Besturen in het onderwijs worden scherper op de vingers gekeken. De benoeming van bestuurders in het onderwijs gebeurt voortaan op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschapsraad advies over heeft uitgebracht. De medezeggenschapsraad praat ook mee over benoeming en ontslag van bestuurders. Dit wordt geregeld in de wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen waar de ministerraad op voorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW mee heeft ingestemd.

Met dit wetsvoorstel wordt de kwaliteit en diversiteit van besturen beter geborgd en krijgen interne toezichthouders en medezeggenschap meer houvast om hun bestuurders bij de les te houden. De interne toezichthouder moet minimaal twee keer per jaar overleggen met de medezeggenschapsraad en als de toezichthouder een redelijk vermoeden heeft van wanbeheer is ze verplicht dat te melden aan de Inspectie van het Onderwijs.

Om hun werk goed te kunnen doen krijgen leden van de medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs recht op een vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand en scholing. Ook komen er duidelijker regels voor nalevingsgeschillen en komt er één loket waar al deze geschillen worden behandeld. Daarnaast krijgt de medezeggenschap meer mogelijkheden om een besluit nietig te laten verklaren.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen