11 resultaten
 • AVS heeft gecertificeerd functiewaarderingsspecialist in huis

  De AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is onlangs gecertificeerd door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in het register. Hij kan AVS-leden adviseren over functiedifferentiatie en het herzien en/of opstellen van een functiehuis. In het kader van de functiemix en/of het opzetten van een nieuwe of aangepaste organisatiestructuur. De invoering van de functiemix biedt kansen om nog meer met de leerlingen te bereiken en...

 • Personeelsbeleid: Functiedifferentiatie, Functiehuis en Functiewaardering

  Sinds 1 augustus 2010 zijn scholen aan de slag met invoering van hogere lerarenfuncties (functiemix). In 2014 dienen 40% LB en 2% LC functies gerealiseerd te zijn. Hierbij wordt gestreefd naar het verhogen en behouden van kwaliteit (zie Actieplan Leerkracht). Het plan is gericht op de deskundige leerkracht voor de klas en in zijn/haar betekenis in de school. De invoering van de functiemix biedt kansen om nog meer met de kinderen te bereiken en leraren op een hoger niveau te laten presteren. Dit...

 • Leerkrachten: ’Geen bezwaar tegen salarisverschillen door functiemix’

  In tegenstelling tot wat eerder werd verwacht, hebben leerkrachten geen bezwaar tegen salarisverschillen binnen een schoolteam door het toepassen van de functiemix. Dit blijkt uit een onderzoek van CNV Onderwijs. Wel denkt iets meer dan de helft dat er spanningen tussen collega´s ontstaan door de verschillen.Uit het onderzoek onder 1.360 leerkrachten in het basisonderwijs blijkt dat ruim driekwart (77 procent) vindt dat leerkrachten die over specifieke kwaliteiten beschikken beter beloond...

 • CNV: ‘Onderwijsassistent misbruikt als goedkope leerkracht’

  De meeste onderwijsassistenten doen veel meer dan in hun functieomschrijving staat en worden ernstig onderbetaald. Dat meldt CNV Onderwijs naar aanleiding van eigen onderzoek onder 450 klassen- en onderwijsassistenten. Een meerderheid van de respondenten (88 procent) doet naar eigen zeggen werkzaamheden die bij een hoger ingeschaalde functie horen. Het gaat bijvoorbeeld om zelfstandig lesgeven bij vervanging van een zieke leerkracht (75 procent), leerlingen begeleiden op basis van instructie...

 • Model-functiebeschrijvingen Intern Begeleider beschikbaar

  De sociale partners (PO-raad en vakbondsorganisaties) hebben gezamenlijk 2 model-functiebeschijvingen (9 en 10)  Intern Begeleider vastgesteld. De vakorganisaties hebben ook een functieomschrijving IB schaal 11 vastgesteld.In de discussie over de uitvoering van de functiemix staat de functie Intern Begeleider in de schijnwerpers. De 3 model-beschrijvingen hebben betrekking op de salarisschalen 9, 10 en 11. De beschrijvingen zijn alle zonder lesgevende taken. De personeelsleden, die deze...

 • Verdere uitwerking kwalificatiestructuur onderwijsberoepen nodig

  Niveaus aanbrengen in beroepen Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) vindt dat er een verdere uitwerking moet komen van de kwalificatiestructuur voor de onderwijsberoepen. Het voorstel is om binnen de onderwijssector voortaan vier beroepen te onderscheiden: ondersteuner, leerkracht, schoolleider en bestuurder. Ook moeten er voor drie van die vier beroepen twee verschillende niveaus komen, inclusief bijpassende competentieprofielen en bekwaamheidseisen. Doorstroom is essentieel...

 • Voorbeeldfuncties beschikbaar

  Inmiddels zijn de voorbeeldfuncties beschikbaar in het kader van de uitwerking van de functiemix (uit het Convenant Leerkracht van Nederland). De voorbeeldfuncties staan hieronder.  Het gaat om de voorbeeldfuncties leraar basisonderwijs LA, leraar basisonderwijs LB, leraar speciaal (basisonderwijs) LB en leraar speciaal (basisonderwijs) LC. Deze voorbeeldbeschrijvingen kunt u gebruiken als basis voor het zelf ontwikkelen van functiebeschrijvingen specifiek voor uw organisatie. De SPO...

 • Functiedifferentiatie in po nog beperkt, maar neemt wel toe

  In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft Regioplan onderzoek verricht naar de actuele stand van zaken in het toepassen van functiedifferentiatie in het primair onderwijs. Hieruit blijkt dat differentiatie in de lerarenfunctie nog beperkt is, maar wel toeneemt. De functie van intern begeleider wordt het meest ingevoerd. Het onderzoek richtte zich op de differentiatie van de functie van leerkracht en in de functiecategorie onderwijsondersteunend personeel. Nog maar 10...

 • Haast geboden met functiebouwwerk

  Vóór 1 augustus 2008 moet een afspraak op bestuursniveau zijn gemaakt over de samenstelling van het functiebouwwerk (artikel 5.3 CAO-PO 2006-2008). Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereiding van deze afspraak kost veel tijd. Uit voorlopige AVS Scholenpanelcijfers blijkt echter dat veel directeuren nog onbekend zijn met FUWA PO en nog geen afspraak hebben gemaakt over het functiebouwwerk. Om het goed te doen, neemt het voorbereiden van de afspraak over de samenstelling van het...

 • Twee functies bij één werkgever

  In het Kaderbesluit rechtspositie PO is bepaald dat een werknemer in twee verschillende functies kan worden benoemd. Dat kan in twee situaties: 1. een werknemer wordt benoemd in twee verschillende onderwijsondersteunende functies of in een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie. Het verschil tussen beide functies dient dan minimaal drie schalen te zijn. In de tabel aan het eind van dit bericht staat te lezen om welke combinatiemogelijkheden het gaat. 2. een werknemer wordt...

 • Afspraken over functiedifferentiatie

  In hoofdstuk vijf van de CAO-PO 2006-2008 is geregeld dat de werkgever het bevoegd gezag of de daartoe verantwoordelijke samen met het personeelsdeel van de GMR afspraken maakt over de samenstelling van het functieboek. De komende jaren zal iedere schoolorganisatie keuzes gaan maken over het hanteren van normfuncties en/of nietnormfuncties, functiedifferentiatie en/of taakdifferentiatie. Deze keuzes hangen nauw samen met onderwerpen als de relatie tussen doelstellingen van de...