19 resultaten
 • investeer in onderwijs

  Investeren in onderwijs betaalt zich terug

  De Stichting van het Onderwijs, waar AVS onderdeel van is, heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieuwe informateurs om daarin aandacht te vragen voor het belang van onderwijs als investering in de toekomst van Nederland.   ...

 • schakel

  Essentiële schakel school en bestuur

  Advies Onderwijsraad Rake aanbevelingen in het advies van de Onderwijsraad ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’. De raad omschrijft schoolleiders als de ‘linking pin’ tussen bestuur en school. Voorzitter Karin Straus ziet de aanbevelingen voor schoolleiders als een steun in de rug voor de boodschap van AVS. ...

 • Onderwijsraad pleit voor aanhoudende focus op taal en rekenen

  De basisvaardigheden zijn hot, getuige het Masterplan basisvaardigheden. De Onderwijsraad wakkert het vuurtje nog een beetje aan en komt met een pleidooi voor een continue focus op rekenen en taal. Het rapport ‘taal en rekenen in het vizier’ meldt: “Om te zorgen dat het onderwijs in taal en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de Onderwijsraad een integrale en structurele focus op taal en rekenen van onder andere de overheid, onderwijs­bestuurders, schoolleiders en leraren. De...

 • PO VO Werkprogramma 2023 Onderwijsraad

  Onlangs heeft de Onderwijsraad, het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs, zijn werkprogramma 2023 aangeboden aan de ministers van OCW en PVO, Dijkgraaf en Wiersma. De Onderwijsraad ziet een aantal belangrijke thema’s die spelen in en om het onderwijs, die allemaal ingrijpen op de verwachtingen die de samenleving van het onderwijs heeft: Kunnen anticiperen op crises is een noodzaak;Adequate bekostiging: hoe onderwijs te bezien als investering...

 • Inspectie moet meer schoolbezoeken afleggen

  Rapport Onderwijsraad over extern toezicht In het begin van 2022 is het ministerie van OCW gestart met een evaluatie van de WOT. De Onderwijsraad heeft met haar recente rapport ‘Essentie van extern toezicht’ een interessant advies uitgebracht over mogelijke verbeteringen in het toezicht van de Onderwijsinspectie. Een advies dat volgens de AVS een belangrijk onderdeel van deze evaluatie zou moeten uitmaken. Karin Straus, de nieuwe voorzitter van de AVS:  “De AVS heeft voor dit...

 • ‘Basis van publiek onderwijs hoort op orde te zijn’

  Overheid, scholen en schoolbesturen moeten het publieke karakter van het onderwijs beter beschermen. Dat zegt de Onderwijsraad in het advies Publiek karakter voorop dat vandaag is gepubliceerd. Door de toenemende verstrengeling van publiek en privaat onderwijs verschraalt de onderwijskwaliteit. ‘Scholen in het onderwijs horen aan alle kinderen goed en passend onderwijs te bieden’, reageert AVS-voorzitter Petra van Haren. ‘Dat betekent dat de basis op orde moet zijn. Voldoende...

 • Onderwijsraad: vrijheid van onderwijs moet duidelijker afgebakend zijn

  De uitgangspunten van de democratische rechtsstaat moeten meer centraal gesteld worden bij het bepalen van de grenzen van onderwijsvrijheid en overheidszorg. Dat adviseert de Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet in het advies ‘Grenzen stellen, ruimte laten.’ De overheid moet de grenzen duidelijker aangeven en scherper handhaven. De ruimte waarin scholen vrij zijn eigen keuzes te maken wordt in de eerste plaats begrensd door wat iedere school moet doen. Met dit advies geeft de...

 • Thema’s adviezen Onderwijsraad voor 2022 bekendgemaakt

  De Onderwijsraad – het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs – heeft haar werkprogramma voor 2022 gepubliceerd. In 2022 brengt de Onderwijsraad adviezen uit over: Basisvaardigheden: er bestaat al een aantal jaren zorg over de afnemende onderwijsprestaties in taal en rekenen/wiskunde. Wat is er nodig om het niveau van die basisvaardigheden te verhogen?Onderwijsbesturen: een veranderende omgeving, toenemende complexiteit en nieuwe opgaven voor...

 • Onderwijsraad: verbind Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen

  Verbind het Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen in het onderwijs en leg dit vast in het regeerakkoord. Dat adviseert de Onderwijsraad aan de regering. Alleen zo wordt de forse incidentele investering in het corona-gerelateerde herstelprogramma dienstbaar aan duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. De AVS heeft al eerder aangegeven dat zij het Nationaal Programma Onderwijs als de start van een langetermijnagenda ziet en heeft het nieuwe kabinet opgeroepen...

 • Advies Onderwijsraad: selecteer later en differentieer beter

  Leerlingen krijgen onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De coronacrisis versterkt dit. Stel een driejarige brugklas in voor alle leerlingen en schaf het schooladvies en eindtoets in groep 8 af. Organiseer flexibel onderwijs op maat in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat zijn de verregaande adviezen van de Onderwijsraad in het rapport ‘later selecteren, beter differentiëren’. De raad geeft aan dat de vroege selectie leidt tot ongelijke...

 • Onderwijsraad uit kritiek op wetsvoorstel vervangend onderwijs bij richtingbezwaren

  De Onderwijsraad adviseert minister Slob om een wetsvoorstel over vervangend onderwijs bij richtingbezwaren niet in de huidige vorm in te dienen. De raad heeft principiële en praktische bezwaren. In het wetsvoorstel wordt geen heldere keuze gemaakt over de wenselijkheid van vervangend onderwijs. De raad beveelt aan daar duidelijkheid over te geven en pleit voor realistische eisen met een focus op doelen en resultaten. Ouders kunnen vrijstelling krijgen van de plicht om hun kind(eren) bij...

 • Jongens minder gunstige schoolloopbanen, meiden minder gunstige beroepsloopbanen

  Jongens hebben minder gunstige schoolloopbanen en vrouwen minder gunstige beroepsloopbanen. Hun opleidings- en beroepskeuze verloopt volgens traditionele patronen en leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen. Dat constateert de Onderwijsraad in de Verkenning naar sekseverschillen in het onderwijs. Deze verkenning is uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer, omdat er zorgen zijn over de mogelijke achterstand van jongens.   Het onderwijs heeft een taak om de verschillen in school-...