63 resultaten
 • Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren

  Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde en digitale geletterdheid. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen. Dit staat in de brief die staatssecretaris Dekker 7 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In april debatteerde de...

 • Vertrouwen, ontwikkeltijd en professionalisering nodig voor toekomstig curriculum

  Wat hebben scholen nodig om hun curriculum klaar te maken voor de toekomst? Deze vraag stond centraal tijdens de drukbezochte werkconferentie ‘De toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig?’ op 5 april in Utrecht. De werkconferentie was een gezamenlijk initiatief van de AVS, SLO, VO-raad, PO-Raad en de Onderwijscoöperatie.   Scholen hebben vertrouwen nodig, ontwikkeltijd en mogelijkheden voor professionalisering, zo luidde de conclusie van de werkconferentie. De conferentie...

 • AVS wil snel starten met uitvoering vervolgfase curriculumontwikkeling

  De AVS is van mening dat er zo spoedig mogelijk moet worden gestart met de uitvoering van het voorstel voor de vervolgfase van de curriculumontwikkeling. Er moeten goede bouwstenen liggen waarop een landelijk, wettelijk curriculum kan worden vastgesteld. Dan  is het voor de scholen duidelijk waar hun eigen rollen en verantwoordelijkheden liggen bij het curriculum van de toekomst. Daarvoor pleit de AVS in haar brief aan de Tweede Kamer, ook in het kader van de rondetafelgesprekken over...

 • ‘Geen standaard lesboek voor ontwikkelen identiteit’

  Platform Onderwijs2032 benoemde vorig jaar in haar adviesrapport persoonsvorming tot een van de drie hoofddoelen van onderwijs, naast kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting. Hoe maak je als school werk van deze opdracht en voor welke uitdagingen staan schoolleiders? Persoonsvorming gaat volgens docent Anita Bruin-Raven verder dan zelfontplooiing of identiteitsontwikkeling. “Het is niet alleen naar binnen gericht. Maar juist een vormingsproces in contact met elkaar en de wereld....

 • Hoorzitting Onderwijs2032 in april

  De Tweede Kamer besloot vanochtend dat er in april een hoorzitting over Onderwijs2032 moet komen, meldt Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. De Kamer wil het proces zo snel mogelijk na de verkiezingen afronden. In april wordt de uitgebreide hoorzitting gepland waarin vele betrokkenen en deskundigen aan het woord komen en waarbij allerlei organisaties hun visie kunnen geven. Zodat zo snel mogelijk duidelijk is of en zo ja hoe het met deze curriculumontwikkeling verder...

 • Onderwijs, leerlingen en ouders vragen Kamer curriculumherziening niet stil te zetten

  Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting een herziend curriculum. Het voorstel van de AVS, de Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs, dat deze week aan staatssecretaris Dekker gestuurd werd, zou 16 februari in de Kamer besproken worden. Tot teleurstelling van de...

 • Eerst hoorzitting Onderwijs2032

  Het algemeen overleg over Onderwijs2032 dat op 16 februari zou plaatsvinden in de Tweede Kamer is uitgesteld. De kamer heeft besloten dat er eerst vlak na de verkiezingen een hoorzitting zal plaatsvinden met betrokkenen en experts.   Aanleiding is de brief die staatssecretaris Dekker op 10 februari naar de Kamer heeft gestuurd. De inhoud geeft volgens Michel Rog (CDA) aanleiding om eerst betrokkenen en experts te raadplegen over het proces en de inhoud van de curriculumherziening. Hij wil dat...

 • Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer

  Op 10 februari 2017 hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om tot een herziend curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De onderwijspartijen hebben de handen ineengeslagen en een aanpak opgesteld met een centrale rol voor leraren. De...

 • Leraren centraal in curriculumontwikkeling

  In British Columbia staan leraren centraal in de curriculumvernieuwing, van schoolleiders wordt ‘leadership by design’ gevraagd. Zij hebben een ondersteunende en faciliterende taak: leraren in positie brengen in hun rol als ontwerpende professional. Dit najaar reisde vanuit Platform Onderwijs2032 een delegatie af naar Canada om in Vancouver, provincie British Columbia, te kijken naar de manier waarop zij daar hun onderwijscurriculum herijken en moderniseren. Er zijn veel paralellen te...

 • Meer cultuuronderwijs op school

  Cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid en de deskundigheid van de leraren op dit terrein vergroot. Er is vier miljoen euro beschikbaar vanuit OCW voor interne cultuurcoördinatoren om de opleiding tot cultuurbegeleider te volgen. Dat schrijven de bewindslieden van Onderwijs op 23 november aan de Tweede Kamer.   Ook is er de komende jaren vijf miljoen voor een subsidieregeling voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van...

 • Schoolleiding cruciale rol in curriculumvernieuwing

  Schoolleiding en lerarenteams hebben een cruciale rol in de verdere uitwerking van Onderwijs2032. AVS-voorzitter Petra van Haren benadrukt dat dat schoolleiders in hun team bespreken dat er een curriculumontwikkeling gaande is. “Heb het erover met elkaar, voer de dialoog in de scholen en inspireer.”   Leerlingen en hun ouders vinden dat het hoog tijd is om het landelijk curriculum aan te pakken, ze willen meer verbinding tussen vakken en de keuzeruimte moet groter zijn dan nu het geval is....

 • Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs

  De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen zijn voorgelegd aan het AVS-bestuur. Ook zijn verschillende nieuwe leden verwelkomd. Van belang voor de directeuren in het po en vo is dat het denken over Onderwijs2032 in de school gaandeweg plaatsvindt en dat de thema’s die aangereikt worden een houvast vormen voor gesprekken in de school en...