huidig stelsel
Het kabinet heeft de Tweede Kamer laten weten welke conclusies het trekt voor de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Het kabinet vindt in navolging van de commissie Goudswaard dat het pensioenstelsel meer zou moeten uitgaan van reële waarden van het pensioen (aangepast aan de inflatie) dan van nominale waarden (een vast bedrag).

Concreet stelt het kabinet voor:

o dat pensioenfondsen de kans krijgen pensioenregelingen af te spreken waarbij een waardevast pensioen voorop staat dat rekening houdt met gestegen kosten van levensonderhoud.
o dat pensioenfondsen onder bepaalde voorwaarden pensioenaanspraken kunnen aanpassen als de financiële positie van een pensioenfonds dat noodzakelijk maakt.
o dat pensioenfondsen de communicatie naar de deelnemers hoe dan ook meer in reële termen moeten doen.
o dat pensioenaanspraken afhankelijk kunnen worden van de levensverwachting.
o dat het huidige Financiële

Toetsingskader (de manier waarop de pensioenfondsen hun financiële positie berekenen) wordt aangepast om de zekerheid van de pensioenen te vergroten.
o dat pensioenfondsen bij tegenvallende resultaten iets meer tijd krijgen voordat zij herstelplannen moeten indienen. Ze kunnen zich daardoor beter op de lange termijn richten. Het kabinet reageert hiermee op de aanbevelingen van de commissies Goudswaard en Frijns, die waren ingesteld om kwetsbare punten bij de aanvullende pensioenen – zoals het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen en de kosten van de vergrijzing – te onderzoeken. Deze punten zijn door de financiële crisis urgent geworden. Veel pensioenfondsen zijn hierdoor in de problemen gekomen. De conclusies die het kabinet nu trekt zijn de basis voor gesprekken de komende maanden met de sociale partners. Het kabinet zal op basis daarvan het wettelijk kader aanpassen.

ABP
Het ABP is groot voorstander van ons collectieve en solidaire pensioenstelsel, maar is zich er – net als het kabinet – van bewust dat het bloot staat aan risico´s, onder andere door beleggingen. Daarom zijn ook volgens het ABP aanpassingen nodig. Bijvoorbeeld een uitbreiding van het pensioencontract, waarin duidelijker staat welke risico´s iedereen loopt en hoe vervolgens gehandeld zal worden. Ook wil het ABP de medezeggenschap van belanghebbenden in het pensioenfonds en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid goed en duidelijk regelen door het samenstellen van een nieuw orgaan van belanghebbenden, dat voldoende macht heeft om zijn tanden te laten zien en de mogelijkheid om het bestuur naar huis te sturen als men er een potje van maakt.

Lees meer over de herziene visie van het ABP op het huidige pensioenstelsel op http://www.avs.nl/dossiers/pensioenensocialezekerheid/pensioen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld