Balans

Het vak leidinggevende kent veel rollen en verantwoordelijkheden die allemaal heel belangrijk zijn. In het primair onderwijs hebben schoolleiders vaak leiderschaps- én managementtaken. Dit betekent dat er continu gewogen moet worden in belangrijkheid en urgentie om het handelen en de agenda te bepalen. Ook moet de balans tussen werk en privé bewaakt worden, wat een…

Veranderende behoeften

Zowel Europees als nationaal beleid richt zich op een leven lang leren en ontwikkelen. De onderliggende redenen gaan over meegroeien met en voorbereiden op de dynamische maatschappij van de toekomst. Dat vraagt om professionalisering, creativiteit en flexibiliteit. We gaan er inmiddels van uit dat nieuwe ontwikkelingen zich continu zullen voordoen en houden rekening met het…

#wijschoolleiders

We willen dat er weer muziek in de onderwijsarbeidsmarkt klinkt. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we dit met elkaar invullen. Daartoe worden meerdere breinsessies gehouden op allerlei plekken en manieren in ons land. Want het is volstrekt duidelijk dat de knelpunten in hoog tempo toenemen. Bij het opvangen en aanpakken van personeelstekorten…

Gevarenzone

Eindelijk was er dan het regeerakkoord. Met een verbluffende paragraaf als het gaat om investeringen in het primair en voortgezet onderwijs. Werkdruk en grote problemen op de arbeidsmarkt zoals het lerarentekort schreeuwen om investeringen in het hier en nu. Dat er geld wordt vrijgemaakt geeft aan dat er enig begrip is voor de knelpunten op…

Uit de pas

Al een aantal jaren zetten we in op het verder professionaliseren van schoolleiders en leraren. Inmiddels zijn we daar succesvol in. Op de pabo’s is een forse kwaliteitsslag gemaakt, ook in het samenwerken met het veld. De diverse schoolleidersopleidingen, na- en bijscholingen worden getoetst en gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Professionals die doorlopend aan hun…

Rechttrekken wat scheef is

Het Nederlandse onderwijs heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij een bijzondere balans is ontstaan tussen grote autonomie van scholen enerzijds en het afleggen van verantwoording anderzijds. Afleggen van verantwoording en zaken aantoonbaar maken kost tijd. Scholen hebben ruimte om te werken vanuit hun eigen missie en visie. Zij geven in een dynamisch krachtenveld invulling aan ontwikkelingen…

Ook Dijksma bezoekt Zweden

De staatssecretaris weet het nu ook. Zo eenvoudig als het in september 2005 door de heer Van Aartsen werd voorgesteld, is het niet gebleken. De buitenschoolse opvang is dan wel op papier in de meeste gevallen geregeld, hoe de praktijk straks uitpakt, valt nog te raden. Nu al bereiken ons berichten dat voorgestelde oplossingen straks…

Lumpsum

Op 1 augustus aanstaande is het dan zover en wordt de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs ingevoerd. Ruim 14 jaar nadat op het beroemde Scheveningen Beraad werd afgesproken dat autonomievergroting van scholen betekent dat zij ook beschikking moeten krijgen over vrij besteedbare budgetten. Een hele verandering, die ook na 1 augustus schoolleiders en besturen de…

Eerlijkheid duurt wel heel erg lang

Frederique is directeur van een middelgrote basisschool in een klein dorp in Noord-Groningen. Een school waar ze naast directeur af en toe nog een echte juf is. Iedere maand beschrijft ze een belevenis uit de alledaagse praktijk. Samen met zijn moeder kwam hij die maandag vóór schooltijd binnen. Hij keek wat schichtig en probeerde zich…

Sectororganisatie

Als het tij verloopt, verzet men de bakens is een oeroud Hollands spreekwoord. Met deze zegswijze geven we eigenlijk aan dat de Nederlander vanuit historisch perspectief uitermate pragmatisch is. Het heeft geen zin tegen de stroom in te zwemmen, beter kun je gebruik maken van de omstandigheden en er naar luisteren. We leven ook nu…

Zuinig

Er zijn wel eens van die dagen dat ik denk: Waar doe ik het allemaal voor? Vraag ik ouders om het schoolplein te vegen omdat er zoveel zand op blijft liggen, merkt een ouder op dat als het dak kapot is, je toch ook geen ouders vraagt om dat te laten maken? Ik heb eerder…

Kleuters toetsen

Dit schooljaar hadden we in september niemand om de toets voor kleuters af te nemen. Andere jaren was er wel een onderwijsassistent of een derdejaars PAstudent, maar dit jaar was er niemand die daar even tijd voor vrij kon maken. Dus werd aan mij gevraagd om de toets ordenen van Cito af te nemen bij…