Een passend salaris voor elke functie

Het afgelopen jaar hebben we in de sector primair onderwijs enorm veel dynamiek en beweging meegemaakt. Met PO in actie en de sociale partners hebben we samen één PO-Front gevormd. Er zijn stakingen en acties geweest, waarbij de AVS schoolleiders heeft opgeroepen tot ondersteuning daarvan, omdat de claim voor lagere werkdruk en een eerlijk salaris…

DNA

Vorige maand verscheen het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad (zie ook artikel op pagina 24). Enerzijds een feest van herkenning met een aantal mooie, richtinggevende uitspraken over verbinding van leiderschap in de verschillende onderwijssectoren. Anderzijds gaf het een ongemakkelijk gevoel dat een aantal aspecten – die voor elke leider in een…

Bouwstenen

In het regeerakkoord heeft ook de curriculumherziening in het funderend onderwijs zijn beslag gekregen. Het gaat daarbij om een actualisatie van kerndoelen en eindtermen. Een relevante wens, want funderend onderwijs legt de basis voor de toekomst en het succesvol herontwerpen en doorontwikkelen ervan is daarom van vitaal belang. Leraren en schoolleiders gaan aan de slag…

Balans

Het vak leidinggevende kent veel rollen en verantwoordelijkheden die allemaal heel belangrijk zijn. In het primair onderwijs hebben schoolleiders vaak leiderschaps- én managementtaken. Dit betekent dat er continu gewogen moet worden in belangrijkheid en urgentie om het handelen en de agenda te bepalen. Ook moet de balans tussen werk en privé bewaakt worden, wat een…

Veranderende behoeften

Zowel Europees als nationaal beleid richt zich op een leven lang leren en ontwikkelen. De onderliggende redenen gaan over meegroeien met en voorbereiden op de dynamische maatschappij van de toekomst. Dat vraagt om professionalisering, creativiteit en flexibiliteit. We gaan er inmiddels van uit dat nieuwe ontwikkelingen zich continu zullen voordoen en houden rekening met het…

#wijschoolleiders

We willen dat er weer muziek in de onderwijsarbeidsmarkt klinkt. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we dit met elkaar invullen. Daartoe worden meerdere breinsessies gehouden op allerlei plekken en manieren in ons land. Want het is volstrekt duidelijk dat de knelpunten in hoog tempo toenemen. Bij het opvangen en aanpakken van personeelstekorten…

Gevarenzone

Eindelijk was er dan het regeerakkoord. Met een verbluffende paragraaf als het gaat om investeringen in het primair en voortgezet onderwijs. Werkdruk en grote problemen op de arbeidsmarkt zoals het lerarentekort schreeuwen om investeringen in het hier en nu. Dat er geld wordt vrijgemaakt geeft aan dat er enig begrip is voor de knelpunten op…

Uit de pas

Al een aantal jaren zetten we in op het verder professionaliseren van schoolleiders en leraren. Inmiddels zijn we daar succesvol in. Op de pabo’s is een forse kwaliteitsslag gemaakt, ook in het samenwerken met het veld. De diverse schoolleidersopleidingen, na- en bijscholingen worden getoetst en gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Professionals die doorlopend aan hun…

Rechttrekken wat scheef is

Het Nederlandse onderwijs heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij een bijzondere balans is ontstaan tussen grote autonomie van scholen enerzijds en het afleggen van verantwoording anderzijds. Afleggen van verantwoording en zaken aantoonbaar maken kost tijd. Scholen hebben ruimte om te werken vanuit hun eigen missie en visie. Zij geven in een dynamisch krachtenveld invulling aan ontwikkelingen…

Lumpsum

Op 1 augustus aanstaande is het dan zover en wordt de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs ingevoerd. Ruim 14 jaar nadat op het beroemde Scheveningen Beraad werd afgesproken dat autonomievergroting van scholen betekent dat zij ook beschikking moeten krijgen over vrij besteedbare budgetten. Een hele verandering, die ook na 1 augustus schoolleiders en besturen de…

Eerlijkheid duurt wel heel erg lang

Frederique is directeur van een middelgrote basisschool in een klein dorp in Noord-Groningen. Een school waar ze naast directeur af en toe nog een echte juf is. Iedere maand beschrijft ze een belevenis uit de alledaagse praktijk. Samen met zijn moeder kwam hij die maandag vóór schooltijd binnen. Hij keek wat schichtig en probeerde zich…

Sectororganisatie

Als het tij verloopt, verzet men de bakens is een oeroud Hollands spreekwoord. Met deze zegswijze geven we eigenlijk aan dat de Nederlander vanuit historisch perspectief uitermate pragmatisch is. Het heeft geen zin tegen de stroom in te zwemmen, beter kun je gebruik maken van de omstandigheden en er naar luisteren. We leven ook nu…