12 resultaten
 • Pilot Onderwijstijd: aanmelden kan nog!

  AVS schreef er al eerder over: VO-scholen kunnen onderzoeken of zij meer tijd voor lesvoorbereiding en ontwikkeltijd voor leraren kunnen genereren door minder lesuren aan te bieden – zonder dat ze daarmee de onderwijskwaliteit aantasten. Deze pilot komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het Onderwijsakkoord en de Werkagenda. Wil jouw VO-school deelnemen aan de pilot Onderwijstijd? Meld je school dan uiterlijk 16 februari 2024 aan. ...

 • Pilots Onderwijstijd VO geven scholen ruimte

  Het ministerie van OCW is met de bonden en vakorganisaties, waaronder AVS, overeengekomen dat er via een pilot in het Voortgezet Onderwijs in het schooljaar 2024-2025 ruimte ontstaat om het onderwijs anders te organiseren. De bedoeling van de pilot is dat scholen ervaring kunnen opdoen met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. De tijd die vrijkomt, kan door leraren besteed worden aan meer ontwikkel- en voorbereidingstijd om het onderwijs met...

 • Handreiking Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij

  Voor scholen in het primair onderwijs bestaan er verschillende mogelijkheden om de onderwijstijd op een flexibele manier te organiseren. Sommige scholen maken daar al gebruik van, maar voor andere scholen, én ouders, is het niet altijd duidelijk welke ruimte er bestaat in wet- en regelgeving. Het ministerie van OCW heeft een handreiking gemaakt om dat inzichtelijker te maken. De handreiking Onderwijstijd zet op een rij welke regels er zijn en welke ruimte deze regels laten. Training...

 • Webinar over invulling en organisatie onderwijstijd in primair onderwijs

  Het ministerie van OCW nodigt een ieder uit om deel te nemen aan een webinar over de invulling en organisatie van de onderwijstijd in het primair onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er om flexibel om te gaan met de invulling en organisatie van de onderwijstijd? Welke vrijheid heeft een school in het verdelen van de onderwijstijd over de week? Wanneer mag een onderwijsassistent voor de klas? En wanneer mag een school of een ouder van vakanties afwijken? Deze en andere vragen komen aan bod...

 • Meer onderwijstijd zorgt niet altijd voor betere leerresultaten

  CAOP concludeert dat urennorm in Nederland zo hoog kan blijven Leerlingen in het primair onderwijs in Nederland volgen vergeleken met andere landen relatief veel lesuren. In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht het CAOP wat de mogelijke effecten zijn als de urennorm wordt verlaagd of als de onderwijstijd anders wordt ingericht.  De uitkomsten van het onderzoeksrapport ‘Onderwijstijd: meer of minder?’ geven geen aanleiding om de urennorm aan te passen. Nederland scoort...

 • Lesgeven door onbevoegden is geen onderwijstijd

  De maximaal 22 uur die onbevoegden kunnen lesgeven op scholen in de G5 die kampen met een enorm lerarentekort mag niet gezien worden als ‘onderwijstijd’. Deze motie is begin juli aangenomen in een marothonzitting in de Tweede Kamer. De motie van Westerveld (GroenLinks), met medeondertekenaars Kwint (SP), Van den Hul (PvdA) en Van Meenen (D66), is unaniem aangenomen. In de motie staat dat de eis dat deze onbevoegden een onderwijsopleiding volgen wordt losgelaten en dat dit het beroep van...

 • Start experiment Ruimte in Onderwijstijd

  Per 1 augustus 2020 start het experiment Ruimte in Onderwijstijd. De twintig deelnemende basisscholen mogen afwijken van de vakantieregeling, van de vijfdaagse schoolweek en hen wordt de mogelijkheid geboden om andere professionals dan de bevoegde leerkracht onder voorwaarden voor maximaal honderd uur per jaar les te laten geven. De aanmeldtermijn voor het experiment liep van 1 tot en met 31 mei 2020. Er hebben zich 24 scholen aangemeld. Van de acht scholen die aan het eerdere Experiment...

 • Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd

  Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich tussen 1 mei en 31 mei 2020 aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Doel van het ministerie van OCW is om te onderzoeken of en hoe een andere invulling en organisatie van de onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs op de langere termijn kan verbeteren. Het experiment duurt vijf...

 • Bonden willen onderzoek naar minder uren in primair onderwijs

  Onderwijsvakorganisaties AVS, AOb, CNVO, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie en werkgeversorganisatie PO-Raad willen dat het ministerie van OCW nader onderzoek doet naar verlaging van de wettelijke urennorm in het primair onderwijs. Dat schrijven de organisaties onlangs in een brief aan minister Slob. Verlaging van de urennorm kan positieve effecten hebben op de werkdruk van het onderwijzend personeel. In de CAO PO 2018 hadden de onderwijsvakorganisaties en de werkgeversorganisatie al...

 • Nieuwe werkwijze aanvraag tijdelijke afwijking onderwijstijd

  Vanaf 1 augustus 2018 wordt maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen in het po, so en vo die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Zij kunnen een aangepast onderwijsprogramma krijgen dat afwijkt van het minimum aantal uren onderwijstijd. Hiervoor is wel instemming nodig van de inspectie. De werkwijze voor het indienen en het verkrijgen van instemming voor tijdelijke afwijking van onderwijstijd verandert. De aanvraag kan vanaf 1...

 • Wet modernisering onderwijstijd aangenomen door Eerste Kamer

  De Eerste Kamer heeft onlangs de wet modernisering onderwijstijd als hamerstuk aangenomen. Vanaf 1 augustus 2015 geldt er voor vo-scholen een urennorm voor de hele schoolloopbaan in plaats van per leerjaar. De wet modernisering onderwijstijd sluit aan op de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord. De wet maakt een einde aan de slepende discussie over de 1040-urennorm. Vanaf 1 augustus, als de wet in werking treedt, kunnen vo-scholen zelf kiezen hoe zij hun...

 • Internetconsultatie over onderwijstijd vo

  Een ontwerp wetsvoorstel om de onderwijstijdnormen in het voortgezet onderwijs te moderniseren, staat vanaf 17 januari ter kennisgeving online. Ook is het mogelijk om te reageren op het voorstel. In het Nationaal Onderwijsakkoord is vorig jaar onder meer afgesproken om de wettelijke onderwijstijdnormen in het voortgezet onderwijs te moderniseren. Het wetsvoorstel, waarvan de internetconsultatie tot en met 14 februari op overheid.nl staat, sluit hierop aan en moet scholen in staat stellen...