36 resultaten
 • AVS spreekt minister over doorstroomtoets

  Minister Paul gaat op korte termijn in gesprek met betrokken partijen, waaronder AVS, om een volledig beeld te krijgen welke zorgen er leven in het primair onderwijs over de planning van de doorstroomtoets medio februari 2024. De minister wil zicht krijgen op de dilemma’s die er zijn rondom de planning van die toets. Met name in het Zuiden van het land zijn er veel reacties gekomen, omdat de doorstroomtoets gepland is in de periode dat het Carnavalsfeest wordt gevierd. De minister...

 • Wiersma pakt onderadvisering aan

  Nieuwe handreiking schooladvisering PO-VO Enkele weken geleden bracht OCW een vernieuwde handreiking uit die scholen kan helpen om het proces vorm te geven rond de advisering over de schoolkeuze van hun leerlingen in groep 8. Onderadvisering is wat de minister betreft niet meer aan de orde. Vanaf volgend schooljaar gaat het resultaat van de eindtoets zwaarder wegen dan het schooladvies. De handreiking is op een aantal punten geactualiseerd (zoals de aankondiging van de wet...

 • Eindtoets (Pixabay)

  Eindtoets basisonderwijs verandert in ‘doorstroomtoets’

  De huidige eindtoets in het basisonderwijs wordt in 2024 'een doorstroomtoets', die wordt gehouden in februari nadat de basisschool de leerlingen een voorlopig schooladvies (in januari) heeft gegeven. De doorstroomtoets kan leiden tot een hoger definitief schooladvies en draagt dus bij aan meer kansengelijkheid bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Op 8 februari stemde de Eerste Kamer in met dit wetsvoorstel. AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos is blij dat het...

 • Een op drie scholen geeft bij twijfel hoger advies

  Een derde past schooladvies niet aan De gemiddelde standaardscore van leerlingen uit groep 8 die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, bedraagt dit jaar 535,0. Dat is 1,1 punt lager dan in 2019. Uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat een derde van de scholen vaker dan voorheen de adviezen bij twijfel hoger heeft laten uitvallen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat een derde van de onderzochte scholen aangeeft dat ze geen adviezen bijstellen. De onderwijsinspectie wijst erop dat scholen...

 • Meisjes en lagere milieus lager eindadvies in coronajaar

  Basisschoolleerlingen in groep 8 van het schooljaar 2019/’20 kregen een lager schooladvies dan voorgaande jaren. Door het vervallen van de eindtoets vanwege de coronacrisis kon het schooladvies niet naar boven bijgesteld worden. Vooral meisjes en leerlingen uit lagere sociaaleconomische klassen kregen te maken met een lager eindadvies. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Doordat in het schooljaar 2019-2020 de eindtoets verviel, was het eerste schooladvies ook meteen het definitieve...

 • ‘Een breed gedragen schooladvies is uit zichzelf al coronaproof’

  Kansrijk adviseren Door het wegvallen van de eindtoets afgelopen schooljaar en de opgelopen leerachterstanden is er nog meer aandacht voor het belang van een zorgvuldig en ‘kansrijk’ schooladvies. Juist omdat met name kansarme kinderen extra hard getroffen worden. “Hoe hoog kun je reiken, is altijd al mijn leidraad.” Toch zijn er volop signalen dat corona de kansenongelijkheid vergroot. Bart Vervoort, momenteel schoolleider van de Polsstok in Amsterdam Zuidoost, vergeet het beeld...

 • Dit weekend in Kader Primair: huisvesting en binnenklimaat

  Over ventileren in coronatijd, huisvesting integraal aanpakken binnen een knellend stelsel en de voordelen van een duurzaam schoolgebouw. Verder in het nummer: kansrijk adviseren en wat je als school kunt doen aan het toenemende wapenbezit en -gebruik onder jongeren. Dit en meer lees je in de februari-editie van hét vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs van de...

 • Schooladvies kan 2 weken later en eindtoets gaat door

  Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies vast te stellen. Het ministerie van OCW benadrukt groep 8 leerlingen kansrijk te adviseren. De bedoeling is dat de eindtoets in 2021 gewoon doorgaat. Veel scholen komen, vanwege de lockdown en de voorjaarsvakantie, in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te...

 • Geef leerlingen kansrijk schooladvies

  Door de negatieve effecten van de coronacrisis is het schooladvies nog meer bepalend voor de toekomst van leerlingen, zeker nu de eindtoets zijn rol als kansenvergroter niet kan pakken.  Daarom roept de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), samen met de PO-Raad en het Lerarencollectief, op om kinderen het voordeel van de twijfel te geven. “Hoewel sommige leerlingen wel varen bij het afstandsonderwijs zien we dat in de vorige lockdown met name kwetsbare leerlingen...

 • Lager schooladvies door wegvallen eindtoets

  Groep 8-leerlingen hebben vorig jaar gemiddeld een lager schooladvies gekregen dan voorgaande jaren. Dat komt mede doordat de eindtoets vorig jaar niet door kon gaan vanwege de coronacrisis. Daardoor konden schooladviezen niet naar boven bijgesteld worden. Wel zijn leerlingen op de middelbare school vaker op een hoger onderwijsniveau geplaatst dan hun schooladvies aangaf. Kinderen uit armere gezinnen hebben hier echter minder vaak voordeel van gehad. Dat schrijft minister Slob op 10 december...

 • Leerlingen met migratieachtergrond vaker hoger schooladvies

  Steeds meer kinderen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond krijgen een havo/vwo-schooladvies. Dat meldt het CBS in het onlangs verschenen Jaarrapport Integratie 2020. Voor deze groepen steeg het aandeel kinderen met havo/vwo-schooladvies sterker dan onder de groep met een Nederlandse achtergrond, net als het aandeel kinderen dat in de derde klas op de havo of het vwo zit. Een betere onderwijspositie vertaalt zich ook in een betere arbeidspositie van mensen met een...

 • Nieuwe handreiking schooladvies

  Hoe kom je tot een schooladvies dat rechtdoet aan capaciteiten, talenten en ontwikkeling van een leerling? Welke informatiebronnen gebruik je bij het bepalen van een passend schooladvies? Hoe betrek je leerlingen, ouders en voortgezet onderwijs? Het Ministerie van OCW heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd, die op de site van SLO te vinden is. In de handreiking schooladvisering komen actuele inzichten uit wetenschap en praktijk samen en deze vormen een praktisch document voor...