Er komt 38 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen, zodat ze leerlingen kunnen helpen om achterstanden als gevolg van corona in te lopen. Dit geld kunnen scholen inzetten voor bijvoorbeeld bijlessen, ‘herfstscholen’ en andere inhaalprogramma’s. Dat schrijven onderwijsministers Slob en Van Engelshoven op 8 oktober aan de Tweede Kamer. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Gezien het hoge aantal scholen dat hier gebruik van wil maken een welkome en nodige extra investering.”

Van Haren: “Toch zijn er zorgen. Er is een groep leerlingen die al achterstand had vóór de coronacrisis en die achterstanden worden nog niet ingelopen. Daarnaast neemt de groep die achterstanden heeft opgelopen tijdens corona toe. Omdat er ook steeds leraren en leerlingen thuiszitten in verband met reguliere lerarentekorten, tekorten in vervangers, wegens klachten en het wachten op testresultaten, is het inlopen van achterstanden niet gemakkelijk. In een aantal gevallen nemen daardoor de achterstanden zelfs toe. Het is een beetje dweilen met de kraan open, maar dat neemt niet weg dat we hard moeten blijven ‘dweilen’!”

Uit een recente peiling van de AVS blijkt dat 81 procent van de schoolleiders zicht heeft op het niveau van de leerlingen, al dan niet door de E-toetsen. Ook bleek uit de peiling dat 14 procent van de leerlingen een achterstand heeft opgelopen (zie de peiling onder Links).

Voor de zomer stelde het kabinet hier al 244 miljoen euro voor beschikbaar. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo-instellingen hebben hier veel gebruik van gemaakt. Het gestelde subsidieplafond in het primair en voortgezet onderwijs is overschreden. Met 38 miljoen euro extra kunnen alle aanvragen gehonoreerd worden, als ze voldoen aan de voorwaarden.

Aanpak divers

Scholen kijken wat hun leerlingen nodig hebben en welke aanpak daar het beste bij past. Ze kunnen ervoor kiezen om dit uit te besteden, zoals ook bij zomerscholen niet ongebruikelijk is. Scholen die samenwerken met het rijk en gemeenten in de Gelijke Kansen Alliantie, kunnen kosteloos gebruik maken van een groep onderwijsexperts, die scholen helpen effectieve inhaalprogramma’s vorm te geven.

Daarnaast spant het onderwijs zich in om nieuwe achterstanden te voorkomen. “Ik zie veel inzet en betrokkenheid van leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel om de scholen zoveel mogelijk open te houden en achterstanden te voorkomen. Dat moet in uitdagende omstandigheden, bijvoorbeeld als een school zowel fysiek als afstandsonderwijs moet organiseren. Wij ondersteunen scholen daar zoveel mogelijk in, zodat leerlingen ondanks corona goed onderwijs krijgen”, zegt minister Slob.

Praktische tips en ondersteuning

Mocht de situatie zich voordoen dat leerlingen minder les krijgen vanwege corona, dan is het logisch dat scholen keuzes maken en prioriteren in de onderwijsinhoud. Hiervoor zijn handreikingen opgesteld door leerplankundig expertisecentrum SLO. Deze handreikingen zijn beschikbaar op de website lesopafstand.nl. Deze site is nog steeds het centrale informatiepunt over onderwijs in coronatijd voor scholen. Hier kunnen leraren en schoolleiders terecht voor hulp, ondersteuning en praktische tips, bijvoorbeeld over de organisatie van hybride onderwijs (zowel fysiek als op afstand) met een flexibel stappenplan en praktische tips voor schoolteams. Ook kunnen leraren telefonisch of per mail advies inwinnen bij onderwijsexperts.

Binnenkort meldpunt

Minister Slob vindt het van belang om een actueel beeld te hebben van de onderwijscontinuïteit. Daarom heeft hij de inspectie gevraagd om een meldpunt in te richten: als de situatie zich voordoet dat een school(locatie) moet sluiten, dan wordt het bestuur dringend verzocht hier melding van te maken. Het meldpunt is naar verwachting half oktober operationeel. Daarnaast laat hij periodieke peilingen in het onderwijs uitvoeren. “Op deze manier wil ik tot een beeld te komen over de lesuitval die plaatsvindt, en specifiek of het hierbij gaat om leerlingen in groep 8 van het po, leerlingen die zich voorbereiden op het eindexamen, achterstandsleerlingen en andere leerlingen in kwetsbare posities.”

Links

Gerelateerd nieuws