7 resultaten
 • Grote behoefte aan nascholing bij leraren

  Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten onderschatten elkaars ambitie, motivatie en mogelijkheden als het om nascholing gaat. Er is een grotere opleidingsbereidheid bij leerkrachten dan schoolleiders en bestuurders veronderstellen. Dat blijkt uit een onderzoek van ResearchNed onder po-leerkrachten. Bestuurders en schoolleiders in het vo zien duidelijk de meerwaarde van masteropgeleide docenten voor hun school. Dit komt naar voren in een onderzoek van Ecorys naar de aansluiting vraag-aanbod...

 • Leerkrachten ervaren belemmeringen bij nascholing

  Leerkrachten willen zichzelf ontwikkelen, maar ervaren verschillende belemmeringen. Daardoor volgen ze minder vaak een opleiding. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Vraag en aanbod voor nascholing leerkrachten in het primair onderwijs’ van ResearchNed in opdracht van de PO-Raad en het ministerie van OCW. Het onderzoek heeft de wensen van schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten rondom nascholing in het primair onderwijs geïnventariseerd en vergeleken met het beschikbare aanbod. Daaruit...

 • Lacunes in opleidings- en scholingsaanbod leerkrachten

  De aansluiting tussen aanbod van en vraag naar bachelors, masters en scholing is in een aantal opzichten onvoldoende. Vooral op de prioritaire beleidsterreinen van het ministerie van OCW is het huidige aanbod van bachelors en masters onvoldoende passend. Met name op het terrein van opbrengstgericht werken zijn er weinig of geen geschikte bachelors en masters. Er is wel voldoende aanbod van (kortere) cursussen, blijkt uit onderzoek van SEOR in opdracht van het ministerie.Qua inhoud is het...

 • Aanvraagronde Lerarenbeurs 2012/2013 gestart

  De nieuwe aanvraagronde voor een Lerarenbeurs in het studiejaar 2012/2013 is gestart op 2 april en loopt tot en met 1 juni 2012. Vanaf dit jaar kan de Lerarenbeurs niet meer gebruikt worden voor korte opleidingen, maar alleen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. De lerarenbeurs voor bachelor- en masteropleidingen -eventueel voorafgegaan door een premaster of schakelprogramma- kan bestaan uit een beurs voor: collegegeld: de werkelijke collegegeldkosten, voor de duur van de...

 • Extra geld voor lerarenbeurs

  Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met € 10 miljoen te verhogen.De lerarenbeurs voor scholing stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor studie- en reiskosten. Daarnaast kan zijn werkgever middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.Verder is van de gelegenheid...

 • Extra geld voor lerarenbeurs

  Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met € 10 miljoen te verhogen. De lerarenbeurs voor scholing stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor studie- en reiskosten. Daarnaast kan zijn werkgever middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Verder is...

 • Extra geld voor lerarenbeurs

  Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met EUR 10 miljoen te verhogen. De lerarenbeurs voor scholing stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende opleiding...