67 procent vo-werknemers vindt aanvullende maatregelen tegen werkdruk nodig

Ruim 80 procent van de werknemers in het vo is tevreden tot zeer tevreden met hun baan en 74 procent is, alles bij elkaar genomen, tevreden tot zeer tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit de analyse van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor het voortgezet onderwijs.

De NEA is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren en de hele onderwijssector. Voion, het A&O-fonds voor het voortgezet onderwijs, laat tweejaarlijks de resultaten door TNO uitsplitsen voor het voorgezet onderwijs.

De NEA informeert naar (tevredenheid over) de kwaliteit van de arbeid. Kenmerken van de kwaliteit van de arbeid zijn: arbeidsinhoud, -omstandigheden, -verhoudingen en arbeidsvoorwaarden. In het rapport NEA 2015 uitgesplitst naar het voortgezet onderwijs zijn deze kenmerken nader geanalyseerd.

Enkele conclusies
 • Werknemers in het vo zijn tevreden met de arbeidsinhoud. Zij vinden het werk interessant en ervaren flow en zijn over het algemeen opgewassen tegen de eisen van het werk. Voor een kleine 15 procent van de werknemers is dat echter niet zo gemakkelijk.
 • 67 procent van de werknemers vindt dat aanvullende maatregelen tegen werkdruk en of werkstress nodig zijn. In vergelijking met overige sectoren (40 procent) is dat veel.
 • Meer dan in overige sectoren zijn werknemers in het vo emotioneel betrokken en vinden zij het werk emotioneel veeleisend. Ongewenst gedrag van buiten de school heeft vooral te maken met intimidatie en pesten terwijl het minder gaat om ongewenste seksuele aandacht en fysiek geweld.
 • Werknemers in het vo ervaren minder regelmogelijkheden dan werknemers in de overige sectoren. Het niet zelf kunnen beslissen over het opnemen van verlof lijkt het belangrijkste aspect, gevolgd door niet zelf het werktempo kunnen regelen.
 • Werknemers in het vo zijn tevreden over de arbeidsomstandigheden. Bijna 14 procent van de werknemers is van mening dat maatregelen tegen hinderlijk geluid nodig zijn. Andere aanpassingen in verband met de gezondheid gaan vooral over de hoeveelheid werk en de functie of het takenpakket en in mindere mate over aanpassingen in meubilair of arbeidsmiddelen.
 • 45-plussers is gevraagd onder welke omstandigheden zij langer willen en kunnen doorwerken. De belangrijkste aanpassingen die men wenst, zijn ontzie-maatregelen, zoals vermindering van het aantal uren/dagen werk, gevolgd door verlichting van de werkzaamheden.
 • Ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden komt in het vo vaker voor dan in andere (onderwijs)sectoren; 20,5 procent van de vo-werknemers heeft er een enkele keer of vaker mee te maken. 6,8 procent van de werknemers in het vo is van mening dat (aanvullende) maatregelen tegen Intimidatie, agressie, geweld of pesten door leidinggevende(n) of collega’s nodig is.
 • De mate van sociale steun door leidinggevenden en collega’s is hoog en vergelijkbaar met andere sectoren. Leidinggevenden in het vo stimuleren werknemers meer dan in andere sectoren om kennis en vaardigheden te (blijven) ontwikkelen.
 • Medezeggenschap is in het vo met 94,7 procent bekender dan in andere (onderwijs)sectoren (89 procent en 61 procent). Werknemers in het vo zijn tevreden met de MR.
 • De tevredenheid van werknemers in het vo met de primaire arbeidsvoorwaarden (salaris, dienstverband, werkzekerheid) is vergelijkbaar met die in overige sectoren.
 • De tevredenheid met de mogelijkheden om in het vo werk en privé in balans te houden / brengen (deeltijd werken, werktijden bepalen etc.) is goed vergelijkbaar met de tevredenheid in de overige sectoren. Tevredenheid met zelf de werktijden bepalen scoort iets lager.
 • In het vo is men tevreden over de mogelijkheid om een opleiding of cursus te volgen. Daarvan wordt meer gebruikt gemaakt dan in overige sectoren. Die scholing heeft vooral als doel het huidige werk en de veranderingen daarin beter aan te kunnen. In andere sectoren gaat het vooral om de behoefte kansen op werk in de toekomst te vergroten.
 • Zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie als de gemiddelde duur van het verzuim liggen allen boven het landelijk gemiddelde. Het percentage werknemers dat zich in een jaar niet ziek meldt, de zogenaamde nul-verzuimers, ligt in het onderwijs onder het landelijk gemiddelde.
 • Burn-out klachten komen in het vo (22,3 procent) vaker voor dan in de andere onderwijssectoren (18,6 procent) en overige sectoren (13,6 procent).

 In het rapport NEA 2015 uitsplitsing naar het voortgezet onderwijs zijn de kenmerken van de kwaliteit van de arbeid en het verzuim en burnout-klachten nader geanalyseerd en beschreven. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.