23 resultaten
 • Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april

  Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.  De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2022-2023. Daarnaast kan de werkgever subsidie...

 • Lerarenbeurs met een jaar verlengd

  De Lerarenbeurs wordt met een jaar verlengd. Ook is er een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit 2021. Dat maken de nieuwe onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf bekend in een brief aan de Tweede Kamer. In het schooljaar 2022-2023 is in totaal 76.586.000 euro beschikbaar. Daarvan is 22.764.000 euro bestemd voor leraren in het primair onderwijs en 32.378.000 euro voor leraren in het voortgezet onderwijs. De Lerarenbeurs zou, zonder deze verlenging, op 1...

 • Eerder afgewezen aanvragen Lerarenbeurs toch toegewezen

  In hun berichtgeving maken de demissionaire ministers Slob en Van Engelshoven op 21 juli 2021 bekend dat eerder afgewezen aanvragen voor de Lerarenbeurs alsnog zijn toegewezen. In de ’Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs in verband met de toevoeging van een aanvullend subsidieplafond voor het studiejaar 2021–2022 voor leraren wiens aanvraag in 2021 eerder werd afgewezen’ maken zij dat bekend. Op 30 juni 2021 zijn de subsidies verstrekt op grond van de...

 • Regeling Lerarenbeurs gewijzigd

  In een Kamerbrief van 8 maart 2021 laat het Ministerie van OCW weten dat de Regeling Lerarenbeurs is gewijzigd. Zo krijgen de afgewezen aanvragers 2020 voorrang. De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021. De voorrang is ingebouwd in de regeling, met de volgorde van toekenning: herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond;(nieuwe) initiële aanvragen. De...

 • Minder geld voor Lerarenbeurs vanwege verschuiving budgetten

  Dit jaar zijn ruim 2400 aanvragen voor de Lerarenbeurs afgewezen. Dit komt omdat het beschikbare geld anders is besteed: aan professionalisering en bestrijding van het lerarentekort. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen. In het po zijn 810 aanvragen afgewezen, in het vo 829. Samen met mbo en ho ging het om 2416 afwijzingen. In 2020 werden er minder aanvragen gedaan dan eerdere jaren. In 2020 was het beschikbare budget ook aanzienlijk lager (49.560.000 euro in...

 • Verschuiving budget Lerarenbeurs

  Voor 2020 en 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen de vakbonden, sectorraden en het ministerie van OCW om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs. Een van de afspraken is om geld vanuit de Lerarenbeurs in te zetten voor de verdere versterking van ‘Samen Opleiden’ via de opleidingsscholen. Dit betekent wel dat er voor nieuwe aanvragen van de Lerarenbeurs minder budget beschikbaar is.   Het kabinet trekt deze regeerperiode 460 miljoen euro extra uit voor de aanpak van...

 • Wijziging Subsidieregeling Lerarenbeurs 2019

  Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben de bedragen voor de Lerarenbeurs voor 2019 bekendgemaakt. Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo kunnen tot en met 30 juni een aanvraag indienen. Uit de toelichting op Subsidieregeling Lerarenbeurs 2019 blijkt dat het budget met € 22,2 miljoen wordt verlaagd ten opzichte van het budget van 2018. Deze verlaging is een gevolg van de inzet van € 13,0 miljoen voor de regioaanpak van het lerarentekort en €...

 • Subsidieregeling Lerarenbeurs schooljaar 2018 – 2019 gewijzigd

  Met ingang van 1 april 2018 zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd in de Subsidieregeling Lerarenbeurs. Onder andere de subsidiebedragen naar studieverlofuur zijn aangepast. De Subsidieregeling lerarenbeurs stelt leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) in staat subsidie aan te vragen voor het volgen van een geaccrediteerde deficiëntie-, bachelor- of masteropleiding. De lerarenbeurs wordt...

 • Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018/2019 gestart

  Vanaf 1 april is het weer mogelijk een Lerarenbeurs aan te vragen. Dat kan nog tot en met 30 juni 2018.   Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een...

 • In 2017 minder aanvragen voor Lerarenbeurs vanwege factor tijd

  In 2017 zijn er minder aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs vergeleken met eerdere jaren. Dit heeft onder andere te maken met het moeilijk combineren van studie met privé-situatie en de beperkte tijd die de school beschikbaar stelt voor het volgen van een opleiding. Dit geeft Minister Arie Slob aan als antwoord op diverse vragen naar aanleiding van wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW. Er zijn in 2017 10.779 aanvragen gedaan voor de lerarenbeurs. Hiervan zijn 8.905...

 • Subsidieregeling Lerarenbeurs gepubliceerd

  De Subsidieregeling Lerarenbeurs is gepubliceerd. Deze Regeling is van toepassing voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs. De Subsidieregeling Lerarenbeurs stelt bevoegde leraren in staat een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding te volgen om daarmee hun kwalificatieniveau te verhogen. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten die aangewend kan worden voor de dekking van de kosten van studie, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar...

 • Regeling lerarenbeurs, zij-instroom en bewegingsonderwijs gewijzigd

  De Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 (de Regeling) is op onderdelen gewijzigd, omdat er enige onduidelijkheden inzitten. De wijziging heeft betrekking op de subsidie voor zij-instroom, die is bedoeld voor personen die nog geen onderwijsbevoegdheid hebben en in het onderwijs (willen) werken. Om in het onderwijs te kunnen (blijven) werken, dienen ze een zij-instroomtraject te volgen dat binnen twee jaar leidt tot een onderwijsbevoegdheid. De...