146 resultaten
 • Toezicht inspectie onder de loep

  De Inspectie van het Onderwijs versterkt de komende jaren haar toezicht in het funderend onderwijs en het mbo. Maar voert de Inspectie haar taak van stimulerend toezicht nog goed uit? AVS vindt het belangrijk deze taak tegen het licht te houden en ging daarom, op uitnodiging van de Inspectie, donderdag 25 januari hierover in gesprek. ...

 • Deel je ervaring over toezichtskader

  Oordeel norm basisvaardigheden uitgesteld In augustus is het nieuwe toezichtskader van de Onderwijsinspectie van kracht geworden. Wat vind jij hiervan? Dit schooljaar neemt de inspectie de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) mee in het toezicht. Hiermee kijkt zij naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. De inspectie stelt een oordeel over deze standaard uit tot ergens in het voorjaar. Tot die tijd krijgen scholen en instellingen een herstelopdracht...

 • Deel je ervaringen over toezicht

  Sinds augustus is het onderzoekskader 2023 op enkele tekstuele zaken aangepast. AVS hoort graag wat jouw ervaring is met het toezicht, zodat we dit kunnen meenemen bij de evaluatie van de nieuwe standaard basisvaardigheden (OP0) in het voorjaar. AVS sprak de Inspectie begin oktober in het reguliere ringenoverleg.  Deel je ervaring over het toezicht met beleidsadviseur Lambert van der Ven via l.vanderven@avs.nl Tekstuele wijzigingen In de toelichting bij de standaard Zicht op...

 • Regels op een rij

  AVS zet aan het begin van het nieuwe schooljaar voor jou een aantal zaken op een rij die anders zijn dan voorheen… Soms gaat het om kleine wijzigingen, en soms zijn de veranderingen groot. ...

 • Meer mogelijkheden tot ingrijpen bij ernstige misstanden

  Op 1 augustus 2023 gaat de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium in. De wet biedt meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. De definitie van wanbeheer is uitgebreid en de wet maakt het mogelijk om een ‘spoedaanwijzing’ te geven. Burgerschap en veiligheid In het primair en voortgezet onderwijs is door de wet per 1 augustus 2023 sprake van wanbeheer als het bestuur handelt in strijd met de zorgplicht voor de veiligheid of handelt in strijd met de...

 • Nieuwe onderzoekskaders inspectie vastgesteld

  Op 6 juli heeft Minister Dijkgraaf de nieuwe onderzoekskaders voor de Inspectie voor het Onderwijs vastgesteld. Met deze wijzigingen kan de Inspectie scherper focussen op de basisvaardigheden. Het nieuwe onderzoekskader gaat per 1 augustus 2023 in. Belangrijkste veranderingen Voor het primair en voortgezet onderwijs zijn met name de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogische didactisch handelen (OP3) verduidelijkt. Zo is er meer nadruk op de referentieniveaus...

 • Inspectie moet meer schoolbezoeken afleggen

  Rapport Onderwijsraad over extern toezicht In het begin van 2022 is het ministerie van OCW gestart met een evaluatie van de WOT. De Onderwijsraad heeft met haar recente rapport ‘Essentie van extern toezicht’ een interessant advies uitgebracht over mogelijke verbeteringen in het toezicht van de Onderwijsinspectie. Een advies dat volgens de AVS een belangrijk onderdeel van deze evaluatie zou moeten uitmaken. Karin Straus, de nieuwe voorzitter van de AVS:  “De AVS heeft voor dit...

 • Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

  Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 november 2021 bekendgemaakt dat de naam van de Inspectie SZW met ingang van 1 januari 2022 wijzigt in Nederlandse Arbeidsinspectie. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt onder andere toezicht op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidstijdenwet. De wijziging wordt in diverse wetten en regelgeving...

 • Inspectie beoordeelt middelbare scholen niet

  De Inspectie van het Onderwijs zal ook in het schooljaar 2021/2022 middelbare scholen niet beoordelen op hun resultaten en publiceert daarom geen onderwijsresultatenoverzichten op haar website. “De coronacrisis beïnvloedt deze resultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.” Wel blijft de inspectie de onderwijsresultaten ook komend schooljaar nauwgezet volgen en moedigt scholen en besturen aan zicht te blijven houden op de resultaten van...

 • ‘Basisvaardigheden en kansenongelijkheid zijn grote zorgen’

  Inspecteur-generaal Alida Oppers van de inspectie van het onderwijs put hoop uit brede draagkracht Door corona werd 2020 zacht gezegd een raar jaar voor het onderwijs. Maar de crisis biedt volgens de Onderwijsinspectie ook kansen. Dat lezen we in Staat van het Onderwijs 2021, deze lente gepresenteerd door inspecteur-generaal Alida Oppers. ‘Corona biedt het onderwijs de mogelijkheid om niet te repareren, maar te renoveren.’ Hoe was het om in een coronajaar een Staat van het Onderwijs...

 • Toezicht inspectie gericht op afstandsonderwijs

  De Inspectie van het Onderwijs heeft haar toezicht aangepast aan de coronalockdown. In het toezicht is nu nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van het online afstandsonderwijs. De inspectie onderzoekt het afstandsonderwijs in een pilot die op circa 60 scholen loopt. Zodra het mogelijk is, verspreidt de inspectie de resultaten en inzichten uit deze pilot onder besturen en scholen. De inspectie blijft haar rol vervullen bij (ernstige) risico’s en signalen. Dit gebeurt tijdens de...

 • Inspectie stelt toezichtvisie op afstandsonderwijs op

  De Inspectie van het Onderwijs stelt, in overleg met het onderwijsveld, een toezichtvisie op afstandsonderwijs op. De definitieve versies van de toezichtinstrumenten moeten in december 2020 klaar zijn. De inspectie ontwikkelt instrumenten om de kwaliteit van afstandsonderwijs en hybride onderwijs (en de borging hiervan) effectief in kaart te brengen en te beoordelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om lesobservaties en digitale lessen, schoolbezoeken en een gespreksleidraad voor...