Dit is een ode aan alle schoolleiders,
eentje die allang geschreven had moeten worden.

Niet om te benadrukken hoe beklagenswaardig de schoolleiders van nu zijn, dat zij vanuit een perverse zelfpijniging voor het mooie vak hebben gekozen of ons aller krabpaal zijn. Nee, juist omdat hun werk ertoe doet. Zij zorgen ervoor dat alle mensen, verbonden aan de school van onze kinderen, hun goede werk kunnen doen.

Niet omdat we vinden dat de directeur onze kinderen bij naam en achternaam moet kennen. Dat hij of zij elke morgen bij de deur moet staan, alle tijd voor ons heeft en dat er geen taalfouten mogen staan in de nieuwsbrief. Niet omdat we vinden dat er ook dit jaar weer veel te veel studiedagen zijn voor de leerkrachten, dat de papiercontainer weer een nacht aan de weg heeft gestaan en dat onze kinderen moeten meedoen aan alle toernooien. En wel onder begeleiding van de eigen leerkracht. Niet omdat we vinden dat de directeur veel te vaak de school uit is, te weinig zichtbaar is en niet snel genoeg op onze mailtjes reageert.

Niet omdat de directeur van onze basisschool publiek bezit geworden is.

Nee, deze ode is geschreven om te benadrukken welke grote waarde de directeur van onze basisschool heeft. Dat hij of zij dé onderwijsprofessional is die het basale werk van het schoolteam – met daarin de juf of meester van ons kind – onderwijskundig ondersteunt. Die kernachtig in relatie staat met alle betrokkenen rondom de kinderen die wij hebben toevertrouwd aan de school. Die voorstaat te werken vanuit vertrouwen, respect en waardering.

En die de wederkerigheid daarvan begrijpt.

Het onderwijs van vandaag is geen neutrale activiteit, vakbekwame mensen handelen vanuit hun professionele identiteit en weten zich in hun handelen gedreven door persoonlijke en professionele waarden. De schoolleiders leerkrachten van nu – ook op onze basisschool – zijn bewust van hun specifieke leiderschapsrol en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En weten dat zij hierin altijd lerende zijn.

Het hedendaagse onderwijs is complex en speelt zich af in een complexe werkelijkheid. Van schoolleiders en hun teams wordt verwacht het vermogen te hebben om adequaat informatie te verzamelen, te verwerken teneinde complexe situaties te doorgronden, problemen en vraagstukken te verhelderen, hanteerbaar te maken of te voorkomen. Wij verwachten dat hedendaagse onderwijsprofessionals kritisch zijn en creatief, dat zij uiteenlopende oplossingsrichtingen verkennen en besluitvaardig zijn.

Omdat het om onze kinderen gaat.

Wij verwachten dat de directeur van de school van ons kind goed kan communiceren en ons altijd op de hoogte houdt van relevante informatie. Ook als we niet weten welke relevante informatie voorhanden is. We verwachten een goede sfeer in de school van onze kinderen, omdat dit een positieve invloed heeft op het leren. Wij houden de directeur verantwoordelijk voor goed onderwijs aan onze kinderen. Dat er goede resultaten zijn op grond van een doordachte pedagogisch-didactische opdracht. Dat het primaire proces de eerste aandacht heeft van alle onderwijsprofessionals in school, dat onderwijsontwikkeling wordt voorgestaan en er een goede samenwerkingsrelatie is met ons, de ouders.

De schoolleiders van nu worden in staat geacht om samen met alle betrokkenen een gedragen visie op onderwijs, opvoeding en organisatie te ontwikkelen. Dat zij de koers uitzetten, inspireren, motiveren én de koers weten vast te houden. Hedendaagse schoolleiders zijn verantwoordelijk voor een veilige, effectieve en efficiënte organisatie. Zij scheppen een omstandigheid waarin alle betrokkenen hun goede werk kunnen doen.

Voor onze kinderen.

Dat onze wereld voortdurend in beweging is, weten we. Dat daarmee verandering en ontwikkeling vanzelfsprekendheden zijn, weten we ook. Bekwame schoolleiders weten te anticiperen op de ontwikkelingen – ter zake zijnde – en zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Zij weten welke fenomenen invloed hebben op het onderwijs, op onze school.

En daarop gepast weten te reageren.

Juist omdat het om onze kinderen gaat, moeten we zuinig zijn op onze schoolleiders. Nee, sterker nog. We moeten trots op hen zijn. En onze schoolleiders, de hedendaagse schoolleiders, moeten wat meer trots op zichzelf gaan worden. In plaats van bescheiden fluisteren mogen zij het van de daken schreeuwen dat zij in het onderwijs werken en het fundament leggen onder de toekomst van onze kinderen.

Het is niet ‘de directeur van de basisschool van onze kinderen’.

Het is onze directeur.

28 november 2019