Vanaf 1 augustus 2009 start een pilot die het schoolbesturen mogelijk maakt om eigen risicodrager te worden voor de vervangingskosten die nu door het Vervangingfonds worden vergoed. Er leven op dit moment nog vragen bij schoolbesturen.  Dit gaat om technische vragen zoals: voor welke vormen van verlof  word ik nu precies eigen risicodrager? Hoe gaat het met de IMBU regeling tijdens de pilot? Maar ook om beleidsmatige vragen zoals: hoe kan ik omgaan met vervanging?

Er is een informatiebulletin met een vraag en antwoordrubriek gemaakt die op veel van uw vragen een antwoord heeft.

Mocht u zich beraden op deze pilot, maar u weet niet precies of het zinvol is voor uw organisatie, aarzel dan niet om contact met de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op te nemen. De AVS kan u van dienst zijn bij het zoeken naar antwoorden voor uw concrete situatie. 

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO
De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze docenten willen vervangen die bijvoorbeeld ziek, zwanger of met verlof zijn. Ze kunnen ook besluiten of ze een eigen vervangingspool opzetten of liever een vaste vervanger aanstellen. Ze kunnen ook docenten belonen die het verzuim van afwezige collega´s opvangen.

Deelnemende scholen krijgen een even groot budget als nu, maar veel meer vrijheid. Bovendien scheelt het veel rompslomp, omdat scholen zich niet meer hoeven te verantwoorden aan het Vervangingsfonds. Financieel kan er weinig misgaan, want er is een vangnet voor financiële tegenvallers die ontstaan door vervanging. De pilot moet aantonen of de sector rijp is om de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds (VF) op te heffen. Na beëindiging van de pilot, op 1 augustus 2011, volgt een besluit over de toekomst van de vervangingsbekostiging.

Er doen minimaal 190 schoolbesturen mee aan de pilot. Schoolbesturen kunnen zich tot 1 februari 2009 aanmelden bij het CFI. Hiervoor kan een formulier gedownload worden via de site van CFI. De pilot moet aantonen of de sector rijp is om de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds (VF) op te heffen.

Hoe werkt het tijdens de pilot?
Schoolbesturen die deelnemen aan de pilot krijgen budget voor vervanging. Het budget is even hoog als bij verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds. Met het budget betalen ze – naar eigen inzicht – alle soorten van vervanging of verzekeren zich tegen de kosten van vervanging. Uit onderzoek blijkt dat het budget voldoende is om bij een gemiddeld (ziekte)verzuim voor vervanging te zorgen.

Schoolbesturen kunnen zelf bepalen wanneer zij tot vervanging overgaan en hoe ze de vervanging invullen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze docenten willen vervangen die bijvoorbeeld ziek, zwanger of met verlof zijn. Ze kunnen besluiten of ze een eigen vervangingspool opzetten of liever een vaste vervanger aanstellen. Ze kunnen ook docenten belonen die het verzuim van afwezige collega´s opvangen.
Vanzelfsprekend mag de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komen. De afwezigheid van personeel mag niet leiden tot lesuitval en de werkdruk mag niet stijgen.

Voor besturen zal het (huidige) ziekteverzuim een belangrijke factor zijn bij de keuze om al of niet mee te doen aan de pilot. Dat verzuim verschilt van jaar tot jaar. Het is dan ook zaak om niet alleen te kijken naar de kosten van verzuim en vervanging op korte termijn, maar ook op de lange termijn. Een laag ziekteverzuim beperkt de vervangingkosten. Daardoor kunnen besturen geld overhouden dat in eerste instantie bedoeld was voor vervanging. Dat geld kan naar eigen inzicht ingezet worden, bijvoorbeeld om het ziekteverzuim nog verder terug te dringen. Deelnemende besturen kunnen tijdens de pilot gewoon gebruik blijven maken van de diensten die het Vervangingsfonds aanbiedt voor bedrijfsgezondheidszorg.

Vangnet
Ook besturen bij wie de vervangingskosten hoger zijn dan het beschikbare budget, kunnen deelnemen aan de pilot. Voor deze besturen is er een vangnet. Alleen als het bestuur uitsluitend door de pilot zo in financiële problemen komt dat de continuïteit van het onderwijs wordt bedreigd, kan het bestuur een aanvraag indienen voor extra bekostiging. De aanvraag dient vergezeld te gaan van jaarverslagen en recente financiële gegevens. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvraag en adviseert de staatssecretaris.

Monitor en kennisuitwisseling
Tijdens de pilot wordt gekeken wat er goed gaat en wat niet. De schoolbesturen rapporteren over afwezigheid en vervanging en brengen de consequenties voor de financiële huishouding op een transparante manier in beeld. De monitor wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
Schoolbesturen willen natuurlijk zelf ook weten hoe zij het doen. Bovendien zijn ze geïnteresseerd in de ervaringen van andere deelnemende scholenbesturen. Er komt een speciale website om ervaringen en resultaten uit te wisselen.

De pilot in kort bestek
De deelnemende besturen aan de pilot hebben:

  • de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan het vervangingsbeleid; 
  • de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer vervanging plaatsvindt;
  • zelf de beschikking over de middelen die beschikbaar worden gesteld om vervanging te kunnen betalen. Deze middelen zijn gelijk aan de middelen die men zou ontvangen wanneer men verplicht aangesloten zou zijn bij het VF.
  • de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe de financiële middelen worden ingezet.
  • de mogelijkheid om, bij financiële problemen door deelname aan de pilot, aanspraak te maken op een vangnet.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie
Veelgestelde vragen over de pilot Nieuw Vervangingsstelsel PO

 

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws