26 resultaten
 • ‘Er wordt veel minder intuïtief gekozen’

  Het vak van schoolleider professionaliseert. In- en outsiders zien dat scholen steeds meer aandacht, geld en tijd besteden aan de selectie van de juiste persoon op de juiste plek. Dat kan op verschillende manieren.   De tijd dat een goede leraar met ambitie bijna automatisch tot schoolleider werd benoemd, is definitief voorbij, stelt Theo Camps, hoogleraar organisatiekunde en bestuurskunde aan Tias, de business school van Tilburg University en TU Eindhoven. “Leiderschapsselectie is overal...

 • Aanvraag sectorplan voor 1.500 banen leerkrachten po

  De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds, hebben een sectorplan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingediend. Met meer mobiliteit in de sector, het daardoor voorkomen van ontslagen en het werven van jonge leerkrachten moet het primair onderwijs de komende paar jaar 1.500 leraren kunnen behouden of aantrekken. De leerlingenkrimp heeft in drie jaar tijd de werkgelegenheid met 9,6...

 • Het Vervangingsfonds / Participatiefonds zoekt een directeur

  Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee (privaat vormgegeven) zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). De belangrijkste taak van deze stichtingen is om, in de gevallen die het toepasselijke Reglement bepaalt, de vervangings- c.q. de werkloosheidskosten die de schoolbesturen in het Primair Onderwijs (PO) hebben moeten maken, te verevenen over alle aangesloten schoolbesturen. Door reglementering van de voorwaarden waaronder de fondsen de vervangings- en werkloosheidskosten over...

 • Leraarschap volgens havisten meer iets voor vrouwen

  Jongens op de havo vinden het leraarschap een vrouwenberoep met te weinig carrièremogelijkheden. Ook aan de pabo kleeft voor de havisten het imago van een vrouwenstudie, saai en met een lage status. Dat blijkt uit onderzoek van ResearchNed naar het imago van het lerarenberoep en de pabo onder mannelijke en allochtone havisten.Een toekomstig tekort aan leraren dreigt, door vergrijzing van het personeel in het primair onderwijs en een dalende belangstelling voor de pabo.  Het...

 • Financiële ondersteuning voor goede initiatieven regionale samenwerking

  Heeft uw regionaal samenwerkingsverband vernieuwende ideeën om regionale personele knelpunten aan te pakken? En wilt u samen aan de slag om deze ideeën ook te realiseren? Het Arbeidsmarktplatform PO stelt jaarlijks een (totaal) bedrag van 250.000 euro beschikbaar om vraaggestuurde initiatieven te ondersteunen met budget en begeleiding. Centraal staat de ontwikkeling van regionale instrumenten, methodieken of producten die duurzaam zijn en vaker kunnen worden ingezet. Zowel regionaal als...

 • Leerkrachten gezocht voor Caribisch Nederland

  De scholen in Caribisch Nederland ontvangen de komende vier jaar extra geld van het ministerie van OCW om leerkrachten te werven voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het geld is bedoeld om het voor leerkrachten aantrekkelijker te maken om in Caribisch Nederland te gaan werken.Het uitgangspunt is dat de scholen eerst zoeken naar geschikte leerkrachten in Caribisch Nederland en de Caribische regio zélf. Dit lukt echter vaak niet. Als de scholen...

 • Gezocht: locatiedirecteur

  Vacatures voor locatiedirecteuren blijken het moeilijkst te vervullen, wijst onderzoek van de AVS uit. Ze staan het langste open en zijn het vaakst niet tijdig ingevuld. Meerscholendirecteuren volgen op de voet. De vergrijzing wordt steeds meer zichtbaar, al zijn er grote regionale...

 • Vacatures locatiedirecteuren moeilijk te vervullen

  Van de bovenschools leidinggevenden had 70 procent vorig schooljaar in totaal 243 directievacatures. De vacatures voor locatiedirecteur blijken het moeilijkst te vervullen: ze staan het langste open en zijn het vaakst niet tijdig ingevuld. Ook vacatures voor meerscholendirecteuren staan relatief lang open. Tekst Tineke Snel Dit blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van de AVS onder haar leden in het basis- en speciaal onderwijs. Veel meer dan in voorgaande jaren is FPU of pensioen de...

 • Directievacature blijft lastig vervulbaar, maar er komen minder lege plekken bij

  De arbeidsmarkt voor leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs is, afgezien van duidelijke regionale verschillen, redelijk in evenwicht, concludeert het ministerie van OCW. Voor schoolleiders in het po is nog steeds sprake van een gespannen ...

 • Wetsvoorstel registratieplicht uitzendbureaus ingediend

  Minister Kamp van SZW heeft, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat betrekking heeft op de registratie van uitzendbureaus.Het wetsvoorstel houdt in, dat uitzendbureaus vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureau in het Handelsregister geregistreerd moeten staan. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete. De boete geldt ook voor bedrijven, dus ook besturen, die personeel via hen inhuren. De boete bedraagt de eerste keer € 12.000...

 • Boete bij zaken doen met niet-geregistreerd uitzendbureau

  Schoolbesturen die personeel inhuren via een uitzendbureau dat niet in het Handelsregister staat, krijgen een boete. Dat staat in een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer ligt.De boete bedraagt de eerste keer 12.000 euro per werknemer, bij herhaling 24.000 euro en bij een derde overtreding 36.000 ...

 • Wetsvoorstel registratieplicht uitzendbureaus ingediend

  Minister Kamp van SZW heeft, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat betrekking heeft op de registratie van uitzendbureaus. Het wetsvoorstel houdt in, dat uitzendbureaus vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureau in het Handelsregister geregistreerd moeten staan. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete. De boete geldt ook voor bedrijven, dus ook besturen, die personeel via hen inhuren. De boete bedraagt de eerste keer €...