Verschillende aannames uit de wetenschappelijke literatuur over de (gedrags)problematiek die zouden schuilgaan achter de vele thuiszitters in Nederland, worden niet bevestigd. Dit constateert het Kohnstamm Instituut in het rapport ‘Niet thuisgeven – Schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen: onderzoek naar thuiszitters’ dat in oktober is verschenen.

Op basis van de empirisch wetenschappelijke literatuur was de verwachting vooraf dat achter de thuiszittersproblematiek gedragsproblemen schuilgaan, zoals: moeilijk hanteerbaar gedrag op school en in de klas; een groter aandeel van jongens dan meisjes hierin; onvoldoende motivatie voor school. Deze aannames werden in het onderzoek niet bevestigd. Voor de externaliserende gedragsproblematiek vonden de onderzoekers geen hogere, maar zelfs een lagere kans op thuiszitten. Juist voor meisjes vonden zij een licht hogere kans op thuiszitten. Ook vonden ze geen indicaties dat een gebrek aan schoolmotivatie of cognitieve problemen bepalend is voor thuiszitten.

De onderzoekers concluderen dat het belangrijk is dat scholen (nog) meer aandacht hebben voor de persoon en omstandigheden achter de leerling. En dat zij gedrag (waaronder verzuim) zien als een signaal voor tijdige interventie, ook op of via school, in plaats van een ‘automatische’ indicatie voor voortgezet speciaal onderwijs of het plaatsen op een lager onderwijsniveau. Leerlingen betrokken bij het onderzoek geven zelf aan dat een overzichtelijke sociale structuur en het ‘bekend zijn met elkaar’, zoals dat op basisscholen is, belangrijk is om schooluitval te voorkomen. Leerlingen ervaren in het basisonderwijs meer positieve aandacht, steun en ruimte voor maatwerk. Een begeleide overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en een betere verankering van steun op het voortgezet onderwijs, zouden de schoolloopbanen en levensloop van kwetsbare leerlingen positief kunnen beïnvloeden. Verder wijzen leerlingen op het belang van een veilige schoolstructuur. Volgens hen is het belangrijk dat volwassenen niet wegkijken bij uiteenlopende problemen van of met leerlingen, dat zij leerlingen eerlijk behandelen en leerlingen niet over- en ondervragen.

Defence for Children roept de regering op werk te maken van het recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. De kinderrechtenorganisatie vindt het onacceptabel en zorgwekkend dat nog altijd een groot aantal kinderen verstoken blijft van onderwijs en dat maatregelen falen om het ‘thuiszittersprobleem’ aan te pakken.

In februari 2019 meldde de minister Slob van Onderwijs dat het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat, stijgt. In 2016 is het Thuiszitterspact gesloten. Dit pact moet ervoor zorgen dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijs- of zorgaanbod.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Aantal thuiszitters volgens oudervereniging Balans veel hoger

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen