12 resultaten
 • ‘Middelen banenafspraak structureel beschikbaar’

  De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen waar scholen een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de banenafspraak een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen, structureel beschikbaar zijn. Deze zijn verankerd in de wet- en regelgeving. In 2013 is de banenafspraak van kracht geworden met als doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden in een reguliere...

 • Werkgelegenheid jonge leraren is verbeterd

  De positie van jonge leraren is verbeterd. Het relatieve aandeel van jonge leraren ten opzichte van het totale lerarenteam in het po is tussen 2014 en 2015 licht gestegen. In het vo is het aantal voltijdsbanen voor jonge leraren met ongeveer 500 fte gestegen. Dit blijkt uit cijfers van DUO en voorlopige cijfers uit de Loopbaanmonitor 2016. Dekker schreef hierover op 1 juli een brief aan de Tweede Kamer. De personeelsgegevens van DUO laten zien dat de totale werkgelegenheid in het po in 2015...

 • Binden van pabo-afgestudeerden positief geëvalueerd

  De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van schoolbesturen voor een - tijdelijke - functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft inmiddels een baan gevonden. Dit zijn enkele conclusies uit een evaluatie van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO om jonge leerkrachten voor het primair onderwijs te behouden.   Driekwart van de studenten is ook positief over de stagebegeleiding en nagenoeg alle studenten zijn...

 • Kansen voor jonge leraren in Oost-Nederland

  Jonge leraren in Oost-Nederland maken kans op een vaste aanstelling bij een van de schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs die zijn aangesloten bij het PON (Personeelscluster Oost-Nederland). Het samenwerkingsverband gaat actief banen creëren voor deze groep. In het zogenaamde Banenplan 2014 is opgenomen dat de scholen, ondanks de krimp in de regio, ruimte gaan maken voor jonge mensen. Het samenwerkingsverband zet daarvoor het geld in dat door onderwijsminister Bussemaker...

 • Werkloosheid onderwijs licht gestegen

  Het aantal werkzoekenden in de onderwijssector is in januari voor het eerst sinds een aantal maanden weer licht gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In januari is de werkloosheid in de onderwijssector 1,5 procent gestegen; er zijn 300 ww-uitkeringen meer verstrekt dan in december 2013. Het aantal werkzoekenden in het onderwijs ligt nu op 15.600. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal werklozen flink gestegen; met bijna 23 procent. De stijging van het aantal...

 • ‘Ouder onderwijspersoneel niet vaker dupe van ontslag dan jonge leraar’

  Staatssecretaris Dekker herkent het beeld niet dat CNV Onderwijs medio december 2013 schetste dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken krijgt met conflict- en ontslagsituaties. “We hebben geen reden om aan te nemen dat oudere leraren nu de dupe worden”, aldus Dekker in een reactie op Kamervragen hierover van  Kamerleden Mohandis van de PvdA en Klein van 50PLUS. CNV Onderwijs trok twee maanden geleden aan de bel, omdat sinds 2010 het aantal 58-plussers in een conflict- of...

 • Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid positief over voortgang cao-overleg

  De Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (A&P) van de AVS is op 24 januari 2014 bijeen geweest om te spreken over de ontwikkelingen en voortgang aangaande de nieuwe CAO PO 2014. De gesprekken tussen de sociale partners, de PO-Raad en de vakbonden - waaronder de AVS - verlopen in een goede, harmonieuze sfeer. Eerst wordt bekeken waar de partijen zich in elkaars standpunten kunnen vinden. Daarna worden de onderhandelingspunten gedefinieerd. In de bijeenkomst van de Commissie A&P is...

 • Afspraken duurzame inzetbaarheid nog versnipperd

  Afspraken die duurzame inzetbaarheid raken, zijn veelal onder een andere noemer te vinden. Zoals: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van leraren of behoud van leraren en schoolleiders. Dat constateert het Arbeidsmarktplatform PO in de ‘Jaarrapportage duurzame inzetbaarheid’. Bij gebrek aan een landelijk specifiek plan voor duurzame inzetbaarheid dat de pijlers vitaliteit/gezondheid, ontwikkeling en motivatie/werkplezier aan elkaar verbindt, lijken het beleid, de afspraken en interventies...

 • ‘Tijd voor maatschappelijk debat over onderwijs’

  Onderwijsbond CNV sloeg medio december 2013 alarm over het gedwongen vertrek van oudere leraren. Dat besturen dit zouden doen om financiële redenen, is maar gedeeltelijk waar. “Het wordt tijd voor een maatschappelijk debat over het onderwijs”, vindt de AVS. Dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken heeft met conflict- en ontslagsituaties, zoals Trouw op 12 december 2013 meldde (gebaseerd op cijfers van CNV Onderwijs), heeft volgens de AVS verschillende oorzaken: De...

 • Prognose arbeidsmarkt onderwijs tot 2025

  CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe ramingen gemaakt voor de onderwijsarbeidsmarkt voor de periode tot en met 2025. Voor het primair onderwijs voorziet CentERdata na 2015 een toename van het aantal vacatures, onder meer het gevolg van een relatief lage instroom in de lerarenopleiding en het gegeven dat veel oudere leerkrachten over enkele jaren met pensioen gaan. In 2020 wordt in het po een tekort verwacht van ruim 3.000 leerkrachten. Oplopend tot 7.000 a 10.000 in...

 • VSO wil werkloze leraren inzetten in ontwikkelingslanden

  Maak het mogelijk dat werkloze leraren hun expertise kunnen inzetten in ontwikkelingslanden totdat de arbeidsmarkt voor deze beroepsgroep in Nederland weer aantrekt. Daarvoor pleit ontwikkelingsorganisatie VSO. In Nederland zitten er op dit moment meer dan 17.000 leraren zonder baan, blijkt uit cijfers van het CBS. Over een aantal jaar zal er juist een tekort aan ervaren leraren ontstaan, doordat veel leraren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Om deze periode te overbruggen, wil VSO een...

 • Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde pabostudenten

  Pas afgestudeerde pabostudenten vinden minder vaak een reguliere baan in het onderwijs. Wel neemt het aantal vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO.   Naarmate de leerlingenkrimp in een regio groeit, neemt het aandeel vervangingsbanen ook toe. In krimpregio’s ligt dat aandeel gemiddeld op meer dan de helft van het totaal aantal banen. Verder vindt 79 procent van de studenten binnen een half jaar na het...