369 resultaten
 • Regels op een rij

  AVS zet aan het begin van het nieuwe schooljaar voor jou een aantal zaken op een rij die anders zijn dan voorheen… Soms gaat het om kleine wijzigingen, en soms zijn de veranderingen groot. ...

 • Passend onderwijs

  Wiersma ontvouwt zijn plannen rond passend onderwijs

  Kansengelijkheid staat hoog op het lijstje van minister Wiersma en passend onderwijs hoort daarbij. Op 17 maart stuurde de minister van Onderwijs de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 naar de Tweede Kamer en op 30 maart kwam daar de Kamerbrief Samen de schouders onder passend onderwijs achteraan. Hieronder lees je de belangrijkste items. De minister heeft eerder 7 prioriteiten geformuleerd: Er is een wetsvoorstel Versterking van de positie van ouders en leerlingen in passend...

 • Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

  Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan voor hoogbegaafden leerlingen ontwikkelen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen en deed hij een aantal toezeggingen. Aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Passend onderwijs en de verzuimbrief. De minister wil de verbeteraanpak Passend...

 • Beleidsregel experimenten samenwerking regulier speciaal verlengd

  Onlangs kwam het bericht naar buiten dat de Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs wordt verlengd met meerdere tranches. De aangepaste regeling wordt binnenkort gepubliceerd. De basis voor het aanvragen van een experiment vormt de Experimentenwet Onderwijs (EWO). De EWO biedt de mogelijkheid om onderwijskundige experimenten te houden die buiten de kaders van de afzonderlijke onderwijsregelgeving vallen. PO-, VO- en V(S)O-scholen kunnen zelf het initiatief nemen...

 • Stappenplan basisondersteuning Passend onderwijs beschikbaar

  Als onderdeel van de verbeteraanpak Passend onderwijs is een stappenplan ontwikkeld dat scholen als hulpmiddel kunnen gebruiken wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Hierdoor weten leraren welke stappen ze kunnen doorlopen en weten ouders en leerlingen wat ze van de school mogen verwachten. Het stappenplan is tegelijk met de voortgangsrapportage verbeteraanpak Passend onderwijs 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd en voor scholen te vinden op de website van...

 • Kwaliteitskaarten voor schoolleiders in het Passend onderwijs

  Ook schoolleiders in het Passend onderwijs hebben behoefte aan praktische handvatten in relatie tot de NP Onderwijsgelden. De AVS heeft 5 kwaliteitskaarten ontwikkeld met financiering en ondersteuning van het ministerie van OCW. De kwaliteitskaarten bieden schoolleiders in het Passend onderwijs handvatten in hun samenwerking met hun team, school, andere onderwijsprofessionals en externe partners. De 5 kwaliteitskaarten die nu beschikbaar zijn: Gebruikmaken van kwaliteiten en...

 • Voortgangsrapportage Verbeteraanpak Passend onderwijs po en vo

  De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er een stevige basis is gelegd om Passend onderwijs de komende jaren verder te verbeteren. Het stappenplan basisondersteuning, dat tegelijk met de voortgangsrapportage is gepubliceerd, kan als niet-verplicht hulpmiddel scholen verder helpen om de basisondersteuning concreet in te richten. De rapportage geeft de voortgang aan van de 25 maatregelen die minister Slob in 2020 aankondigde...

 • Scans Passend Onderwijs en bestuurlijke samenwerking voor zelfevaluatie

  Het Steunpunt Passend Onderwijs beschikt over verschillende scans die scholen en samenwerkingsverbanden kunnen gebruiken als zelfevaluatie-instrument. Twee van deze scans, de Scan Passend Onderwijs en de Scan bestuurlijke samenwerking, zijn na een intensief traject doorontwikkeld. Scan Passend Onderwijs De scan Passend onderwijs is in samenwerking met Oberon onderzoek & advies en diverse experts en gebruikers uit het werkveld vernieuwd. Aanleiding hiervoor was de evaluatie Passend...

 • Onderzoek thuiszitters: investeer in goede relatie met ouders

  Enkele duizenden leerlingen in Nederland zijn ‘thuiszitters’: vanwege een combinatie van complexe problemen volgen zij (tijdelijk) geen onderwijs. Er is nauwelijks onderzoek beschikbaar over waarom leerlingen thuiszitten. In opdracht van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) onderzocht het Kohnstamm Instituut deze factoren op basis van een selecte steekproef van leerlingen waarbij ouders een conflict met de school voorlegden aan de Geschillencommissie...

 • Geen uitstel vaststellen ondersteuningsplan

  Samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs die voor de komende jaren hun ondersteuningsplan vaststellen, móeten dat voor 1 mei aanstaande bij de Inspectie van het Onderwijs inleveren. Uitstel is niet mogelijk! Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast en sturen dit voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft naar de inspectie.  Het ondersteuningsplan kan via het Internet Schooldossier bij de...

 • ‘Zeggenschap is de sleutel voor geslaagd Passend onderwijs’

  Schoolleiders evalueren Passend en inclusief onderwijs staan weer volop in de belangstelling. Het vormgeven van Passend onderwijs gaat met vallen en opstaan, blijkt uit de dit jaar verschenen evaluatierapporten. Zeggenschap en extra ondersteuning zijn belangrijke voorwaarden, bureaucratie en beperkte financiële middelen blijven knelpunten. Voor sommige scholen is Passend onderwijs – sinds de invoering – relatief nieuw, voor andere al jaren eerder de praktijk. Basisschool De...

 • ‘Het is te gemakkelijk om een buitenlands inclusief onderwijsmodel copy–paste op Nederland te plakken’

  Inclusief onderwijs in binnen- en buitenland In Nederland gaan er steeds meer stemmen op om het onderwijs werkelijk inclusief te maken. Een praktijk die in veel landen buiten Nederland altijd al zo is geweest. Ook in Nederland zijn inspirerende voorbeelden te vinden van een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg. “Of het nu in Dublin is of IJsland, in de hoofden van leraren, schoolleiders, gemeenten en ouders is het daar volstrekt logisch dat kinderen naar de buurtschool gaan,...