23 verbetervoorstellen WMS naar Slob

De Wet medezeggenschap scholen (WMS) is aan verbetering toe. De werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) heeft een lijst met maar liefst 23 punten naar demissionair onderwijsminister Arie Slob gestuurd. De AVS heeft, hoewel ze geen deel uitmaakt van deze werkgroep, input hiervoor geleverd en houdt wel de vinger aan de pols. Zij onderschrijft de voorgestelde verbeterpunten.

De lijst bestaat uit wetstechnische gebreken, praktische gebreken (onduidelijkheden) en overige verbeterpunten.

Bij de wetstechnische gebreken gaat het om formuleringen en termen. Zo is het onduidelijk wat verstaan wordt onder ‘geleding’. Hier gaat het in diverse artikelen om de leden van de (g)mr en daarmee de te onderscheiden (geledingen) binnen die raad. In twee andere artikelen wordt echter onder ‘geleding’ de achterban van de raad bedoeld. In een ander artikel wordt de term ‘allochtone werknemers’ gehanteerd. Een actuelere term is ‘minderheden in onderneming’. Verder is er een foutieve verwijzing: in art. 10 lid 1 sub h wordt verwezen naar art. 53 f (‘goedkeuring’) WVO, terwijl dit moet zijn: 53 g. (‘aanvraag en fusie-effectrapportage). Ook de term ‘aanstelling(sbeleid) moet benoeming(sbeleid) zijn (artikel 16 lid 2 onder c).

Bij de praktische gebreken worden bepalingen genoemd die in de praktijk onduidelijkheden (kunnen) opleveren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de definitie van ‘school’. Het advies luidt dat het wenselijk is het begrip school op te rekken tot ‘een als zelfstandige school opererende organisatorische eenheid’. Ook kan de WMS duidelijker zijn over de regeling van de medezeggenschap van bovenschools personeel en bij besturen die zowel scholen voor primair als voortgezet onderwijs in stand houden.

Onder de ‘overige verbeterpunten’ vallen bijvoorbeeld het ontbreken van opschortende werking van de schoolvakanties in de geschillenregeling en de dubbelingen die voorkomen in de bepalingen over het medezeggenschapsstatuut en – reglement.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links