Per 1 januari 2015 kan rechtspositioneel verlof niet meer bij het Vervangingsfonds gedeclareerd worden. Per 1 augustus 2015 is declareren voor schorsing beperkter geworden. Het vakantieverlof in de zomervakantie 2015 is ook niet meer declarabel bij het Vervangingsfonds.

Per 1 januari 2015 is  het rechtspositioneel verlof op grond van de CAO PO voor onder andere verhuizing, huwelijk, vakbondsverlof, uitoefening van het kiesrecht, ziekte van echtgenoot (zie artikel 8.7 en 8.8  van de CAO PO 2014 – 2015) als bekostigingsgrond volledig uit het reglement van het Vervangingsfonds geschrapt. Dit betekent dat vervangingskosten niet meer op die grond bij het Vervangingsfonds te declareren zijn. De premie die betaald wordt aan het Vervangingsfonds daalt hierdoor. Rechtspositioneel verlof als individueel recht van de werknemer blijft in de CAO PO 2014 – 2015 bestaan, aan dit recht verandert niets. 

Schorsing en ziekteverlof
Per 1 augustus 2015 is er, indien sprake is van vervanging in verband met afwezigheid op grond van schorsing als bedoeld in artikel 33, onder b, bekostiging mogelijk tot maximaal twee weken na de eerste dag dat het afwezige personeelslid is geschorst (zie artikel 37 lid 3 reglement vervangingsfonds per 1 augustus 2015).
Ziekteverlof als bedoeld in de ZAPO blijft wel een afwezigheidsgrond voor bekostiging (vermeld in het Reglement Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg in hoofdstuk 4 artikel 26).
 
Vervanging tijdens vakantie
In de meeste gevallen kan bij doorlopende vervanging de vervanger ook tijdens de vakantie worden betaald ten laste van het Vervangingsfonds. Dat kan echter niet als er andere afspraken liggen of als vóór de vakantie bekend is dat de afwezige na de vakantie het werk hervat. In welke gevallen je een vervangende leerkracht in de zomervakantie kunt doorbetalen ten laste van het Vervangingsfonds staat ook vermeld in de CAO PO (artikel 6.12).  Een leerkracht die tijdelijk ingehuurd is, heeft geen recht op doorbetaling van schoolvakanties (de zogenaamde uitzend-/payrollarbeid). Voor deze leerkrachten geldt artikel 6.12 van de CAO PO 2014 – 2015 niet.
Voor het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel blijft het bepaalde in artikel 6.12 CAO PO 2014–2015 van kracht, maar met ingang van zomervakantie 2015 is dit niet meer declarabel ten laste van het Vervangingsfonds. Recht op salaris blijft natuurlijk wel (zie de voorwaarden daarvoor in de cao-bepaling artikel 6.1 CAO PO 2014 – 2015).

De AVS heeft de CAO PO 2014-2015 in boekvorm uitgegeven. Meer informatie

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen