46 resultaten
 • Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

  De Tweede Kamer heeft op 5 juli ingestemd met het wetsvoorstel Compensatieregeling transitievergoeding van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voorstel houdt in dat werkgevers vanaf 2020 gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Wie recht heeft op een transitievergoeding krijgt deze ook na een langdurige ziekteperiode. Werkgevers ervaren de optelsom van financiële verplichtingen als zwaar en...

 • Ministerraad akkoord met wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

  Personeelsleden in openbare onderwijsinstellingen hebben op dit moment een ambtelijke aanstelling en vallen onder het ambtenarenrecht. Dat gaat, bij het aannemen van de wetswijziging, veranderen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De aanstelling wordt dan vervangen door een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst en dan geldt het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Dit is al zo voor de bijzondere onderwijsinstellingen en voor werknemers in het...

 • Kabinet wil versobering bovenwettelijke regelingen

  De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime uitkeringen. Zowel de werkgevers als de vakbonden noemen het opmerkelijk dat het kabinet eist dat zij de bovenwettelijke regelingen versoberen. De cao-onderhandelingen beginnen binnenkort. Werkloze leraren krijgen op dit moment bovenop de wettelijke WW-uitkering (die in stappen wordt afgebouwd naar...

 • Aanpassing bedragen personele bekostiging schooljaar 2017/2018 gepubliceerd

  Staatssecretaris Dekker heeft op 19 oktober gepubliceerd de Regeling aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2017/2018 en het aanpassen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2017/2018 (Regeling bekostiging personeel po 2017/2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het po en vo 2017/2018). In de toelichting wordt aangegeven dat in de regeling alleen een wijziging...

 • Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar 2017–2018 bekendgemaakt

  Demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 28 maart 2017 de Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018 gepubliceerd. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2017–2018 worden de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen vastgesteld.   Dekker geeft in de regeling aan dat er geen inhoudelijke...

 • Regeling vaststelling impulsgebieden

  Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker heeft de Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017 – 2018 tot en met 2020 – 2021 vastgesteld. Sinds 2009 is in de opeenvolgende regelingen van de vaststelling van impulsgebieden een aantal postcodegebieden aangewezen. In de regeling 2017–2018 tot en met 2020–2021 is vastgehouden aan deze postcodegebieden om te voorkomen dat herverdeeleffecten optreden voorafgaand aan de evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid. Dit betekent...

 • Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2015 en 2016 bekend gemaakt

  De Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016 is op 7 oktober 2016 is op 7 oktober 2016 gepubliceerd. Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende: - de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2015 in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2015; - vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2016 in...

 • Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd

  Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek. Ouders en leerlingen bepalen op deze scholen naar eigen inzicht, in overleg met de school, hun vrije dagen en vakantie. De looptijd van het experiment was van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2014. Vervolgens is op basis van de...

 • Binden van pabo-afgestudeerden positief geëvalueerd

  De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van schoolbesturen voor een - tijdelijke - functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft inmiddels een baan gevonden. Dit zijn enkele conclusies uit een evaluatie van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO om jonge leerkrachten voor het primair onderwijs te behouden.   Driekwart van de studenten is ook positief over de stagebegeleiding en nagenoeg alle studenten zijn...

 • Regeling bekostiging 2014/2015 bekend

  De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke wijziging ten opzichte van de regeling in voorgaande schooljaren houdt verband met de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt elk schooljaar toegekend. In de regeling worden de bedragen daarvoor vastgesteld. Een aantal artikelen...

 • Dekker handhaaft kleinescholentoeslag

  Staatssecretaris Sander Dekker is bereid de kleinescholentoeslag te handhaven. Tweede Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie bevestigde dit op 1 februari in diverse dagbladen. Het is het resultaat van een lobby van ChristenUnie en SGP, gesteund door D66. Dekker had eerder in zijn krimpplan aangekondigd dat de kleinescholentoeslag stapsgewijs zou worden omgezet in een (fusie)bonus voor kleine scholen die met elkaar samenwerken. De mogelijkheid om die bonus te krijgen zou blijven bestaan, maar...

 • Aanvraagtermijn lerarenbeurs 2014/2015 verlengd

  De jaarlijkse aanvraagtermijn van de lerarenbeurs is verlengd tot en met 14 juni. Ook is het verantwoordingsregime aangepast en het begrip zij-instromer gecorrigeerd. Na afloop van de aanvraagtermijn voor de lerarenbeurs van 2013, bleek het beschikbare budget nog niet uitgeput. Om het volledige budget te benutten is de aanvraagtermijn, die liep van 1 april tot en met 15 mei, verlengd tot en met 14 juni. Zo krijgen leraren meer tijd om een lerarenbeurs aan te vragen. Ook wordt aan leraren die...