49 resultaten
 • SLO zoekt leraren en vakexperts voor kerndoelen curriculum

  Er zijn leraren die graag mee willen denken over wat leerlingen in primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten kennen, kunnen en ervaren. Kun jij je teamleden vragen of zij een rol van betekenis willen spelen in de actualisatie van de kerndoelen van mens & natuur of bewegen & sport? Leraren kunnen hun kennis en ervaring inbrengen door zich snel aan te melden.   SLO actualiseert, samen met het onderwijsveld, de kerndoelen voor vijf leergebieden. Dat doet het...

 • Wiersma wil gerichtere aanpak voor curriculumtraject

  Wiersma wil een gerichtere aanpak van het curriculumtraject waarbij wat het meest urgent is, het eerst wordt opgepakt. Hij wil focussen op het repareren van achterstallig onderhoud bij de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. “Het is mijn streven om nog in deze kabinetsperiode een wetstraject voor het inrichten van periodiek curriculumonderhoud af te ronden zodat er duidelijkheid en rust ontstaat in het onderwijs.” Dat schrijft minister Wiersma...

 • AVS wil kerndoelen po en onderbouw vo ook actualiseren

  Schoolleiders willen actieve rol hierin spelen In het vervolgtraject van de curriculumvernieuwing moeten ook de kerndoelen van het po en de onderbouw vo geactualiseerd worden. Daarvoor pleiten de AVS, samen met CNV, FvOv en Platform VVVO,  in een brief aan de Tweede Kamer. De vakbonden schrijven dat het van essentieel belang is voor het onderwijs dat het onderwijscurriculum bij de tijd is. Jonge mensen worden in het onderwijs voorbereid op de complexe wereld van nu en morgen. Daarbij...

 • Podcast curriculumcommissie over samenhang in po en vo

  Hoe zorg je voor samenhang in het curriculum, zodat leerlingen beter hun weg weten te vinden in het onderwijs? Op verzoek van de minister heeft de curriculumcommissie hier apart aandacht aan besteed in een verdiepende studie, die in december 2021 is opgeleverde. Over de studie samenhang is een podcast gemaakt. De leermotivatie van de leerling neemt toe als op landelijk en schoolniveau meer afstemming is tussen de verschillende vakken en leergebieden. Minister Dennis Wiersma benadrukt ook...

 • Docenten vo kunnen zich aanmelden voor vakvernieuwingscommissies

  Wat moeten leerlingen kennen en kunnen na het doorlopen van het curriculum in het voortgezet onderwijs? SLO zoekt leraren en vakinhoudelijke experts die daarover in vakvernieuwingscommissies adviseren. Wil jij bijdragen aan het onderwijs van de toekomst, zodat leerlingen beter worden toegerust op hun vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij? Meld je dan aan via www.slo-vakvernieuwingscommissies.nl. SLO kan van het ministerie van OCW starten met de actualisatie van de...

 • Samenhang belangrijk bij vormgeven curriculum en goed onderwijs

  Verdiepende studie wetenschappelijke Curriculumcommissie De Curriculumcommissie heeft haar tweede verdiepende studie aangeboden aan demissionair minister Slob. Een studie over de manier waarop samenhang in het curriculum kan worden versterkt en met aanbevelingen over de positie van verschillende typen vaardigheden. Een eerdere studie ging over kansengelijkheid. Slob heeft het tussenadvies op 14 december aangeboden aan de Tweede Kamer. Samenhang is al heel lang een belangrijk...

 • Schrijven in schrift kind

  Slob: ‘traject verbeteren kerndoelen ligt stil’

  Nu snel van start gaan met ontwikkeling vernieuwde kerndoelen De bijstelling van het curriculum is noodzakelijk om de maatschappelijke opdracht aan scholen te verhelderen. Nog te vaak is onduidelijk wat ‘mag’ of ‘moet’. Dit zorgt voor een overladen gevoel bij leraren en schoolleiders. Meer duidelijkheid hierover komt uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs en de kansengelijkheid voor leerlingen ten goede. Het is belangrijk om de huidige impasse in de curriculumbijstelling te...

 • Doordachte aanpak bij herziening examenprogramma’s nodig

  Derde tussenadvies wetenschappelijke Curriculumcommissie De Curriculumcommissie heeft haar derde tussenadvies aangeboden aan demissionair minister Slob. Het advies gaat over de bijstelling van de examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs. Ook heeft de commissie een studie over kansengelijkheid opgeleverd. De minister heeft het tussenadvies op 9 juli aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit derde advies wordt het belang van een beter doordachte aanpak bij de herziening van...

 • Pleidooi voor versnelde invoering digitale geletterdheid in curriculum

  Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, heeft op 21 juni aan Tweede Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Barbara Kathmann (PvdA) het pleidooi voor het versnellen van de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs aangeboden.  Na politieke goedkeuring verwachten de 30 deelnemende partijen dat, in nauwe samenwerking met scholen...

 • Digitale geletterdheid moet nu direct in curriculum

  Onze digitale veiligheid en autonomie staan onder druk. Nederland moet de krachten bundelen en werken aan een cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma. Daarvoor is een investering van 833 miljoen euro nodig. Dit stelt de Cyber Security Raad (hierna de raad) in het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ dat onlangs is gepubliceerd. Ook adviseert de raad om in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs met spoed digitale geletterdheid in te...

 • Eerste tussenadviezen over bijstelling curriculum in po en vo

  Op 27 januari heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie haar eerste tussenadviezen aangeboden aan demissionair minister Slob. De commissie concludeert dat bijstelling van het curriculum noodzakelijk is en geeft richtinggevende aanbevelingen waarmee de curriculumvoorstellen en werkopdracht verbeterd kunnen worden. De wetenschappelijke Curriculumcommissie onderstreept het belang van een toekomstbestendig curriculum. Een bijgesteld curriculum zou moeten leiden tot een breed...

 • Leraren kunnen meedenken over herziening curriculum

  Curriculum.nu zoekt enthousiaste leraren die vanaf januari willen meewerken aan de herziening van het landelijk curriculum. De teams ontwikkelen conceptkerndoelen voor het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 oktober. Leraren en schoolleiders leverden in oktober 2019 de bouwstenen voor een nieuw landelijk curriculum op. Vanaf januari start de volgende stap: teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en...