De nieuwe teldatum is 1 februari 2022. Binnen vier weken na deze teldatum moeten normaal gesproken scholen hun gegevens aanleveren, maar omdat uitwisseling met ROD (voorheen BRON) nog niet kon, is de termijn voor het aanleveren van de telgegevens dit jaar verlengd.

Met de Wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs is de bekostiging voor (speciale) scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden passend onderwijs eenvoudiger, minder sturend en beter voorspelbaar geworden.

De vereenvoudigde bekostigingssystematiek zal vanaf kalenderjaar 2023 toegepast worden. De
relevante teldatum daarvoor is 1 februari 2022. Normaliter zou de leerlingenregistratie uiterlijk vier weken na de teldatum op orde moeten zijn, zodat het juiste aantal leerlingen met DUO wordt uitgewisseld. Echter, wat betreft de teldatum 1 februari 2022 is ervoor gekozen om de termijn te verlengen. Dit heeft met name te maken met het traject Doorontwikkelen BRON, waardoor uitwisseling eind februari 2022 niet mogelijk was. Ook worden in deze regeling verschillende regelingen aangepast als gevolg van de Vereenvoudiging van de bekostiging. Alle wijzigingen zijn een technische uitwerking van hetgeen in de wetten en onderliggende besluiten is aangepast of aangekondigd.

Uitzondering hierop zijn de aanpassingen van de Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC. Hier gaat het slechts om aanpassingen van verwijzingen.

Tot slot worden enkele regelingen ingetrokken die niet meer van toepassing zijn of waarvan de grondslag is komen te vervallen.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws