41 resultaten
 • Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO gewijzigd

  Op 29 april 2021 heeft demissionair minister Slob van Onderwijs de wijziging van de Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs bekendgemaakt. De wijziging heeft betrekking op het beschikbare subsidieplafond in voorgaand schooljaar en om de omzetting van schooljaar naar kalenderjaar.Voor het kalenderjaar 2021 kunnen de aanvragen voor een subsidie worden ingediend vanaf 1 april tot 15 september 2021. Hiermee wordt de aanvraagperiode ingekort. Verder wordt...

 • Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op eerste ziektedag

  Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid voor de eerste dag van afwezigheid te vergoeden. Voor de overige dagen worden alleen lesbevoegde vervangers vergoed. Deze uitzondering geldt per ziektegeval van een afwezige leerkracht. In het Reglement Vervangingsfonds staat dat de vervanger van een leerkracht lesbevoegd moet zijn. Aanleiding voor de aanpassing is dat in de ‘Handreiking lerarentekort’ van...

 • Brochure ‘Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017’ uitgebracht

  Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn er veel vragen over hoe men hier in het onderwijs mee om moet gaan. Dit heeft ertoe geleid dat de sociale partners, de PO-Raad en de vakbonden (waaronder de AVS), samen hebben besloten de brochure 'Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017' uit te brengen en te verspreiden onder scholen en schoolbesturen. De digitale versie van de brochure is hieronder te downloaden.DownloadsBrochure...

 • Kandidatenpool tekortvakken blijft voorlopig online

  Werkgevers die nog docenten zoeken voor de tekortvakken kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de gratis Kandidatenpool tekortvakken. In de Kandidatenpool zitten ruim 600 (aankomende) docenten die een baan zoeken in een tekortvak. Ruim de helft daarvan heeft al een bevoegdheid in een tekortvak.   De Kandidatenpool tekortvakken is in maart 2017 in opdracht van Voion opgericht door MeesterBaan om extra leraren te werven die de juiste bevoegdheid kunnen halen en het werkgevers makkelijker te...

 • Vervangingsfonds publiceert nieuw reglement

  Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds, met ingangsdatum 1 januari 2017, is beschikbaar. Het Vf meldt dat de belangrijkste wijzigingen zijn: Termijn voor het indienen van inzetverantwoording vervangingspool wijzigt; Vervanging directielid door leraar wordt mogelijk; Termijn extra uitgevraagde gegevens en/of document bij cases in ‘Mijn Vf’ wordt gemaximeerd; Tussentijds instapmoment boven bestuurlijke vervangingspool is mogelijk; Keuzemogelijkheid openbaar...

 • Handreiking ‘Vervanging bij ziekte en afwezigheid in de school

  De AVS-handreiking ‘Vervanging bij ziekte en afwezigheid in de school’ is hieronder te downloaden  Handreiking workshop vervangingsbeleid  Van alles over...

 • Verplichte aansluiting Vervangingsfonds in toekomst van de baan

  Schoolbesturen zijn over een paar jaar niet meer verplicht zich bij het Vervangingsfonds (Vf) aan te sluiten. Dit besluit heeft het Vf genomen op basis van een advies van de sociale partners. Het nieuwe stelsel sluit meer aan bij de eigen verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Dit meldt het VF in een brief aan de schoolbesturen in het primair onderwijs. De beëindiging van de verplichte aansluiting van de po-besturen bij het Vf zal tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 plaatsvinden. Het...

 • Controle over vervangingsdeclaraties tijdens zomervakantie 2014

  In de loop van 2014 vindt – net als vorig jaar – controle plaats op de gedeclareerde vervangingskosten van onderwijzend personeel over de maanden juli en augustus 2014. Er is specifiek regelgeving voor het declareren van vervangingskosten tijdens de zomervakantie. In artikel 19 van het Reglement Vervangingsfonds schooljaar 2013/2014 is bepaald dat de bekostiging van vervanging stopt in de zomervakantie. Alleen als de vervanger aanspraak maakt op bekostiging van salaris zoals beschreven in...

 • Reglement voor schooljaar 2014/2015 definitief

  Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft het reglement voor het schooljaar 2014/2015 definitief vastgesteld. De tekstversie is nu beschikbaar. De opgemaakte versie komt beschikbaar in juli. Het reglement regelt voor het schooljaar 2014/2015 de bekostiging van de vervanging van afwezig onderwijspersoneel ten laste van het Vervangingsfonds in het primair onderwijs. Enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2013/2014 zijn: Er is slechts één intrededatum voor...

 • AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht

  Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve besluitvorming volgt medio juni. Eerder riep de AVS de Eerste Kamer in een brief op tot zorgvuldige invulling van het ontslagrecht, dat ongewenste gevolgen kan hebben voor het onderwijs. In de onderwijssector is veel onrust ontstaan over de verandering van het ontslagrecht. Zo wordt de...

 • Verplichte aansluiting Vervangingsfonds mogelijk van de baan

  Staatssecretaris Sander Dekker onderzoekt de mogelijkheid of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag 23 april toe in een debat in de Tweede Kamer.   Dekker stelt wel een aantal eisen, voordat de wettelijke verplichting mogelijk afgeschaft wordt: er moeten effectieve prikkels voor goed personeelsbeleid zijn, de vervanging van leerkrachten moet goed geregeld zijn en er moet rekening gehouden worden met de beperkte schaal...

 • Beleid vervangingsbetrekkingen niet gewijzigd

  Ten opzichte van het reglement 2012/2013 zijn er in het Reglement Particpatiefonds 2013/2014 geen inhoudelijke veranderingen doorgevoerd wat betreft vervangingsbetrekkingen. Door diverse publicaties is enige verwarring ontstaan over de situatie bij beëindiging van vervangingsbetrekkingen. De indruk is gewekt dat het Reglement Participatiefonds 2013/2014 zodanig is gewijzigd dat elke beëindiging van een invalbetrekking gemeld moet worden bij het fonds. Dit is niet het geval. Het...