15 resultaten
 • Sociale partners maken afspraak over arbeidsmarkttoelage vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

  Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019, heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het doel is om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs, te verminderen. De PO-Raad en de vakbonden...

 • Inschaling leidinggevenden in Dyademagazine in strijd met CAO PO

  Een artikel eerder dit schooljaar in Dyademagazine beschrijft drie mogelijkheden om eventuele scheve verhoudingen in de beloning tussen leraren en leidinggevenden recht te trekken. De eerstgenoemde oplossing is leidinggevenden te benoemen in een L-schaal die hoger is dan de L-schaal van de leraren in het team. Deze oplossing is echter in strijd met de CAO PO. De AVS heeft hierover contact gehad met Dyade. Het betreffende artikel in Dyademagazine nummer 9 (september 2018) is geschreven door...

 • ‘Een leraar die er bovenuit steekt beloon je’

  Gelijke monniken, gelijke kappen was lang de dominante cultuur in het onderwijs. Iedere leraar is gelijk, de organisatie is plat georganiseerd en een veelzijdige carrière was niet weggelegd voor onderwijsmensen. Dat is langzaam aan het veranderen door de functiemix en het professioneel organiseren van de gesprekkencyclus. De functiemix leidt tot een voorzichtige omslag in de beoordelingscultuur, er mag uitgegaan worden van ongelijkheid. Maar tegelijkertijd wordt de gesprekkencyclus nog vaak...

 • Zelden beloning boven sectorale maximum

  In het voortgezet onderwijs komt een beloning hoger dan het sectorale maximum nauwelijks nog voor. Dat staat in de ‘Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT –Nulmeting’, die de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Op 31 december 2012 waren er in het vo twee bestuurders die boven het voor hen geldende sectorale maximum zaten dat vanaf 2013 geldt. Dit kwam overeen met ongeveer een procent. Uit de monitoring blijkt tevens dat de zelfregulering die volgt uit de CAO...

 • Managers po en vo positief over personeelsbeleid

  Managers in po en vo zijn het meest tevreden over de aandacht voor het welzijn van het personeel in het personeelsbeleid. Dit jaar zijn directeuren in alle sectoren iets minder vaak tevreden over de beloning dan vorig jaar. Dat blijkt uit het tweede rapport ‘Onderwijs Werkt!’ van Regioplan. Het rapport geeft een update over de stand van zaken over onder andere bekwaamheidseisen, personeelsbeleid en de kwaliteit van opleidingen in het po, vo, mbo en hbo. Net zoals vorig jaar oordelen alle...

 • Kabinet legt topinkomens verder aan banden

  De norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector wordt aangescherpt. Vanaf 2015 mogen topbestuurders in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het salaris van een minister. Nu is dat nog 130 procent van het ministerssalaris. Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om de norm voor topinkomens te verlagen. Vanaf 1 januari 2015 wordt het maximum inkomen 144.108 euro salaris (plus onkosten en pensioenbijdrage, samen...

 • Functiemix voldoet deels aan verwachtingen

  Er doen zich belangrijke verwachte effecten van de functiemix voor, maar er zijn ook knelpunten waar de meeste scholen nog geen antwoord op hebben. De kwantitatieve streefcijfers voor 2014 gaan waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. Dat blijkt uit de rapportage ‘Samenhang functiemix en professionalisering po’, in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO. De onderzoekers hebben gekeken naar hoe het scholen vergaat bij het invoeren van de functiemix en de Wet BIO en of deze regelingen de...

 • Experimenten prestatiebeloning van de baan

  De experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs zijn van de baan. Staatssecretaris Zijlstra trekt de driejarige regeling in.Het ministerie heeft de betrokken schoolbestuurders gemeld: ‘Het kabinet heeft besloten de middelen voor de experimenten prestatiebeloning te herbestemmen. Dit betekent dat er na 2013 geen middelen meer worden gereserveerd voor (experimenten) prestatiebeloning. Dit besluit zorgt ervoor dat het niet meer mogelijk is om over meerdere jaren een experiment uit te...

 • ‘Leerkrachten tegen individuele prestatiebeloning’

  In een enquête gehouden onder AOb-leden wijzen zeven op de tien respondenten het idee van prestatiebeloning naar de prullenbak. In plaats daarvan kunnen scholen beter slecht functionerende leerkrachten ontslaan, vindt tweederde. Teambeloning wordt positiever beoordeeld, met name in het basisonderwijs voelt men daar wel iets voor.“Het leidt tot een soort McDonalds-medewerker van de week, afgunst en demotivatie”, vindt een geënquêteerde leerkracht van prestatiebeloning. In de open vragen...

 • Leerkrachten: ‘Schaalpromotie verloopt oneerlijk’

  Functiemix Uit de nota Werken in het onderwijs 2010 (WIO), die tegelijk met de Onderwijsbegroting verscheen, blijkt dat veel leerkrachten vinden dat de procedures rond schaalpromotie op hun school oneerlijk verlopen. Beloningsbeleid in het onderwijs staat in de schijnwerpers, omdat scholen de opdracht hebben gekregen hun functiemix te versterken, zodat meer leerkrachten promotie kunnen maken naar een hogere salarisschaal.   Veel leerkrachten vragen zich af of iedereen wel een eerlijke kans...

 • AOb: ‘Meeste leerkrachten basisonderwijs nog in laagste salarisschaal’

  Het overgrote deel van de basisscholen voert nog geen bewust beloningsbeleid; 98,3 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs zit nog in de laagste salarisschaal (LA). Dit blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb).Slechts op 882 van ...

 • Beloning schoolleiders substantieel omhoog, acties voor extra ondersteuning

   Beloning schoolleiders substantieel omhoog Onderhandelaarsakkoord over actieplan LeerKracht!In de nacht van 15 op 16 april is overeenstemming bereikt over het...