De theorie en de praktijk van (competentiegericht) coachen

Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht coachen vraagt expliciete aandacht. Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol handelen te komen op zowel persoonlijk als professioneel niveau. Voor de leidinggevende is het daarbij van belang om te zien waar de medewerker staat ten opzichte van het competentieprofiel van zijn of haar functie. De individuele ontwikkelingsbehoefte en die van de organisatie worden binnen de gesprekkencyclus zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en meestal vastgelegd in een POP. Als dat goed in kaart is gebracht, volgt een proces van verdere coaching en begeleiding. Het dilemma daarbij is dat dan van de zuiverste vorm van coaching moeilijk sprake kan zijn.

In deze training besteden we daarom uitgebreid aandacht aan de theorie en de praktijk van (competentiegericht) coachen:

  • competentiemanagement en competentiegericht coachen;
  • signaleren, benoemen en bespreekbaar maken van competentiegedrag;
  • werken met ontwikkelingsplannen, op het spanningsveld tussen beoordelen en stimuleren.

De volgende vragen, dilemma’s en technieken staan centraal:

  • basisvaardigheden gesprekstechnieken, geven van feedback en coachen;
  • uitgaan van talenten, van competenties én ambitie/passie;
  • verschillen tussen leidinggeven en coachen: coachend leiderschap;
  • leren systematisch door te vragen op competentiegedrag;
  • signaleren en benoemen van (afwezig) competentiegedrag in de huidige situatie;
  • bespreekbaar maken van (onzichtbare) opvattingen, waarden en normen die het zichtbare competentiegedrag beïnvloeden.

We hanteren een selectie uit diverse werkvormen: korte inleidingen, instructievideo, oefenen van gespreksvormen, feedback ontvangen en rollenspellen. Na afloop van de training heb je kennis over competentieontwikkeling en mogelijkheden tot coaching hierbij. Afhankelijk van de eigen toepassingsgerichtheid: toegenomen vaardigheid in het scheppen van een motiverend klimaat vanuit duidelijke resultaatgerichtheid.

Praktische informatie

Aantal dagen
2 dagen

Doelgroepen
Leidinggevenden (po en vo) en IB’ers die tijdens hun taakuitoefening medewerkers coachen.

Sector
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs