De Wet medezeggenschap scholen (WMS) is aan verbetering toe. De werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) heeft een lijst met maar liefst 23 punten naar demissionair onderwijsminister Arie Slob gestuurd. De AVS heeft, hoewel ze geen deel uitmaakt van deze werkgroep, input hiervoor geleverd en houdt wel de vinger aan de pols. Zij onderschrijft de voorgestelde verbeterpunten.

De lijst bestaat uit wetstechnische gebreken, praktische gebreken (onduidelijkheden) en overige verbeterpunten.

Bij de wetstechnische gebreken gaat het om formuleringen en termen. Zo is het onduidelijk wat verstaan wordt onder ‘geleding’. Hier gaat het in diverse artikelen om de leden van de (g)mr en daarmee de te onderscheiden (geledingen) binnen die raad. In twee andere artikelen wordt echter onder ‘geleding’ de achterban van de raad bedoeld. In een ander artikel wordt de term ‘allochtone werknemers’ gehanteerd. Een actuelere term is ‘minderheden in onderneming’. Verder is er een foutieve verwijzing: in art. 10 lid 1 sub h wordt verwezen naar art. 53 f (‘goedkeuring’) WVO, terwijl dit moet zijn: 53 g. (‘aanvraag en fusie-effectrapportage). Ook de term ‘aanstelling(sbeleid) moet benoeming(sbeleid) zijn (artikel 16 lid 2 onder c).

Bij de praktische gebreken worden bepalingen genoemd die in de praktijk onduidelijkheden (kunnen) opleveren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de definitie van ‘school’. Het advies luidt dat het wenselijk is het begrip school op te rekken tot ‘een als zelfstandige school opererende organisatorische eenheid’. Ook kan de WMS duidelijker zijn over de regeling van de medezeggenschap van bovenschools personeel en bij besturen die zowel scholen voor primair als voortgezet onderwijs in stand houden.

Onder de ‘overige verbeterpunten’ vallen bijvoorbeeld het ontbreken van opschortende werking van de schoolvakanties in de geschillenregeling en de dubbelingen die voorkomen in de bepalingen over het medezeggenschapsstatuut en – reglement.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws