Op 2 en 3 oktober kwam de ledenraad bijeen voor zijn jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst. Het doel van de tweedaagse was en is nog steeds om met het AVS-bestuur te spreken over de strategische koers van de AVS. Daarbij staan onder andere de volgende vragen centraal:

  • Is de huidige koers aan herziening toe en zo ja: waarom?
  • Op welke onderdelen moet de koers worden bijgesteld?
  • Wat zijn in- en externe ontwikkelingen waar bestuur en ledenraad in het beleid op moeten inspelen?

Gezamenlijk is vastgesteld dat de AVS blijft vasthouden aan haar kerntaak: de vakorganisatie voor leidinggevenden in het funderend onderwijs. Hoe breed of smal het begrip ‘ leidinggevenden’ moet worden opgevat, was een van de thema’s in de discussie. Leidinggevenden in het funderend onderwijs betekent leidinggevenden in het primair  en voortgezet Onderwijs. Voor leden uit  de sector voortgezet onderwijs kan de AVS haar aanbod duidelijker uitdragen en in gesprek met de vo-leden nog betere verbinding maken.

Op de eerste dag zijn ook de financiën besproken en zijn de begroting en de jaarrekening vastgesteld. Over enige tijd verschijnt het AVS-jaarverslag, waarin de informatie over de financiële positie van de AVS te vinden is.
Door periodiek de actuele cijfers te bespreken met bestuur en directie voert de ledenraad haar statutaire taak uit en kan gezamenlijk sneller worden ingespeeld op gewijzigde omstandigheden.

De zittingsduur en de verkiezingen van de ledenraad kwamen ook aan de orde. Het was nodig om daar de punten op de i te zetten, omdat de statuten ruimte lieten voor verschillende invullingen. Het bestuur komt in de januarivergadering met een voorstel voor een aanvullend reglement, waarin de adviezen en besluiten van de ledenraad zijn verwerkt. Daaraan verbonden ligt er tevens een voorstel voor de inrichting van de bijeenkomsten, waardoor effectiviteit en doelgerichtheid worden bevorderd. Ook daar zijn afspraken over gemaakt.

Op de tweede dag is er teruggekeken naar het proces wat leidde tot de nieuwe CAO-PO. Niet alleen kwam het voortraject (Zeven Zebra’s en Innovatieschrift) weer in beeld, ook is er gesproken over het resultaat wat nu op tafel ligt. Er leven nog veel uitvoeringsvragen in het land en de AVS Helpdesk blijft schoolleiders bij het beantwoorden actief ondersteunen. De ledenraad bespreekt in het voorjaar de ervaringen met en  gevolgen van de cao, dit ook met oog op de situatie na 1 juli 2015. Dit schooljaar moet immers aan de volgende cao worden gewerkt. Deze huidige cao is slechts een tussenstap, omdat ook zaken als de Wet werk en zekerheid en de WOPO nog onvoldoende duidelijk zijn.

Het grote thema van de tweede dag was het gesprek met vertegenwoordigers van OCW over de inhoud van de bestuursakkoorden PO en VO. De ledenraad was duidelijk in zijn oordeel: de ledenraad staat achter de doelen, hoewel die ook wel meer ambitie mogen uitstralen. Zorgen zijn er over het ‘hoe’: hoe realiseren we deze doelen, kijkend naar geld, tijd, werkdruk en de autonomie van de scholen. De medewerkers van het ministerie waardeerden de inbreng en zegden toe deze in te brengen op het Ministerie.

Rick Matser, secretaris
Maarten Bauer, voorzitter

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie