21 resultaten
 • Aantal brede scholen po is gegroeid

  Het aantal brede scholen in Nederland is in het primair onderwijs gestegen van 1600 (in 2011) naar 2000 (in 2013). Het percentage brede scholen in het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren stabiel gebleven (17 procent van het totaal aantal vestigingen). Dit staat vermeld in het Jaarbericht brede scholen in integrale kindcentra 2013, uitgevoerd door Regioplan. Ook de uitkomsten van de landelijke effectmeting brede scholen 2009-2013 (‘De brede school in een veranderend tijdsgewricht’)...

 • Dreiging miljoenenverlies door leegstand scholen

  Metronieuws meldt op 29 april dat het aantal basisschoolleerlingen met 160.000 in acht jaar vermindert, waardoor we landelijk afstevenen op een grote dip van lege of gedeeltelijk lege basisscholen. Het zou gaan om bijna 19 miljoen euro jaarlijks. Geld dat verkwist wordt als er niet gauw iets gebeurt. De krant meldt dat er ruim 620.000 m2 vierkante meters minder nodig zijn in het basisonderwijs, oftewel honderd voetbalvelden. Of deze ruimten wel of niet gebruikt worden, het onderhoud hiervoor...

 • Werkende ouders: ‘Maak vaart met kindcentra’

  De Stichting Voor Werkende Ouders (VWO) pleitte recentelijk voor een betere werk- en gezinbalans tijdens de bijeenkomst Arbeid en Zorg van de ministeries van SZW, OCW en VWS. Volgens de stichting begint de tijd echt te dringen om met goede oplossingen te komen, zodat de motor van de economie kan blijven draaien. Stichting VWO ziet hoe de druk op ouders groter wordt. In het spitsuur van het leven moeten ouders zorg dragen voor hun kinderen, de zorg voor hun eigen ouders en de...

 • D’66: Kinderen van 2,5 tot 12 jaar naar alles-in-één-school

  Eén brede voorziening voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud. Dat is waar Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg en Paul van Meenen van D66 in de notitie ‘Kiezen voor kwaliteit: op weg naar de alles-in-één-school’ voor pleiten.   In de notitie doen de D66’ers voorstellen voor een betere en bredere vorm van voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs. Van Weyenberg: “De alles-in-één-school biedt grote kansen voor de ontwikkeling van kinderen....

 • Basisscholen Tilburg worden integrale kindcentra

  Basisscholen in Tilburg veranderen de komende jaren in integrale kindcentra (ikc). Dat houdt in dat er een volledig aanbod is van opvang, onderwijs en peuter- en welzijnsvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze trend doet zich ook elders in Nederland voor. De gemeente Tilburg, de schoolbesturen en Kinderstad (opvang) hebben daarover afspraken gemaakt. Het gaat bij een ikc zowel om een fysieke locatie als een nieuwe organisatievorm. Met deze nieuwe aanpak moeten de ‘breuklijnen’...

 • Eén basisvoorziening voor alle kinderen

  Het basisonderwijs, de peuterspeelzalen, welzijn en de kinderopvang roepen het kabinet op te komen tot één sterke basisvoorziening voor alle kinderen. De samenwerkende partijen willen dit realiseren in de vorm van dagarrangementen bestaande uit kinderopvang, onderwijs, welzijn en andere voorzieningen voor kinderen. De PO-Raad, de MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang doen via een zogenaamde position paper voorstellen aan het kabinet voor een gemeenschappelijke inspanning om via één...

 • Basisschooldirecteuren zien 7 tot 7-model niet zitten

  GroenLinks wil dat alle basisscholen van 7 tot 19 uur open gaan en kinderen opvangen (brede school). Uit een onderzoek onder 470 directeuren uit het basisonderwijs door DUO Onderwijsonderzoek blijkt echter dat scholen dit ‘7 tot 7-model’ niet zien zitten. Het model wordt niet gebruikt en daarnaast wordt het erg vaak als het minst goede schooltijdenmodel gezien, vanuit het gezichtspunt van zowel leerlingen als leerkrachten en schoolmanagement. Voor ouders lijkt het 7 tot 7-model wel het...

 • Goed van start en duidelijkheid onderweg

  U heeft de brede school ‘in de schoot geworpen’ gekregen, maar weet nog niet precies hoe de samenwerking en het concept in te vullen. U bent enthousiast, maar u vindt het lastig het juiste profi el te kiezen voor de brede school. Als bovenschools manager wilt u uw brede scholen eens kritisch onder de loep nemen: wat hebben de kinderen in deze wijken nodig? Of misschien bent u – directeur – al verder in het traject en wilt u hulp bij het beheer of de borging van uw brede...

 • Monitor combifuncties onderwijs 2011

  De bekendheid met de Impuls brede scholen, sport en cultuur, kortweg Impuls, is in 2011 gestegen met bijna 12 procent naar 91 procent. Meer dan de helft van de deelnemende scholen en besturen geeft aan dat de combinatiefunctionaris de taken van de leerkracht verlicht. De kwaliteit van de werkzaamheden van de functionaris wordt door 72 procent als uitstekend ervaren en 80 procent vindt dat de combinatiefunctionaris in hoge mate bijdraagt aan een waardevolle uitbreiding van het activiteitenaanbod...

 • Proef met sluitende dagarrangementen

  De ministerraad heeft ermee ingestemd om vanaf volgend jaar in enkele gemeenten te starten met een proef met zogenaamde sluitende dagarrangementen voor 4- tot 12-jarigen. In deze gemeenten gaan scholen en buitenschoolse opvang intensiever samenwerken om een meer sluitend aanbod voor werkende ouders met kinderen aan te kunnen bieden. Dat staat in de kabinetsreactie op het advies 'Tijden van de Samenleving' van de Sociaal Economische Raad (SER).Een betere aansluiting van onderwijs, opvang en...

 • ‘Gemeente verantwoordelijk voor brede school’

  Het vormen van brede scholen is een zaak van de gemeenten. Het is dan ook aan hen hoeveel zij daarin investeren. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt naar aanleiding van Tweede Kamervragen.De minister betreurt het dat gemeenten bezuinigen op de ontwikkeling van brede scholen. Zij vindt deze ontwikkeling van belang. Maar de minister laat de gemeentelijke keuzes daar waar ze horen en kan en wil zich hier niet in mengen.Brief brede...

 • Stand van zaken brede scholen

  De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft bij brief van 17 december 2010 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken brede scholen. In deze brief wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de brede scholen. Daaruit komt naar voren dat de maatschappelijke ontwikkelingen er voor zorgen, dat een steeds grotere behoefte aan brede scholen gaat ontstaan. In de brief wordt een nadere definitie aan het begrip brede school gegeven, luidende als volgt: een brede school heeft een...