105 resultaten
 • Eindtoets (Pixabay)

  Eindtoets basisonderwijs verandert in ‘doorstroomtoets’

  De huidige eindtoets in het basisonderwijs wordt in 2024 'een doorstroomtoets', die wordt gehouden in februari nadat de basisschool de leerlingen een voorlopig schooladvies (in januari) heeft gegeven. De doorstroomtoets kan leiden tot een hoger definitief schooladvies en draagt dus bij aan meer kansengelijkheid bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Op 8 februari stemde de Eerste Kamer in met dit wetsvoorstel. AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos is blij dat het...

 • Regeling leerresultaten PO 2020 bekendgemaakt

  Op 9 september 2021 heeft minister Slob de Regeling tot wijziging van de Regeling leerresultaten PO 2020 in verband met een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19 bekendgemaakt. De minister heeft in de Kamerbrief van 15 februari 2021 al aangekondigd dat de inspectie de leerresultaten in het schooljaar 2021–2022 niet zal beoordelen. De eindtoetsresultaten 2021 – die de basis vormen voor dit oordeel – zijn als gevolg van de COVID-19-pandemie...

 • Een op drie scholen geeft bij twijfel hoger advies

  Een derde past schooladvies niet aan De gemiddelde standaardscore van leerlingen uit groep 8 die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, bedraagt dit jaar 535,0. Dat is 1,1 punt lager dan in 2019. Uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat een derde van de scholen vaker dan voorheen de adviezen bij twijfel hoger heeft laten uitvallen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat een derde van de onderzochte scholen aangeeft dat ze geen adviezen bijstellen. De onderwijsinspectie wijst erop dat scholen...

 • Schooladvies kan 2 weken later en eindtoets gaat door

  Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies vast te stellen. Het ministerie van OCW benadrukt groep 8 leerlingen kansrijk te adviseren. De bedoeling is dat de eindtoets in 2021 gewoon doorgaat. Veel scholen komen, vanwege de lockdown en de voorjaarsvakantie, in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te...

 • Lager schooladvies door wegvallen eindtoets

  Groep 8-leerlingen hebben vorig jaar gemiddeld een lager schooladvies gekregen dan voorgaande jaren. Dat komt mede doordat de eindtoets vorig jaar niet door kon gaan vanwege de coronacrisis. Daardoor konden schooladviezen niet naar boven bijgesteld worden. Wel zijn leerlingen op de middelbare school vaker op een hoger onderwijsniveau geplaatst dan hun schooladvies aangaf. Kinderen uit armere gezinnen hebben hier echter minder vaak voordeel van gehad. Dat schrijft minister Slob op 10 december...

 • Mogelijkheid tot uitwisseling van eindtoetsgegevens

  Voor het schooljaar 2020 – 2021 zal de eindtoets voor groep 8 weer afgenomen moeten worden. Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. Dit geldt voor leerlingen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.De mogelijkheid is aanwezig om de toetsgegevens geheel digitaal aan te leveren. Het gaat om de uitwisseling van gegevens tussen het leerlingadministratiesysteem en het toetssysteem...

 • NRO: ‘Wegvallen eindtoets kan grote gevolgen hebben als vo-school geen kansen biedt’

  Het wegvallen van de eindtoets in groep 8 in schooljaar 2019/2020 kan grote gevolgen hebben voor de onderwijsloopbaan van leerlingen, zegt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Dat blijkt uit een factsheet van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), een initiatief van het NRO. Er hangt veel af van hoe scholen in het voortgezet onderwijs omgaan met de adviezen uit het basisonderwijs. Wordt dit als gegeven beschouwd of krijgen leerlingen de kans om te laten zien wat ze...

 • Regeling toetsreglement centrale eindtoets po schooljaar 2020–2021 bekend

  Deze regeling betreft de vaststelling van het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 van het Toetsbesluit PO. De regeling behelst o.a. de volgende zaken: -Het College voor Toetsen en Examens maakt de keuze voor de leverancier van de poststukken.-De domeinen van de centrale eindtoets zijn overgenomen uit de toetswijzer centrale eindtoets PO.-De wijze van afname van zowel de papieren centrale eindtoets als de digitale adaptieve centrale...

 • Zonder eindtoets naar de middelbare school

  Basisschoolleerlingen hebben dit jaar geen eindtoets gedaan en leerlingen in het voortgezet onderwijs geen centraal schriftelijk eindexamen. Gun leerlingen het voordeel van de twijfel en wees ruimhartig, luidde de oproep van onderwijsminister Slob. Basisscholen konden hierdoor hun initiële schooladvies bijstellen. “Dat is wel wat vreemd als je ervan uitgaat dat dat advies weloverwogen tot stand is gekomen.” Iedereen kan door naar het volgende schooljaar als het aan Jacob Uijl ligt,...

 • Datums afname eindtoets primair onderwijs 2020 – 2021 bekendgemaakt

  Op 3 juli 2020 heeft het College voor Toetsen en Examens de datums voor de afname van de eindtoets 2020 – 2021 voor het primair onderwijs vastgesteld.De papieren centrale eindtoets po wordt op vaste dagen afgenomen en start op woensdag 20 april. De digitale adaptieve centrale eindtoets po kan flexibel worden afgenomen in de periode 20 april tot en met 22 april, 25 april tot en met 29 april (behalve op Koningsdag 27 april) en in de periode 9 mei tot en met 13 mei. Ieder toetsdeel kent een...

 • CPB: Zo’n 14.000 groep 8-leerlingen lopen hoger schooladvies mis

  Zo'n 14.000 basisschoolleerlingen hadden een hoger schooladvies kunnen krijgen als de eindtoets dit jaar gewoon was doorgegaan. Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. Die conclusie trekt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van cijfers van de afgelopen jaren. De eindtoets voor groep 8 werd dit jaar geschrapt vanwege de coronacrisis. Leerlingen krijgen normaal gesproken eerst een...

 • Geen eindtoets vanwege coronacrisis

  Minister Slob heeft vandaag besloten om dit jaar geen centrale eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op scholen te verminderen. Veel schoolleiders en leraren zijn druk bezig met het organiseren en geven van thuisonderwijs. "Dit besluit geeft duidelijkheid, ook voor schoolleiders", aldus Petra van Haren namens de AVS. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob: "We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel...