Aanpassing bedragen personele bekostiging schooljaar 2017/2018 gepubliceerd

Staatssecretaris Dekker heeft op 19 oktober gepubliceerd de Regeling aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2017/2018 en het aanpassen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2017/2018 (Regeling bekostiging personeel po 2017/2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het po en vo 2017/2018).

In de toelichting wordt aangegeven dat in de regeling alleen een wijziging heeft plaatsgevonden op het gebied van de bekostiging van het samengaan van een basisschool met een speciale school voor basisonderwijs (artikel 35a van de Regeling).
Verder wordt in de toelichting ingegaan op de prijsaanpassingen ten opzichte van de definitieve bedragen van schooljaar 2016/2017. Het gaat om de verwerking van de kabinetsbijdrage voor 2017 en de verwerking van de oploop in het functiemixbudget. Daarnaast zijn nog niet opgenomen doorwerkingen van eerdere salaris- en loonkostenmaatregelen verwerkt. Ook is gecorrigeerd voor de eenmalige bijdrage in het kader van de herstelopslag over de maanden april tot en met december 2016.
Ten opzichte van de definitief vastgestelde bedragen voor schooljaar 2016/2017, komt de aanpassing per 1 augustus 2017 voor de leraren op 0,897 procent en voor het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding op 0,692 procent; de aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,897 procent. Het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarktbeleid is daarnaast met € 1,13 verhoogd in verband met een kleine oploop in de afgesproken budgetten van de investeringsafspraken uit het NOA en de éénmalige verlaging voor 2016/2017 met € 4,63, omdat de middelen voor het Arbeidsmarktplatform PO en voor Georganiseerd overleg en vakbondsfaciliteiten die in 2017 zijn toegevoegd aan de bekostiging voor materiele instandhouding op verzoek van de bonden en de PO-Raad, in 2017 toch nog eenmaal centraal worden uitgekeerd, is weer ongedaan gemaakt.
De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2017 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de bedrijfsvoering.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.