23 resultaten
 • Aandacht voor schoolleider in debat

  Behandeling Onderwijsbegroting 2024 De Tweede Kamer behandelde op 16 en 18 januari de begroting van het ministerie van OCW. Sommige partijen belichtten de rol van de schoolleider. In december wees AVS de onderwijswoordvoerders van de fracties al op de cruciale rol en positie van schoolleiders. ...

 • AVS: cruciale rol schoolleider in Onderwijsbegroting

  Op woensdag 13 december sluit de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de begrotingsstaten van het ministerie van OCW voor het jaar 2024. AVS heeft haar bijdrage gedeeld met de onderwijswoordvoerders van verschillende fracties. ...

 • AVS wil af van hapsnapbeleid

  Meer structureel geld, geen hapsnapbeleid en een heldere, stevige aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs. Het is prachtig dat er in de Rijksbegroting ruim 300 miljoen euro meer geïnvesteerd wordt in onderwijs. Maar met die losse subsidies los je volgens AVS niet de fundamentele problemen op, waarmee Nederland nu te maken heeft. Als je structurele problemen wilt aanpakken, heb je structurele middelen nodig. Klaar! Het leraren- en schoolleiderstekort, de dalende leerprestaties met...

 • ‘Meer ondersteuning en waardering voor schoolleider nodig’

  AVS stuurt brief naar Tweede Kamer die debatteert over Onderwijsbegroting In aanloop naar het debat over de Onderwijsbegroting op 23 november in de Tweede Kamer heeft de AVS een brief geschreven aan de Tweede Kamerleden. Daarbij wijst AVS erop dat sterke schoolleiders in het onderwijs het verschil maken, in het realiseren van onderwijskwaliteit, en in het zorgen voor medewerkers die met plezier en professionaliteit in de schoolorganisatie werken. In april 2022 heeft AVS het Onderwijsakkoord...

 • Prinsjesdag: Investeringen in onderwijs zoals afgesproken

  Wat het kabinet in de onderwijsbegroting van de Miljoenennota aangeeft, was al eerder dit jaar afgesproken met de onderhandelingspartners waaronder de AVS in het Onderwijsakkoord en de bijbehorende Werkagenda. “Wij zijn dan ook blij dat OCW hier samen met de sector voortvarend mee aan de slag gaat.” aldus AVS-voorzitter Karin Straus Op Prinsjesdag werd de jaarlijkse Miljoenennota gepresenteerd waarin het kabinet zijn plannen presenteert voor het begrotingsjaar 2023 en daarna. Het...

 • Prinsjesdag 2021: nog geen structurele investeringen in onderwijs, wel erkenning voor positie schoolleiders

  Op Prinsjesdag sprak koning Willem Alexander de Troonrede uit en presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota voor komend jaar. Mede door de stroeve formatie zijn zoals verwacht nog geen structurele investeringen in het onderwijs gepresenteerd. “Wel is het de bedoeling dat een nieuw kabinet dit met voorrang oppakt. In de Miljoenennota staat de belangrijke positie van onderwijs en schoolleiders geagendeerd, maar volgens ons de urgentie zo hoog dat er nu al iets moet gebeuren,”...

 • ‘Noodpakket van 423,5 miljoen euro nodig voor funderend onderwijs’

  De onderwijsbonden, waaronder de AVS, en werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs roepen minister Slob dringend op een noodinvestering te doen in het funderend onderwijs van 423,5 miljoen euro voor begrotingsjaar 2020. Het nijpende tekort aan leraren en schoolleiders en de hoge werkdruk vormen een acute bedreiging voor het bieden van het beste onderwijs.   Scholen, leraren, ondersteuners en schoolleiders in het funderend onderwijs staan voor een aantal urgente...

 • Dekker complimenteert schoolleiders in debat onderwijsbegroting

  “Het aantal (zeer) zwakke scholen is het laagst ooit”, meldt staatssecretaris Sander Dekker tijdens de bespreking van de onderwijsbegroting deze week. “Een compliment aan de schoolleiders die hieraan hebben gewerkt.” Kansenongelijkheid, levenlang leren en  schooladviezen kwamen tijdens het debat aan de orde. Vmbo-t-leerlingen moeten gemiddeld een 6,8 hebben om te kunnen doorstromen naar de havo.  “Met een ‘smal’ mavo-diploma kun je dus niet meer doorstromen naar de havo”,...

 • Oproep van de Stichting van het Onderwijs: ‘Investeer in onderwijs maar dan ook echt!’

  De AVS is aangesloten bij de Stichting van het Onderwijs. Vanuit de Stichting van het Onderwijs is de volgende reactie gestuurd naar aanleiding van de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag, uiteraard van harte onderschreven door de AVS. Zie ook onze reactie op Prinsjesdag: ‘Kansgelijkheid is belangrijk’ Oproep van de Stichting van het Onderwijs: 'Investeer in onderwijs maar dan ook echt!' Geachte fractievoorzitters van de politieke partijen en woordvoerders van de commissie...

 • Reactie AVS op Onderwijsbegroting: ‘Meer ruimte geven aan positie schoolleider’

  Voor schoolleiders blijft professionalisering belangrijk aandachtspunt. De regering zet vooral in op een goede uitvoering van ingezette hervormingen. De AVS bepleit hierbij ruimte te geven aan en het betrekken van de schoolleider.   Veel nieuws bevat de Onderwijsbegroting 2016 niet. Uitdagender onderwijs, onderwijs dat kan differentiëren en leraren die kunnen inspelen op verschillen en meer maatwerk in het onderwijs. Leerlingen in vo krijgen vanaf dit schooljaar de vermelding cum laude op het...

 • Troonrede: recht op hoogwaardig en toegankelijk onderwijs

  Nederland staat er sociaal economisch goed voor, aldus Koning Willem-Alexander in de Troonrede op 15 september. Hij ging in op belastingmaatregelen voor laagbetaalde werknemers, die het financieel aantrekkelijker maken om onder meer onderwijsassistenten aan te stellen en te behouden.   Ook zei Willem–Alexander dat iedereen in Nederland recht heeft op hoogwaardig en toegankelijk onderwijs. Het hoger onderwijs krijgt er 4000 docenten bij en honderden met een...

 • ​Brede dialoog met veld over curriculum

  Staatssecretaris Sander Dekker wil de brede dialoog aangaan met leerkrachten en schoolleiders over vernieuwing van het curriculum. Daarmee volgt hij het onlangs uitgekomen advies van de Onderwijsraad op om het veld meer te betrekken bij onderwijsbeleid. Dekker zegde dit toe aan de Kamer tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting op 6 november.   Uit het onlangs uitgekomen rapport van de Onderwijsraad ‘Onderwijspolitiek van de commissie-Dijsselbloem’ werd veel geciteerd tijdens de...