364 resultaten
 • Peiling passend en inclusief onderwijs

  Doe je mee aan onze peiling over passend en inclusief onderwijs? Op 29 mei vindt een belangrijk commissiedebat plaats in de Tweede Kamer over passend onderwijs. Het ministerie van OCW publiceert binnenkort een voortgangsbrief over dit onderwerp. In de Commissie Onderwijskwaliteit van AVS spreken we regelmatig met schoolleiders over passend onderwijs en inclusief onderwijs. Graag horen we jouw mening! ...

 • Nieuwe bestanden vangnetbepaling beschikbaar

  Op 11 januari schreef AVS al over de nieuwe vangnetbepaling voor GO-scholen. We meldden toen dat de informatie van DUO nog niet correct was. DUO heeft nu de bestanden aangepast. ...

 • Kinderopvangfonds stopt, beweging gaat door

  Het Kinderopvangfonds startte in 2007, maar stopt nu. De beweging die op gang is gebracht, gaat echter wel door! Dat bleek tijdens de slotbijeenkomst van Het Kinderopvangfonds in de Meervaart in Amsterdam. Er waren veel woorden van dank voor het belangrijke pionierswerk van het Kinderopvangfonds voor de ontwikkeling van de kinderopvang in Nederland en de bijdrage aan de verbindingen in de integrale kindcentra. AVS is altijd betrokken geweest als partner en blijft betrokken bij het PACT voor...

 • Vangnetbepaling go-scholen

  Er is een vangnetbepaling in het leven geroepen voor go-scholen die ná 1 februari met een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen worden geconfronteerd. Met het verschuiven van de teldatum naar 1 februari is de groeiregeling voor het sbo en het (v)so niet langer nodig en daarom is deze regeling in de WPO geschrapt. Met de nieuwe teldatum 1 februari zit de groei van het aantal leerlingen tussen 1 oktober en 1 februari voortaan immers al in het leerlingenaantal.  Met de...

 • Regels op een rij

  AVS zet aan het begin van het nieuwe schooljaar voor jou een aantal zaken op een rij die anders zijn dan voorheen… Soms gaat het om kleine wijzigingen, en soms zijn de veranderingen groot. ...

 • Passend onderwijs

  Wiersma ontvouwt zijn plannen rond passend onderwijs

  Kansengelijkheid staat hoog op het lijstje van minister Wiersma en passend onderwijs hoort daarbij. Op 17 maart stuurde de minister van Onderwijs de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 naar de Tweede Kamer en op 30 maart kwam daar de Kamerbrief Samen de schouders onder passend onderwijs achteraan. Hieronder lees je de belangrijkste items. De minister heeft eerder 7 prioriteiten geformuleerd: Er is een wetsvoorstel Versterking van de positie van ouders en leerlingen in passend...

 • Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

  Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan voor hoogbegaafden leerlingen ontwikkelen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen en deed hij een aantal toezeggingen. Aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Passend onderwijs en de verzuimbrief. De minister wil de verbeteraanpak Passend...

 • Beleidsregel experimenten samenwerking regulier speciaal verlengd

  Onlangs kwam het bericht naar buiten dat de Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs wordt verlengd met meerdere tranches. De aangepaste regeling wordt binnenkort gepubliceerd. De basis voor het aanvragen van een experiment vormt de Experimentenwet Onderwijs (EWO). De EWO biedt de mogelijkheid om onderwijskundige experimenten te houden die buiten de kaders van de afzonderlijke onderwijsregelgeving vallen. PO-, VO- en V(S)O-scholen kunnen zelf het initiatief nemen...

 • Stappenplan basisondersteuning Passend onderwijs beschikbaar

  Als onderdeel van de verbeteraanpak Passend onderwijs is een stappenplan ontwikkeld dat scholen als hulpmiddel kunnen gebruiken wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Hierdoor weten leraren welke stappen ze kunnen doorlopen en weten ouders en leerlingen wat ze van de school mogen verwachten. Het stappenplan is tegelijk met de voortgangsrapportage verbeteraanpak Passend onderwijs 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd en voor scholen te vinden op de website van...

 • Kwaliteitskaarten voor schoolleiders in het Passend onderwijs

  Ook schoolleiders in het Passend onderwijs hebben behoefte aan praktische handvatten in relatie tot de NP Onderwijsgelden. De AVS heeft 5 kwaliteitskaarten ontwikkeld met financiering en ondersteuning van het ministerie van OCW. De kwaliteitskaarten bieden schoolleiders in het Passend onderwijs handvatten in hun samenwerking met hun team, school, andere onderwijsprofessionals en externe partners. De 5 kwaliteitskaarten die nu beschikbaar zijn: Gebruikmaken van kwaliteiten en...

 • Voortgangsrapportage Verbeteraanpak Passend onderwijs po en vo

  De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er een stevige basis is gelegd om Passend onderwijs de komende jaren verder te verbeteren. Het stappenplan basisondersteuning, dat tegelijk met de voortgangsrapportage is gepubliceerd, kan als niet-verplicht hulpmiddel scholen verder helpen om de basisondersteuning concreet in te richten. De rapportage geeft de voortgang aan van de 25 maatregelen die minister Slob in 2020 aankondigde...

 • Scans Passend Onderwijs en bestuurlijke samenwerking voor zelfevaluatie

  Het Steunpunt Passend Onderwijs beschikt over verschillende scans die scholen en samenwerkingsverbanden kunnen gebruiken als zelfevaluatie-instrument. Twee van deze scans, de Scan Passend Onderwijs en de Scan bestuurlijke samenwerking, zijn na een intensief traject doorontwikkeld. Scan Passend Onderwijs De scan Passend onderwijs is in samenwerking met Oberon onderzoek & advies en diverse experts en gebruikers uit het werkveld vernieuwd. Aanleiding hiervoor was de evaluatie Passend...