38 projecten voor maatregelen leerlingendaling VO goedgekeurd

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 31 augustus 2021 geeft minister Slob van Onderwijs aan dat er 38 projecten door hem zijn goedgekeurd voor verdere samenwerking tussen schoolbesturen om de leerlingendaling 2020 – 2025 in het voortgezet onderwijs op te vangen.

De aanvragen waren ingediend op grond van de subsidieregeling Incidentele Middelen Leerlingendaling VO 2020–2025 (IML). Een onafhankelijke beoordelingscommissie (Commissie IML) heeft de plannen beoordeeld. De Commissie IML wordt gevormd door deskundigen uit openbaar bestuur, schoolbesturen en onafhankelijke experts op het gebied van demografische krimp en het vo.

In totaal is voor fase 2 € 22.700.000 beschikbaar en per regio kon maximaal € 700.000 worden aangevraagd.

Ondanks toekenning van het merendeel van de aanvragen heeft de Commissie IML ook kanttekeningen geplaatst. Zo kunnen schoolbesturen nog meer de samenwerking zoeken bij het aanbieden van bereikbaar en toekomstbestendig onderwijs in regionaal verband. Het is belangrijk dat de Commissie IML hierop wijst. Het beleid ten aanzien van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen is gericht op vrijwillige – maar niet vrijblijvende – samenwerking. Dit is volgens de minister een proces van lange adem.
De Commissie IML adviseert de minister om ook met andere punten aan de slag te gaan. Zij adviseert om hulp te blijven bieden aan de afgewezen regio’s. De minister is voornemens het restbedrag tot het subsidieplafond van ruim € 100.000 aan te wenden om deze regio’s te ondersteunen
Als derde adviseert de commissie minister Slob om met de VNG het beleid rond niet benutte huisvestingsruimte door leerlingendaling te bespreken. Met deze adviezen gaat hij aan de slag.

De brief van 31 augustus 2021 en het Advies Commissie IML aan OCW  zijn hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden