11 resultaten
 • ‘Als je goed personeel wilt, hoort daar beoordelen bij’

  De meeste scholen en besturen hebben de gesprekken­cyclus prima op orde. Tenminste, zolang de focus op het heden of de toekomst ligt. Maar beoordelen hoe een leraar de afgelopen tijd heeft gefunctioneerd, en daar ook consequenties aan verbinden, daar zien sommige directeuren tegenop. Het slechten van deze drempel is een van de doelen van de nieuwe leergang ‘Stimulerend beoordelen, gespreksvoering in een breed perspectief’ die volgend jaar van start gaat bij het AVS Centrum Educatief...

 • Verwachte stijging formele gesprekken op scholen blijft uit

  Beloning en loopbaan wel vaker informeel onderwerp van gesprekKortere salarislijnen, functiemix en de Lerarenbeurs hebben ertoe geleid dat leidinggevenden en medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs formele gesprekken belangrijker zijn gaan vinden. Een verwachte...

 • Verwachte stijging formele gesprekken op scholen blijft uit

  Beloning en loopbaan wel vaker informeel onderwerp van gesprekKortere salarislijnen, functiemix en de Lerarenbeurs hebben ertoe geleid dat leidinggevenden en medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs formele gesprekken belangrijker zijn gaan vinden. Een verwachte sterkere inzet van gesprekken over functioneren, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling is echter niet gebeurd. Wel praten leidinggevenden en medewerkers - informeel - vaker dan enkele jaren terug over loopbaanontwikkeling en...

 • Verwachte stijging formele gesprekken op scholen blijft uit

  Kortere salarislijnen, functiemix en de Lerarenbeurs hebben ertoe geleid dat leidinggevenden en medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs formele gesprekken belangrijker zijn gaan vinden. Een verwachte sterkere inzet van gesprekken over functioneren, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling is echter niet gebeurd. Wel praten leidinggevenden en medewerkers - informeel - vaker dan enkele jaren terug over loopbaanontwikkeling en beloning. Dit blijkt uit onderzoek van CAOP Research in...

 • Effect formele gesprekken niet optimaal door gebrek aan concrete afspraken

  Schaalpromotie nog nauwelijks aan orde in primair onderwijsIn de notitie `Verkenning cao-afspraken gesprekkencyclus´ analyseert het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) hoe cao-afspraken op het gebied van formele gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden in de...

 • Zijn functioneringsgesprekken en beoordelingen verplicht? (september 2009)

  Zijn functioneringsgesprekken en beoordelingen verplicht en hoe vaak dienen deze plaats te vinden?In de CAO PO staat in artikel 9.4 het volgende aangegeven: “Door of namens de werkgever worden periodiek met elke werknemer gesprekken gevoerd over het (toekomstig) functioneren van de werknemer. Dat gebeurt door middel van een professionele gesprekkencyclus, bestaande uit loopbaangesprekken, functioneringsgesprekken, beoordeling of andersoortige gesprekken die hetzelfde beogen. Aan een...

 • Voorbeelden beoordelingsformulieren

  Hieronder vind je voorbeelden van beoordelingsformulieren Voorbeeld combinatie beoordelingsformulier, beoordelingsaspecten en verslag beoordelingsgesprek Voorbeeld algemeen beoordelingsformulier Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken “Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen” Voorbeeld beoordelingsformulier met...

 • Voorbeeldregeling Beoordeling

  Het doel van de beoordeling is enerzijds het geven van inzicht inzake het oordeel van de beoordelaar over de functievervulling van het personeelslid gedurende het beoordelingstijdvak en anderzijds het gemotiveerd kunnen nemen van waarderende of disciplinaire maatregelen, waaraan rechtspositionele gevolgen voor het personeelslid kunnen zijn...

 • Procedure functioneringsgesprekken

  Enkele tips en of valkuilen Zorg dat de werknemer ongeveer 2/3 deel van het gesprek aan het woord is. Wacht niet met het bespreken van ergernissen of een slechte werkrelatie tot het functioneringsgesprek. Bespreek problemen direct. Maak van een functioneringsgesprek geen beoordelingsgesprek waaraan consequenties voor de werknemer verbonden kunnen zijn. Indien u ook beoordelingsgesprekken voert is het verstandig om de twee gesprekken in tijd uit elkaar te zetten. Prop geen...

 • Gesprekken op een rijtje

  In Integraal personeelsbeleid speelt het gesprek tussen leidinggevende en personeelslid een cruciale rol. We onderscheiden 3 belangrijke formele gesprekken gericht op de ontwikkeling van het personeelslid. Doel, vorm, werkwijze, gevolgen, tijdsfasering, etc. Deze gesprekken verschillen van elkaar in doel, vorm, werkwijze, gevolgen, tijdsfasering en dergelijke. Hieronder een overzicht. LoopbaangesprekFunctioneringsgesprekBeoordelingsgesprekDoelvaststellen van de afspraken per...

 • Conflict hanteren

  Geen personen in de school die zo vaak een rol moeten spelen bij het oplossen van conflicten als de adjunct-directeur en de schoolleider. Er kunnen positieve kanten aan conflicten zitten, vooral als ze worden opgelost. Een conflict biedt u de kans om een dieper liggend probleem op te sporen en op te lossen. Een conflict geeft u de gelegenheid om kennis te nemen van andere gezichtspunten, die achteraf vaak een aanvulling blijken te zijn op uw eigen gezichtspunten. Maar een sluipend conflict...