Register Directeuren Onderwijs vormen aparte doelgroep
Hoewel de dag ervoor het Kabinet was gevallen tekende minister Van der Hoeven samen met de AVS en andere onderwijsorganisaties vrijdag 30 juni een convenant over een structurele investering van 100 miljoen. Dit bedrag is bedoeld om onderwijspersoneel meer mogelijkheden te bieden voor het onderhouden van hun eigen bekwaamheid. In het kader van de invoering van de Wet BIO, op 1 augustus a.s., krijgen scholen meer mogelijkheden voor de professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel. Zij kunnen het geld ook besteden aan scholing van zij-instromers, de begeleiding van beginnende leraren, de beleiding van stagiaires en leraren in opleiding of het opleiden van onderwijspersoneel in de school.

Registerdirecteuren Onderwijs
Op aandringen van de AVS is in het convenant een aparte paragraaf opgenomen over de Registerdirecteuren Onderwijs, de RDO´s. Een directeur die zich heeft geprofessionaliseerd tot RDO komt in aanmerking voor een tegemoetkoming voor registerdirecteuren. Het gaat hierbij om directeuren die feitelijk zijn belast met de dagelijkse gang van zaken van de school en die werkzaam zijn als integraal schoolleider. De bepalingen van de CAO-PO over extra beloning zijn hierbij van toepassing.

De AVS is verheugd dat RDO´s, schoolleiders die laten zien dat zij professionaliteit hoog in het vaandel hebben staan en daarmee het imago van het beroep aanzien geven, een financiële waardering voor hun extra inspanningen krijgen.

Onderwijs aan het woord
In de bijeenkomst met de minister werden ook de resultaten van het nationale onderzoek “Waar wij voor staan” gepresenteerd . Het onderzoek wijst onder andere uit dat leraren in het PO en het VO zeer betrokken zijn en zichzelf deskundig vinden. Zij leveren graag een inhoudelijke bijdrage aan het onderwijsbeleid van de school en vragen daarbij om professionele autonomie. Er is in dit kader een onderwijsagenda met de titel “Waar wij voor staan” gepresenteerd. De professionaliseringsthema´s die hierin staan vermeld vallen eveneens onder de afspraken van het convenant. Kijk voor de agenda en de resultaten van het onderzoek ook op: www.onderwijsaanhetwoord.nl

Minder geregel?
De afzonderlijke subsidieregelingen voor scholing en begeleiding komen te vervallen. In plaats daarvan krijgen scholen per 1 augustus een bedrag voor professionalisering als bedoeld in het convenant.
Volgens de minister betekent dit een vermindering van de administratieve last van scholen.

Download
06.00119

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws