21 resultaten
 • Afschaffing Lerarenregister én Lerarenportfolio

  Op 18 november 2021 berichtten wij reeds dat de Eerste Kamer op 16 november heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerladen Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het wettelijk verplichte lerarenregister af te schaffen. Het lerarenregister verplichtte iedere leraar die op basis van een relevant hoger onderwijsgetuigschrift (bewijs van bevoegdheid) onderwijs geeft zich te registreren. Toen ging men er nog wel van uit dat het vrijwillig Lerarenportfolio in stand gehouden zou...

 • Lerarenregister wordt afgeschaft

  Ook de Eerste Kamer heeft op 16 november ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerladen Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het wettelijk verplichte lerarenregister af te schaffen. Het lerarenregister verplicht iedere leraar die op basis van een relevant hoger onderwijs-getuigschrift (bewijs van bevoegdheid) onderwijs geeft zich te registreren. Wel komt er een vrijwillig lerarenportfolio in plaats van het register. Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 9 november werden er...

 • Tweede Kamer stemt in met afschaffen lerarenregister

  Het lerarenregister binnen het primair onderwijs is al jaren een discussiepunt. Reden voor een aantal politici om een initiatiefvoorstel in te dienen voor het definitief afschaffen van dit register. De Tweede Kamer heeft op 22 juni 2021 hiermede ingestemd. Volgens de indieners (SP en SGP) is het aan de beroepsgroep leraren om te beslissen over eventuele registratie van bekwaamheid. Het is nu aan de Eerste Kamer of er nu een definitief einde wordt gemaakt aan het lerarenregister of dat het...

 • Tweede Kamerleden Kwint en Bisschop willen Lerarenregister afschaffen

  Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) hebben een wetsvoorstel ingediend om het Lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut af te schaffen. De internetconsultatie over het initiatiefwetsvoorstel is geopend. Ook scholen en schoolbesturen kunnen reageren op het wetsvoorstel. In verschillende onderwijswetten zijn bepalingen terechtgekomen over het Lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut. Nu het Lerarenregister in ieder...

 • Verdere versterking positie leraar

  Alexander Rinnooy Kan gaat, op verzoek van minister Slob, nader verkennen welke stappen moeten worden gezet om tot een stevige, professionele beroepsgroep voor leraren te komen. Rinnooy Kan gaat nog voor de zomer de eerste gesprekken voeren met lerarenorganisaties, leraren en andere betrokkenen. De inspanningen van de afgelopen jaren om tot zo’n beroepsgroep te komen, hebben tot nog toe onvoldoende opgeleverd. Daarom kiest Slob voor een ingrijpende koerswijziging. “Het opbouwen van een...

 • Onderwijscoöperatie trekt zich terug uit Lerarenregister

  Het bestuur van de Onderwijscoöperatie, dat bestaat uit AOb, CNV Onderwijs, FvOv en Platform VVVO, geeft de ondersteuning van de implementatie van de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister terug aan Onderwijsminister Slob. Het bestuur geeft aan dat de zeggenschap over het Lerarenregister volledig bij leraren moet liggen. In de overgang naar het verplichte register heeft het zichzelf altijd een tijdelijke rol gegeven. “De tijd is nu aangebroken om afstand te nemen van die rol. Het...

 • Bewindslieden willen alleen faciliterende rol bij invoering lerarenregister

  De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van de sectorraden in het po, vo en mbo over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen een faciliterende rol bij de invoering ervan. Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) leggen de verantwoordelijkheid voor het slagen van het register volledig neer bij de Deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie als de vertegenwoordiging van de beroepsgroep. PO-Raad, VO-raad...

 • Zorgen over draagvlak lerarenregister

  De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden hebben de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven gevraagd het gesprek hierover met ze aan te gaan. Doel is te bezien hoe van het lerarenregister een succesvol instrument voor bekwaamheidsonderhoud kan worden gemaakt en welke randvoorwaarden van belang zijn voor een geslaagde implementatie. Scholen in het basis-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs merken...

 • Onderwijsraad kritisch over lerarenregister

  De Onderwijsraad publiceerde op 11 oktober zijn advies over het ontwerpbesluit lerarenregister. Hierin uit de raad zijn zorgen over hoe het register vorm krijgt en daarmee zijn doel voorbij schiet. Het dreigt vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen, is de kritiek. De raad benadrukt dat het oorspronkelijke doel van het register voorop moet blijven staan: een garantie dat leraren bekwaam zijn en...

 • Professioneel statuut geeft invulling aan zeggenschap leraren

  De Wet Beroep Leraar is per 1 augustus 2017 van kracht. Hierin staat dat leraren, schoolleiding en -bestuur in een professioneel statuut invulling geven aan de zeggenschap van leraren in hun school. Dit schooljaar is een invoeringsjaar voor het professioneel statuut: in 2017/2018 kunnen scholen werken aan het realiseren ervan.   Met het professioneel statuut spreken leraren, schoolleiding en -bestuur vertrouwen in elkaar uit. Om van het statuut een levend document te maken, is vooral het...

 • Kennismaken met het nieuwe lerarenregister als koploperschool

  Vanaf september kunnen schoolbesturen en koploperscholen samen met hun leraren kennismaken met het nieuwe register. Belangstellende scholen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden als koploperschool en zo proefdraaien in de praktijk. Koploperscholen kunnen het hele proces ervaren: van aanleveren van de basisgegevens van leraren tot en met voorlichting aan en de registratie van de leraren in het register. In september starten ook meedenksessies waarin wordt voortgeborduurd op opbrengsten uit de...

 • Nieuwe praktijksessie lerarenregister op AVS-congres

  ‘Het lerarenregister toegelicht’ is onlangs toegevoegd aan de praktijksessies die op het AVS-congres van vrijdag 17 maart plaatsvinden. In een praktijksessie deelt een spreker in 10 minuten zijn of haar ervaringen over een bepaald thema met het aanwezige congrespubliek. Voor deze sessies hoeven deelnemers zich niet van tevoren op te geven. De wet ‘Beroep Leraar’  is recent door de Tweede en Eerste Kkamer aangenomen. Hiermee wordt wettelijk verankerd dat de leraar een professional...