De European Education Policy Network (EEPN) on Teachers and School Leaders, een Europees network van diverse organisaties (o.a. beleidsmakers), promoot samenwerking, beleidsontwikkeling en – uitvoering op diverse niveaus. Het Europese netwerk geeft 12 aanbevelingen aan de Europese Unie.

De focus van het tweede jaar van het project lag op het ondersteunen van schoolleiderschap en lesgeven in het digitale tijdperk, rekening houdend met de impact van de COVID-19-pandemie op het onderwijs. Om dit te doen en om het herstel van de EU uit deze crisis te ondersteunen, roept de EEPN de EU-instellingen, de EU-lidstaten, nationale, regionale en lokale besluitvormers op om:

 1. Bewustmaking van de voordelen en uitdagingen van het gebruik van digitale technologieën in alle aspecten van onderwijs, onderwijsbeheer en schoolleiderschap om te zorgen voor adequate digitale vaardigheden en competenties en hun opname in het hele leerplan
 2. Te zorgen voor duurzame investeringen in de digitale infrastructuur van scholen en in het initiële onderwijs en continue professionele ontwikkeling van leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel, om te zorgen voor een bewust en inclusief gebruik van digitale hulpmiddelen in de pedagogiek, met respect voor de professionele, wetenschappelijke en pedagogische autonomie van de leerkrachten en schoolleiders.
 3. Te streven naar duurzame overheidsinvesteringen om de ontwikkeling van actief burgerschap, mediageletterdheid, digitale geletterdheid en het kritisch denken van leraren, schoolleiders en studenten te bevorderen.
 4. Bewustmaking van kwesties met betrekking tot gegevensbescherming, desinformatie, intellectuele-eigendomsrechten en cybergeweld om de actieve en bewuste deelname van alle schoolactoren aan het gemeenschapsleven en de bredere samenleving te bevorderen.
 5. Te zorgen voor gelijke toegang tot hoogwaardige en gratis permanente professionele ontwikkeling voor schoolleiders, leraren, onderwijzend personeel en lerarenopleiders, om het digitale vertrouwen en de competentie te ondersteunen en te zorgen voor het beste gebruik van digitale technologieën
 6. De ontwikkeling en actualisering van de initiële opleiding van leraren, schoolleiders en lerarenopleiders te bevorderen om te voldoen aan de eisen van het onderwijs in het digitale tijdperk en om zich aan te passen aan de uitdagingen van de samenleving als geheel.
 7. Prioriteit te geven aan de ontwikkeling van digitaal volwassen scholen als ondersteunende leer- en werkomgevingen voor alle schoolactoren, door democratisch leiderschap en schoolbrede benaderingen te bevorderen die de actieve deelname van schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders aan de schoolgemeenschap omvatten.
 8. De sociaal-digitale kloof tegen te gaan door te zorgen voor een inclusief gebruik van digitale technologieën in overeenstemming met de leerplannen en onderwijsbehoeften van studenten, en gelijke en billijke toegang en kansen voor iedereen overal in Europa te garanderen tot digitale hulpmiddelen, instrumenten, programma’s en platforms voor alle studenten, met name sociaaleconomisch achtergestelde scholen en schoolactoren door de sociale interactie tussen schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders te versterken bij het omgaan met inclusie en diversiteit.
 9. Het gebruik van digitale technologie te promoten ter ondersteuning van collaboratief schoolleiderschap en schoolparticipatie in bredere gemeenschapspartnerschappen.
 10. Te streven naar democratisch bestuur en actieve deelname op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau vanaf de vroege stadia van het besluitvormingsproces, bij het ontwerpen en uitvoeren van besluiten over digitaliseringsstrategieën en de digitalisering van scholen, onderwijs en schoolleiderschap, met de actieve betrokkenheid van de sociale partners in het onderwijs (onderwijsvakbond en onderwijswerkgevers) en belanghebbenden in het onderwijs (studentenvakbonden, ouderorganisaties, enz.) bij het ontwerp, de uitvoering en het bestuur van het onderwijsbeleid.
 11. Te zorgen voor een goede balans tussen het gebruik van digitale technologie en face-to-face onderwijsaanbod om de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs te ondersteunen en de maatschappelijke waarde van onderwijs te waarborgen, zoals de aanwezigheid van de studenten en professionals en de fysieke ruimtes van de school
 12. Onderzoek naar de risico’s en voordelen van digitalisering op alle onderwijsgebieden te bevorderen, aan te sluiten bij de ervaringen van onderwijsautoriteiten, schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders in verschillende landen, gezamenlijk een concept voor de praktijk te ontwikkelen en effectieve digitale pedagogiek te identificeren met hun actieve betrokkenheid.

Link

Gerelateerd nieuws