Ouders moeten vanaf 1 januari 2015 een standaard-ouderverklaring invullen, op basis waarvan de leerlinggewichten worden vastgesteld. Per 1 oktober is deze verklaring beschikbaar op de website van DUO onder de naam ‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’.

In maart 2014 heeft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen aangekondigd die betrekking hebben op de uitvoering van de gewichtenregeling. Een van die maatregelen was het voorschrijven van een standaard-ouderverklaring. Deze maatregel, die van kracht is vanaf 1 januari 2015, moet ervoor zorgen dat scholen over alle informatie van ouders beschikken die nodig is voor het vaststellen van een gewicht.

Alleen deze standaard-ouderverklaring kan als bewijsstuk dienen voor vastgestelde gewichten. Daarom is het belangrijk dat de school ouders erop wijst deze verklaring volledig in te vullen én te ondertekenen. Als dat niet is gebeurd, is het formulier niet geldig en kan voor die leerling geen aanspraak worden gemaakt op de gewichtenregeling. Deze aanpassing geldt alleen voor leerlingen die na 31 december 2014 op school zijn ingeschreven.

Tot nu toe kon elke school een eigen ouderverklaring gebruiken. Daardoor beschikte een deel van de scholen over onvoldoende informatie van ouders, zodat bij controle niet kon worden vastgesteld of het juiste gewicht was geregistreerd. 

Kamerbrief over aanpassing gewichtenregeling
 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws