148 resultaten
 • Politieke moed nodig voor DELTAPLAN PO/VO

  Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het leraren- en schoolleiderstekort de eerste prioriteit zijn van het nieuwe kabinet. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. AVS slaat samen met andere werkgevers- en werknemersorganisaties in het funderend onderwijs de handen ineen en doet vandaag een oproep tot het maken van een Deltaplan Lerarentekort. ...

 • Voortvarende aanpak problemen formatie

  PERSBERICHT | Bij de start van dit schooljaar had 64 procent van de schooldirecteuren de formatie op hun basisschool helemaal rond. Dat is vergelijkbaar met vorig schooljaar. Het is en blijft een helse klus voor schooldirecteuren om elke dag alle groepen van een leerkracht te voorzien. Maar er zijn lichtpuntjes. Schoolleiders pakken de tekorten steeds voortvarender aan, onder andere door het onderwijs anders te organiseren. ...

 • onderwijsregio

  Stevige inzet AVS bij start Onderwijsregio’s

  In 2024 gaan er 28 Onderwijsregio’s als voorloper aan de slag om beter in te spelen op de personeelstekorten in de regio. Wat houdt dit precies in? En wat staat er de komende tijd te gebeuren? AVS haakt bij de landelijke beleidstafels over dit onderwerp aan, is betrokken bij de uitvoering in de regio’s en komt met een stevige inzet voor de aanpak van het schoolleiderstekort in de regio’s. Regionaal samenwerken en afspraken maken is van belang om gezamenlijk verantwoordelijkheid te...

 • Doe mee aan TALIS-onderzoek!

  Laat je stem horen over de leer- en werkomgeving op school! Het PISA-onderzoek van de OESO is in het onderwijs een bekend fenomeen. Maar wist je dat de OESO ook elke vijf jaar een internationaal onderzoek uitvoert naar de werk- en leeromgeving op scholen? Dat is TALIS: Teaching and Learning International Survey.  Het onderzoek wordt uitgevoerd onder ruim 300.000 leraren en schoolleiders uit 50 landen. Dit najaar start een nieuwe ronde van TALIS. AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, het...

 • Onderwijsdebat: tijd voor structurele oplossingen

  Op maandag 30 oktober vond het Onderwijsverkiezingsdebat plaats. Politici van de grootste partijen hebben hun standpunten over de uitdagingen die er liggen voor het onderwijs van nu en de toekomst laten horen. AVS was erbij en neemt politieke statements mee in haar lobby. ...

 • Onderzoek arbeidsmarkttoelage: positief en ongemak

  Het Arbeidsmarktplatform PO presenteerde afgelopen week twee onderzoeken over de impact van de arbeidsmarkttoelage en drijfveren om in het onderwijs te werken. Hoewel onderwijspersoneel -waaronder schoolleiders - overwegend positief is over de toelage is men kritisch op de selectieve toekenning en effecten van deze financiële prikkel. In februari 2021 werd het Nationaal Programma Onderwijs geïntroduceerd om de impact en achterstanden van de coronacrisis in het onderwijs aan te pakken....

 • Doe mee! Onderzoek naar tekort aan personeel

  Dat er een fiks tekort is aan personeel in het onderwijs, komt je vast bekend voor. Om te monitoren hoe omvangrijk de problemen zijn houdt Centerdata, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, een onderzoek. Belangrijk is dat zo veel mogelijk scholen data aanleveren om het plaatje compleet te krijgen. Dus doe mee!  Scholen zullen in de eerste week van oktober een e-mail ontvangen van Centerdata met een link naar het onderzoek.  Het onderzoek van Centerdata richt zich op het...

 • Subsidieregeling Statushouders

  De subsidieregeling Statushouders en de stap naar de klas is gepubliceerd. Van 15 augustus 2023 om 09:00 uur tot 15 september 2023 om 21:00 uur kan het bevoegd gezag van een school in het voortgezet onderwijs de subsidie aanvragen op de website van DUS-i. Sinds enkele jaren zijn er in Nederland verschillende ondersteuningsprogramma’s om statushouders perspectief te bieden en te begeleiden naar een onderwijsgevende functie in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Om deze programma’s te...

 • Meer geld voor opleiden OOP tot leraar

  Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2023 voor het primair onderwijs is verhoogd van 8 miljoen naar 16 miljoen euro waardoor nu 800 OOP’ers de opleiding tot leraar kunnen volgen. Op basis van de Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar (voorheen: Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar) kan een bevoegd gezag of samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor het opleiden tot leraar van een onderwijsondersteunend personeelslid dat bij hen in dienst is....

 • Pilots Onderwijstijd VO geven scholen ruimte

  Het ministerie van OCW is met de bonden en vakorganisaties, waaronder AVS, overeengekomen dat er via een pilot in het Voortgezet Onderwijs in het schooljaar 2024-2025 ruimte ontstaat om het onderwijs anders te organiseren. De bedoeling van de pilot is dat scholen ervaring kunnen opdoen met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. De tijd die vrijkomt, kan door leraren besteed worden aan meer ontwikkel- en voorbereidingstijd om het onderwijs met...

 • Tekorten: pijnlijke keuzes nodig

  De constante druk om de tekorten op te vangen, leidt tot grote werkdruk bij schoolleiders. Er is nauwelijks of geen tijd om te bedenken welke opties er zijn om de tekorten op te vangen en de mogelijke gevolgen daarvan helder te krijgen of goed te doordenken. ...

 • Spanningsvelden voor schoolleiders

  Onlangs verscheen het rapport van Schoolleidersregister PO over de ontwikkelingen en de spanningsvelden waar de schoolleider in het Primair Onderwijs mee te maken heeft. Het rapport, dat een co-productie is van de monitorgroep van schoolleiders en onderzoekers, gaat in op de ontwikkelingen en spanningsvelden in 2022. De belangrijkste ontwikkelingen voor de schoolleider in 2022 zijn het lerarentekort, de basisvaardigheden en kansenongelijkheid. Lerarentekort Waar in 2021 het...