De Eerste Kamer heeft op 9 december het wetsvoorstel ‘Verzamelwet pensioenen’ aangenomen. Dit voorstel bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioenen. Het betreft technische en beleidsmatige wijzigingen met als doel de pensioenwetgeving te verbeteren.

Het voorstel voorziet onder andere in het in overeenstemming brengen van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling met de situatie waarin De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2013 onder de werkingssfeer van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zijn gebracht.

Wijziging nettopensioen
Met een nota van wijziging (TK 33.863, nr. 8) is uitvoering gegeven aan de conclusie in de brief van 28 maart 2014 (TK 33.847, nr. 25) dat de regeling voor de nettolijfrente in de tweede pijler kan worden uitgevoerd binnen de voorwaarden van vrijwilligheid en fiscale hygiëne, door het stellen van de in die brief voorgestelde eisen. Met deze nota van wijziging wordt onder andere de wet Verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610 en 33.847) gewijzigd.

Staatsecretaris Klijnsma stelde in het debat hierover dat de netto pensioenregeling bedoeld is voor mensen met een pensioengevend vermogen van meer dan 100.000 euro. Het kabinet heeft toegezegd om dit te regelen binnen de randvoorwaarden van vrijwilligheid en fiscale hygiëne. Fiscale hygiëne voorkomt dat er belast wordt vanuit bruto vermogen. De staatssecretaris stelde dat de term 'nettolijfrente' in de pensioenwet wordt vervangen voor 'nettopensioen'. Verder stelde Klijnsma dat werkgevers door dit wetsvoorstel verplicht worden om het nettopensioen aan te bieden, maar dat werknemers vervolgens kunnen kiezen of ze daar gebruik van maken. Ongeveer de helft daarvan zal daar naar verwachting op ingaan volgens de staatssecretaris. Tot slot merkte zij op dat ze voor de zomer van een 2015 met een brief komt over de uitkomsten van de Nationale Pensioendialoog.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs